ministerstwo gospodarki departament energetyki plac trzech krzy y 3 5 00 507 warszawa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa - PowerPoint PPT Presentation

desma
177 Views
Download Presentation

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MINISTERSTWO GOSPODARKIDepartament EnergetykiPlac Trzech Krzyży 3/500-507 Warszawa Postulowane zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznez dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) mgr inż. Igor Lange II seminarium z serii „Nowe Prawo Energetyczne” Wrocław, 15 maja 2007r.

  2. Wykształcenie • Wprowadzenie przepisów dotyczących posiadanego wykształcenia i praktyki zawodowej dla: • osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, • członków komisji kwalifikacyjnych (KK). (wymagana zmiana delegacji ustawowej) • Utworzenie załącznika do rozporządzenia określającego wykształcenie i praktykę zawodową osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  3. Wymagania dla członków KK Członkowie KK powinni posiadać: • właściwe kierunkowo wyższe wykształcenie techniczne, • co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, • aktualne świadectwo kwalifikacyjne dozoru odpowiadające merytorycznie specjalności egzaminowanych.

  4. Zawartość wniosku • Uzupełnienie zawartości wniosku osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji o informacje dotyczące: • świadectw oraz dyplomów potwierdzających wykształcenie, • posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, • zaświadczeń odbytych kursów zawodowych.

  5. Ograniczanie uprawnień (1) • Dopuszczenie możliwości wpisywania przez KK na świadectwie kwalifikacyjnym przyznanych uprawnień z wyszczególnieniem urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu po uwzględnieniu rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. • Podanie zakresu lub rodzaju pomiarów dla świadectw kwalifikacyjnych dla prac kontrolno-pomiarowych.

  6. Ograniczanie uprawnień (2) • Dopuszczenie na świadectwie kwalifikacyjnym zapisów ograniczających uprawnienia dla osób pracujących na stanowiskach eksploatacji polegające na podawaniu granicznych parametrów: • napięcia i mocy dla grupy I, • ciśnienia, temperatury i mocy dla grupy II, • ciśnienia i mocy dla grupy III.

  7. Opłaty za egzamin Proponowane jest wprowadzenie opłat za egzamin w zakresie jednej grupy (załącznik nr 1) dla osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w wysokości 10%, a na stanowisku dozoru – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

  8. Dziękuję Państwu za uwagę Dane kontaktowe: Igor Lange Główny Specjalista MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. (022) 693-52-95 e-mail: Igor Lange@mg.gov.pl