slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FORMACIÓ OPOSICIONS ESCALA ADMINISTRATIVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

FORMACIÓ OPOSICIONS ESCALA ADMINISTRATIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Planificació estratègica, Contractes Programa. Indicadors de qualitat. El Coneixement al Servei de la Societat. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. FORMACIÓ OPOSICIONS ESCALA ADMINISTRATIVA. Índex. El desenvolupament de la planificació estratègica a la URV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FORMACIÓ OPOSICIONS ESCALA ADMINISTRATIVA' - derica


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Planificació estratègica, Contractes Programa. Indicadors de qualitat

El Coneixement al Servei de la Societat

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

FORMACIÓ OPOSICIONS ESCALA ADMINISTRATIVA

slide2

Índex

El desenvolupament de la planificació estratègica a la URV.

El Pla Estratègic de Qualitat (PEQ) de la Universitat Rovira i Virgili.

Els contractes-programa DURSI-URV/URV-Unitats

Indicadors de qualitat

slide3

El desenvolupament de la planificació estratègica a la URV.

 • Instruments i utilitat
 • Model de configuració
slide4

El desenvolupament de la planificació estratègica a la URV

Quins són els instruments de planificació:

 • El pla estratègic de qualitat de la Universitat (PEQ).
 • Els plans estratègics de centres i departaments.
 • Els plans estratègics sectorials.
 • El pacte de dedicació.

Per a què serveixen:

Aliniar els compromisos adquirits per la institució amb la Generalitat de Catalunya respecte dels que internament assumeix la URV amb les seves unitats.

slide5

El desenvolupament de la planificació estratègica a la URV

POLÍTIQUES I PLANS

RENDIMENT DE COMPTES

ESTRATÈGIES I COMPROMISOS

PRESSUPOSTOS

Memòria

acompliment

C-P

Contracte Programa

Generalitat-URV 2002-2005

Informe

Rector

Claustre

Planificació Estratègica

Institucional

Memòria

Centre/Dept

Planificació Estratègica

de Centre/Departament

Informe

acompliment

Contracte Programa

URV-Centre/Departament

Acord

aprovació

PDD del Dept.

Pacte de Dedicació (PDD)

Planificació Estratègica

Sectorial

Memòria

Unitat/Servei

ACCIONS

slide6
---------

El Pla Estratègic de Qualitat (PEQ) de la Universitat Rovira i Virgili

 • Motivació
 • Procés elaboració i participants
 • Anàlisi de situació
 • La missió i la visió
 • El desplegament
 • L’acompliment
 • Terminolologia
slide7

Motivació.

Per què un Pla Estratègic?

Els factors que expliquen la definició d’un pla estratègic orientat a la millora de la qualitat de la URV són:

 • El compliment del Contracte Programa signat entre la URV i la Generalitat per millorar de la qualitat de la Universitat “...rendiment acadèmic dels estudiants, de la recerca, i de l’aprofitament dels recursos disponibles”.
 • La voluntat de l’equip de govern d’impulsar una URV amb futur, una universitat pública i de qualitat.
 • La necessitat d'afrontar amb celeritat les pressions externes i les mancances internes, racionalitzant i sistematitzant les respostes de la URV.
 • La introducció de noves maneres d’actuar i de decidir que fomentin la implicació de tota la institució per anar en el mateix sentit, aglutinant tots els membres sota un projecte comú.
slide8

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Procés d’elaboració i participants

Consell

Rectoral

Gabinet Tècnic del Rectorat

Pla Estratègic: document de treball

Comissions

Rend.Acadèmic

Recerca

Recursos

Qualitat

Conclusions de les comissions de treball

Consell

Rectoral

Gabinet Tècnic del Rectorat

Proposta del Pla Estratègic de Qualitat

Junta de Govern

Pla Estratègic de Qualitat

Claustre

slide9

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Anàlisi de situació

Esquema procés d’elaboració de l’anàlisi estratègica

slide10

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Anàlisi de situació

L’anàlisi estratègica es desenvolupa a partir dels següents factors:

 • Externs
 • Referits a la situació de l’entorn que ens afecta directa o indirectament, considerant tant els actuals com aquells que ho puguin fer en un futur immediat.
 • Es tracta de variables exògenes que no controlem i que igualment poden incidir en el nostre futur i que, per tant, hem de tenir en compte a l’hora de planificar per tal de moure’ns d'acord amb el futur que volem assolir.
 • A efectes d’anàlisi, els elements de la realitat externa de la URV s’engloben en generals i específics, i dins d’aquests últims es distingeixen els que incideixen en l’educació superior i en la recerca.
slide11

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Anàlisi de situació

L’anàlisi estratègica es desenvolupa a partir dels següents factors:

 • Interns
 • Contempla aquells aspectes de la pròpia dinàmica interna universitària, l’anàlisi dels quals ens ha de servir per conèixer quina és la nostra situació actual.
 • La formació
 • La recerca
 • La gestió
 • Les relacions amb la societat
slide12

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

La raó de ser (la missió)

GENERACIÓ I

TRANSFERÈNCIA

DE

CONEIXEMENTS

UNIVERSITAT

I

SOCIETAT

FORMACIÓ

GESTIÓ INTERNA

 • Terme assimilable a funció
 • És allò que és consubstancial i per la qual segueix desenvolupant les seves activitats.
 • Pot esdevenir variable, revisar-se, evolucionar i, fins i tot, canviar.
slide13

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

La visió de futur

 • Indica cap on es vol anar
 • Constitueix el conjunt de fites que es marca la institució per fer avançar la seva raó de ser.
 • Pot esdevenir variable, revisar-se, evolucionar i, fins i tot, canviar.
slide14

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

La missió i la visió. Exemple

Impulsar el desenvolupament de la personalitat...

Preparar a les persones per afrontar les exigències del mercat laboral...

Incentivar el desenvolupament de projectes comuns....

FORMACIÓ

Transmetre el coneixement conjugant la generalitat amb l’especialització, incorporant aprenentatge al llarg de la vida...

La raó de ser

La visióde futur

Promoure i facilitar al llarg de la vida de les persones el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats, a fi de contribuir eficaçment al progrés personal i al de la societat

slide15

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Desplegament

El PEQ s’ha estructurat, de manera esglaonada, de dalt a baix en:

 • EIXOS (7)
 • OBJEC TIUS (17)
 • ESTRATÈGIES (50)
 • ACTUACIONS (266)
slide16

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Desplegament

Els eixos del Pla Estratègic de Qualitat:

LA FORMACIÓ I ELS ESTUDIANTS

LA GENERACIÓ I LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

LES RELACIONS AMB LA SOCIETAT

LES PERSONES

LA CAPTACIÓ I L’ÚS DELS RECURSOS

L’ORGANITZACIÓ I ELS PROCESSOS

EL COMPROMÍS DE FUTUR

slide17

EIX

OBJECTIU

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Desplegament

1. LA FORMACIÓ I ELS ESTUDIANTS

1.1 Desenvolupar una docència de màxima qualitat que garanteixi als estudiants l'aprenentatge i el desenvolupament, al màxim nivell, dels valors i de les capacitats personals i professionals que la societat del coneixement requereix.

1.2 Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants.

1.3 Facilitar la inserció laboral dels titulats de la URV i enfortir, al llarg de la vida de les persones, la relació i l'enriquiment mutu entre formació i treball, com a factor essencial del progrés personal i social.

1.4 Establir una oferta acadèmica que prevegi les necessitats futures de la societat i s'adeqüi a la demanda actual d'educació superior, potenciant la formació d'estudiants al màxim nivell de titulació com a agents promotors de la recerca i de la innovació.

Eixos i objectius. La formació i els estudiants

slide18

1.2Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants.

OBJECTIUS

1.2.1 Incrementar les relacions amb l'ensenyament secundari.

ESTRATÈGIES

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Desplegament

1.2.2 Implantar sistemes dinàmics i estructurats d'admissió, d'acollida i d'integració dels estudiants a la URV i a l'entorn.

1.2.3 Desenvolupar mesures per reduir el fracàs estudiantil, posant èmfasi en les etapes inicials d'incorporació dels estudiants a la URV.

Objectius i estratègies. La formació i els estudiants

slide19

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Desplegament

Estratègies i actuacions. La formació i els estudiants

slide20

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Acompliment

Durant el 2006 es va tancar el pla estratègic de qualitat de la URV, avaluant-ne el seu acompliment després d’un període de vuit anys de desplegament.

 • Informe d’acompliment del Pla Estratègic de Qualitat de la URV (1998-2006)

Valoració del grau d’implantació: BONA

Grau d’implantació del PEQ: 87.5%

Accions a desenvolupar: 279

Accions desenvolupades:233

Accions en fase de desenvolupament:11

Accions no implantades: 35

slide21

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Terminologia

Visió de futurCap on vol anar una organització. Anàlisi estratègicaUna de les parts de la gestió estratègica, en la qual s’analitzen els factors de l’entorn que afecten l’organització i els factors interns. Oportunitats/AmenacesAspectes de l’entorn, actual o futur, que poden representar una ocasió per disposar d’una posició millor a l’actual, si se sap aprofitar / Aspectes de l’entorn, actual o futur, que poden incidir negativament en l’organització, si no es fa res per evitar-ho. Punts forts/Punts feblesFortaleses de l’organització, considerades, ja sigui de manera absoluta, ja sigui de manera relativa en comparació amb altres organitzacions, que hem de consolidar o reforçar / Debilitats de l’organització, considerades, ja sigui de manera absoluta, ja sigui de manera relativa en comparació amb altres organitzacions, que s’han de tenir en compte a l’hora de planificar, per millorar d'acord amb el futur que vulguem assolir. Planificació estratègica Una de les parts en què es divideix l’exercici de la gestió estratègica i consisteix, havent realitzat l’anàlisi estratègica, a definir els objectius, les estratègies per assolir-los i les actuacions necessàries, prioritzant-les, executant-les, controlant-les i revisant-les.

slide22

Pla Estratègic de Qualitat (PEQ)

Terminologia

Pla estratègicDocument que fa tangible l’estratègia col·lectiva per arribar al futur on es vol anar a partir de la situació present i en el qual es plasmen els objectius, les estratègies i les actuacions a realitzar.

Eix Categoria màxima dins de l’estructura d’un pla estratègic que reuneix diferents objectius que tenen un àmbit comú dins de l’organització.Objectiu estratègicFi a aconseguir per poder assolir la visió de futur i que s’elabora tenint en compte l’anàlisi estratègica.Estratègies Categories o tipus d’actuacions orientades a assolir els objectius proposats. ActuacionsPassos individuals per implantar les estratègies. Polítiques o programes o plans específicsActuacions generals que defineixen els principis d’acció i les relacions entre un conjunt d’actuacions dins d’un àmbit específic.Control estratègicUna de les parts de la gestió estratègica que consisteix en el seguiment de les actuacions i que està orientada a valorar l’eficàcia i l’eficiència de les estratègies i de les actuacions proposades i a modificar-les, si és necessari.

slide23

Els contractesprograma (C-P)

 • Definició
 • Trets bàsics
 • C-P/PE/Avaluació
 • C-P Generalitat-URV (2003-05)
 • C-P URV-Centre/Departament (2004)
slide24

Els contractes programa

NOU MECANISME DE FINANÇAMENT PÚBLIC PER OBJECTIUS

Què són?

 • Instrument estratègic de gestió i de millora de la qualitat de la universitat i del sistema universitari en general.
 • Instrument útil per al desenvolupament de polítiques en l’àmbit pressupostari, de la qualitat i de la transparència social.
slide25

Els contractes programa

Trets bàsics dels contractes programa

 • Establiment -en horitzons plurianuals- d’objectius concrets per la millora de la qualitat (en serveis, gestió, etc).
 • Valoració del grau d’assoliment dels objectius de millora sobre la base d’indicadors preestablerts (quantitatius i qualitatius).
 • Determinació d’un finançament específic, en funció del grau d’assoliment dels objectius.
 • Revisió anual dels objectius en funció prioritats de la institució i la política universitària.
slide26

El contracte programa

GENERALITAT - URV

Història

 • Primer contracte programa entre la URV i la Generalitat de Catalunya (1997-1999). Primera vegada que s’aplica la fórmula de finançament per objectius.
 • Segon contracteprograma(2000-2001). La seva principal característica va ser l’entrada, a proposta de la pròpia universitat, en la dinàmica d’indicadors de qualitat com a eina per mesurar els avenços que es van aconseguint i com a mecanisme per marcar el camí en els processos de millora que s’introdueixen.
 • Tercer contracte programa (2002-2005). Suposa la consolidació d’aquesta dinàmica. Es desenvolupa en dues fases: la de l’any 2002 i la del període 2003-05, en el que ara ens trobem.
slide27

El contracte programa

GENERALITAT - URV

Premisses

 • Incorpora els objectius de la planificació estratègica de la URV i de la política universitària i de recerca del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Concreta les actuacions que porta a terme la URV durant un període.
 • S’estructura al voltant dels quatre eixos de la visió de futur de la URV.
 • Determina un finançament específic a la URV per impulsar la millora de la qualitat.
slide28

El contracte-programa

GENERALITAT – URV (2003-2005)

Accionsi indicadors-1 (exemple)

slide29

El contracte-programa

GENERALITAT – URV (2003-2005)

Accionsi indicadors-2 (exemple)

slide30

El contracte-programa

URV-Centre/Departament 2004

Fases

 • Establiment dels criteris, a càrrec l’equip de govern, per prioritzar les accions de desplegament dels plans estratègics de centres i departaments, d’acord amb la planificació estratègica institucional i el Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya.
 • Negociació entre l’equip de govern i les unitats sobre el compromís per millorar la qualitat, d’acord amb les directrius esmentades i els objectius derivats dels plans estratègics, en què es concreten les accions i el suport econòmic assignat.
 • Signatura dels acords i tramesa a les unitats del finançament fix de l’acord (70% de la despesa corrent). Convocatòria de becaris de planificació estratègica i signatura dels encàrrecs de rector per dur a terme tasques concretes de les accions compromeses.
slide31

El contracte-programa

URV-Centre/Departament 2004

Fases

 • Suport al desenvolupament dels acords i seguiment.
 • Tancament del desenvolupament dels acords amb la presentació i el comentari de la memòria final de rendició de comptes de cada una de les unitats com a balanç del compliment i de la utilització dels recursos. Avaluació de la puntuació aconseguida segons la ponderació que es féu de les accions sobre un total de 100 punts.
 • Assignació final dels recursos vinculats a l’assoliment de la part variable de l’acord (30% de la despesa corrent sol·licitada).
slide32

El contracte-programa

URV-Centre/Departament 2004

Estructura

slide33

El contracte-programa

URV-Centre/Departament 2004

Estructura

slide34

Indicadors de qualitat

 • Definició i utilitat
 • Objectius
 • Requeriments
 • Necessitats
 • Com es defineixen
indicadors de qualitat
Què són?

Mesures objectives sobre el funcionament d’una institució

Per a què serveixen?

Establir ordre en un sistema complex

Facilitar la presa de decisions

Detectant amb rapidesa les tendències

Facilitant les previsions

Comparant amb institucions similars (benchmarking)

Facilitar la comunicació amb els empleadors

Facilitar la informació als usuaris

Indicadors de qualitat
objectius d un sistema d indicadors
Instruments per a la presa de decisions (direcció estratègica)

Ajudar als processos de millora

Comunicació amb els “propietaris”

Rendició de comptes

Processos d’assignació de recursos

Informació fiable als usuaris (estudiants i empleadors)

Indicadors de qualitat

Objectius d’un sistema d’indicadors
slide37
Han d’informar sobre els aspectes essencials de les àrees estratègiques

Inputs, processos i outputs

Han d’utilitzar-se en grup

Conjunt d’indicadors

Han de ser definits pels implicats

Usuaris i decissors, interns i externs

Indicadors de qualitat

Requerimentsbàsics dels indicadors

necessitats que han de satisfer els indicadors
En l’àmbit de la comunicació

Comprensibles

Representatius del conjunt

Fiables

Replicables

En l’àmbit de la presa de decisions

Disponibles quant es necessiten

Connectats amb la millora de la qualitat

Acceptables internament

Indicadors de qualitat

Necessitats que han de satisfer els indicadors
cinc passos per definir un sistema d indicadores
Establir un inventari d’objectius en cada nivell de la institució

Identificar les decissions que són clau per a la introducció de millores

Identificar la informació que és necessària per a la presa de decisions

Seleccionar els indicadors per a la decissiói per a la comunicació

Assajari corregir aquests indicadors

Indicadors de qualitat

Cinc passos per definir un sistema d’indicadores
slide40

Significació i Utilitat

Codi indicador

Font

Denominació

Definició

Nivell d’agregació

Exemple

Interpretació

Significació: Especificació del sentit que té l'indicador

Utilitat: Concreció del profit que es pot obtenir amb l'ús de l'indicador en el marc de l'acompliment dels objectius fixats

Explicitació del significat de l'indicador

Es mostra un exemple que ajudi a la comprensió i la interpretació de l'indicador en qüestió. S'utilitza el període de referència en què es basa la informació i les variables que intervenen en el càlcul

Indica l'aplicació informàtica a partir de la qual s'extrau la informació que requereix l'indicador per a la seva elaboració

Determina els àmbits en funció dels quals es recomana referenciar la informació alhora d'elaborar i analitzar l'indicador

Explicació del sentit que té el resultat derivat del càlcul de l'indicador. En aquest apartat també s'introdueixen, si escau, les consideracions i les matisacions oportunes que cal fer sobre el resultat i, en definitiva, tenir en compte alhora de realitzar la seva interpretació. També s'indiquen les possibles relacions que pot tenir amb algun altre indicador.

Nom donat a l'indicador

Rendiment Acadèmic (RA)/Productivitat científica (PC)

Indicadors de qualitat

ANÀLISI FUNCIONAL

slide41

Desplegament

Terminis

Requisits

Responsable

Es fixa el/s termini/s d'extracció de la informació necessària per a calcular l'indicador. En el cas d’algunes variables que intervenen en el càlcul dels indicadors es proposa una extracció provisional (novembre) i una altra de definitiva (març).

Es detalla quins són els condicionants que cal acomplir per poder procedir a l'obtenció de les variables que intervenen en el càlcul de l'indicador. Alhora, es realitza alguna proposta orientada a facilitar l'obtenció de la informació primària i que, en el futur, en caldria considerar la seva implantació

Indica els serveis i/o unitats que, a diferents nivells, poden estar implicats en el procés d’extracció de l’indicador.

Si escau, s'informa sobre quin són els possibles antecedents de l'indicador a la Universitat quants als seus objectius, elaboració i implantació

Elaboració

Es descriu, a grans trets, tot el procés d'elaboració de l'indicador, fent especial incidència en la fase prèvia a l'obtenció de l'indicador. També s'especifica el/els criteri/s a aplicar alhora d'obtenir la informació per tal que s'obtingui sempre en base als mateixos paràmetres. En aquest sentit, si és el cas i realment respon a la utilitat que es vol donar a l'indicador, s'utilitza els mateixos criteris d'extracció acordats pel conjunt de les universitats.

Indicadors de qualitat

ANÀLISI OPERATIVA

ad