slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAZANIMLAR PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

KAZANIMLAR - PowerPoint PPT Presentation

deo
349 Views
Download Presentation

KAZANIMLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAZANIMLAR 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

 2. ‘Bugün haklı olarak övünebileceğimiz bütün başarının sırrı, Yeni Türk Devletinin yapısındandır. Gerçekten Türkiye Devleti’nin dayandığı esaslar, nitelik bakımından kendinden önceki tarihi kuruluşların esaslarından başkadır. Bunu bir kelime ile ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki Yeni Türkiye Devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir M. Kemal’e göre yeni Türk Devleti’nin önceki Türk Devletlerinden farkı nedir?

 3. Bağımsızlık ve egemenliğin kazanılması için halkın her kesimi M. Kemal’in etrafında toplanmıştır Tabloyu inceleyerek M. Kemal’i kimlerin desteklediğini söyleyiniz?

 4. Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

 5. Halkçılığın Diğer İlkeler İle İlişkisi  Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği için Cumhuriyetçilik HalkçIlIk • Toplumun dayanışma içinde olması için Milliyetçilik

 6. Halkçılık “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, halkın maruz bulunduğu sefalet sebeplerini gidererek saadet ve refahını temin etmeyi esas ilke sayar” Bu anayasa tasarısına göre M. Kemal’in hangi düşüncede olduğunu söyleyiniz? Halkın yararını düşündüğü için halkçılık ilkesi doğrultusunda çalışacağını anlarız.

 7. Halkçılık ilkesinde milletin egemenliği esastır Halkçılık Bizim bakış açımız -ki halkçılıktır- gücün, erkin egemenliğin yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yönetim biçimimiz,kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olan halkın yazgısını kendisinin ve doğrudan doğruya yönetmesi anlayışına dayalıdır. Halkçılığın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 8. Halkçılık ilkesinde kanun önünde herkes eşittir Halkçılık demek, devletin bütün kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert, aile ve sınıf ayrıcalığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit olduğunu İfade etmek demektir. Vatandaşlar arasında eşitlik olmasaydı nasıl bir durum ortaya çıkardı? Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 9. Halkçılık ilkesinde sınıf, zümre gibi ayrım yoktur. Sınıf mücadelesini reddeder Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz. Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Soyadı kanunu ile halkçılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

 10. Halkçılıkta halkın yararı esastır. Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamaktır. Halkçılık ilkesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 11. Milli egemenlik Kanun önünde eşitlik Sınıf, Grup, Zümre ayrımı olmaması Halkın yararı Kadınlara da haklar verilmesi Sosyal dayanışma 2 1 3 4 5 6 Anahtar Kelimeleri Buna göre halkçılık ilkesine uygun olarak yapılan İnkılaplar nelerdir?

 12. 2 Medeni Kanunu’nun kabulü 1 Cumhuriyetin İlanı 5 Aşar vergisinin kaldırılması 7 Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi 6 Unvan ve lakapların kaldırılması 8 Kılık Kıyafet Kanunu 3 Kadınlara siyasal haklar verilmesi 4 Soyadı Kanunu’nun kabulü Yapılan Yenilikler Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur. Halkçılığın Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur?

 13. Bence, bizim Milletimiz, birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbirleriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Mevcut sınıflar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir Bence, bizim Milletimiz, birbirinden çok farklı çıkarları olan ve bu itibarla birbirleriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Mevcut sınıflar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir

 14. Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir

 15. İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir

 16. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.

 17. Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz;

 18. Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır

 19. Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır

 20. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Milletin bütün fertleri kanun önünde eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan han­gisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz? A) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi B) Seçimlerde herkesin bir oy hakkına sahip olması C) İlköğretim okullarında herkesin ücretsiz olarak okuyabilmesi D) Herkesin aynı siyasi partiye oy vermek zo­runda olması

 21. Halkçılık ilkesi bir toplumsal grubun, kişinin ya da zümrenin ayrıcalık sahibi olmasını reddeder. Buna göre, I. Yabancı yatırımcılara ekonomik öncelikler sağlanması II. Halifelik makamının kaldırılması III. Gayrimüslim azınlığın da askerlik görevini yapabilmesi gibi gelişmelerden hangilerinin halkçılık düşüncesiyle çelişeceği savunulabilir? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III D) II ve III

 22. Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur. Buna göre; I. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi II. Kadınlara oy hakkı tanınmaması III. Medeni Kanun'un hükümlerine gayrimüslimlerin de uymaları gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygundur? A) Yalnız II C) Yalnız III B) I ve II D) II ve III

 23. ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu da halkçılıktır Eşitlik, hak, adalet, milli egemenlik ve demokrasi kavramlarına dayanır Halk devlet için vardır Vatandaşın yapamadığı sanayi kuruluşlarını Devletin yapması önce halkçılık ilkesini gösterir Toplumda ayrıcalık belirten unvanların yasaklanması halkçılık ilkesinin gereğidir