jetro reu l ex 2 18 vriend van god ex 18 1 20 23 jes 6 1 7 6 9 5 6 matth 6 1 8 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jetro – Reuël (Ex.2:18) Vriend van God Ex.18:1-20:23 Jes. 6:1-7:6, 9:5,6 Matth.6:1-8:1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jetro – Reuël (Ex.2:18) Vriend van God Ex.18:1-20:23 Jes. 6:1-7:6, 9:5,6 Matth.6:1-8:1

play fullscreen
1 / 38

Jetro – Reuël (Ex.2:18) Vriend van God Ex.18:1-20:23 Jes. 6:1-7:6, 9:5,6 Matth.6:1-8:1

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Jetro – Reuël (Ex.2:18) Vriend van God Ex.18:1-20:23 Jes. 6:1-7:6, 9:5,6 Matth.6:1-8:1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jitro Jetro – Reuël(Ex.2:18) Vriend van God Ex.18:1-20:23 Jes. 6:1-7:6, 9:5,6 Matth.6:1-8:1

 2. Exodus 19:16-20 16 En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. 17 Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. 18 En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. 20 Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de HERE riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven.

 3. Deuteronomium 4:11 Ssabreb Ba’arba’esj Mrbdlvq kol devariem 11 En gij naderdet en stondt onderaan de berg, terwijl de berg laaide van vuur tot in het hart des hemels – duisternis, wolken en donkerheid. 12 Toen sprak de HERE tot u uit het midden van het vuur; een geluid van woorden hoordet gij, maar een gestalte naamt gij niet waar, er was alleen een stem. 13 En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.

 4. beleving van vuur Licht Warmte Koken Roosteren Bakken Oorlogvoeren Huis/tent in brand Smeden Zenden boodschappen Rituelen offers

 5. Ervaringen met vuur Ex.3:22 Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. 1 Kon.18:24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. Ex.13:21De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten Gen.15:17 “Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. 18 Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram,” Gen.19:24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; 2 Kron.7:1 Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis.

 6. Vuur bevriezen verbranden We kunnen niet zonder vuur

 7. Vuur sa ESJ vuur Eerste/grootste bron van warmte

 8. Vuur Waar haalden de eerste mensen vuur vandaan?

 9. Psalm97 1 De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. 2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. 3 Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. 4 Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. 5 De bergen versmelten als was voor het aanschijn des HEREN, voor het aanschijn van de Here der ganse aarde. 6 De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid. In de Bijbel is vuur verbonden met de Eeuwige zelf

 10. ? Hieruit voort komt een ander gegeven

 11. Deuteronomium 33:1-3 1 Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft, vóór zijn dood. 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. 3 Ja, Hij heeft de volken lief! [dsavnymym MiminoEsjdat Vanuit rechterhandvurige wet

 12. Rechterhand – 37 x Psalmen Psalm 16 7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. REMEZ: Deut.33:2 aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.

 13. Rechterhand Hebreeën 1:3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, REMEZ: Deut.33:2 aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.

 14. Tora - vuur De Torah is als vuur

 15. Torah = vuur Jer.23:29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? Dit is het beeld dat het rabbinale Jodendom heeft van het geven van Torah op de Sinaï. Torah is vuur en dat verdeeld zich als vonken over de volkeren.

 16. Torah voor de volkeren Ex.20:18 “Het helevolk, zijzagen de donderstemmen en de fakkels." Hierstaatniet stem, maar stemmen.RabbiYochananzei: Gods stem verdeeldezich in zeventigstemmen, in zeventigtalen, zodatallevolkeren het zoudenbegrijpen. (ShemotRabbah5:9 citaat: Exodus 20:18) Rabbi Yochananzei: “Watbetekent Psalm 68:11, “De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschappers van goede tijding waren een grote schare.”?Iederwoorddatvoortkwamuit de Allerhoogsteverdeeldezich in zeventigtalen. (Shabbat 88b citaat: Psalm 68:11) De School van Rabbi Ishmael leerde over Jeremia 23:29: "Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? ," Net zoalseenhamerverdeelt in velevonken, zowordtiederwoorddatvoortkomtuit de Allerhoogsteverdeeld in zeventigtalen. (Shabbat 88b quoting Jeremiah 23:29)

 17. Jeremia 23:29 Ex.20:18 Het helevolk, zijzagende donderstemmenen defakkels de stem van de sjofaar de walmende berg het volkzag, zijwankeldenzijstondenveraf. Mdyplh [av[lvqh[a Myar Meh-lkv We kolha’amrojiem et ha’kolot we et ha’lapidiem Hoe kun je stemmenzien? Midrash Gods stem verdeeldezich in 7 stemmen en dezeverdeeldenzich in al de 70 talen van de wereld.

 18. Torah = vuur TORAH = geconcentreerde uiting van God Jer.20:8 Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des HEREN is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. 9 Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet.

 19. Deut.5 – 7 x vuur 4 Van aangezicht tot aangezicht heeft de HERE met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur – 5 ik stond te dien tijde tussen de HERE en u om u het woord des HEREN mede te delen, want gij vreesdet voor het vuur en gij kwaamt de berg niet op – en Hij zeide: DE TIEN WOORDEN 22 Deze woorden heeft de HERE tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegde daaraan niets toe; Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die. 23 Toen gij nu de stem hoordet uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderdet gij tot mij, al de hoofden uwer stammen en uw oudsten, en gij zeidet: 24 Zie, de HERE, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft. 25 Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de HERE, onze God, horen, zullen wij sterven. 26 Want welke sterveling is er, die de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur, zoals wij, en die in leven is gebleven? 27 Nader gij en hoor alles wat de HERE, onze God, zegt, en breng gij dan alles aan ons over wat de HERE, onze God, tot u spreekt; dan zullen wij het horen en doen.

 20. Handelingen 2 1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

 21. Pinksteren Waar denken de Jodenaan bijdezegebeurtenis?

 22. Handelingen 2 Wat zien de Christenen van nu in deze geschiedenis? Context: uitstorting Heilige Geest Komst van de Heilige Geest Vlammen van de Heilige Geest Tongentaal Tekst een geweldige windvlaag Echoshosperpheromenespnoesbiaias Geluid als aanzwellende wind geweldig tongen als van vuur Glossaihoseipuros Tongen/talen als vuur andere tongen Hetaraisglossais Verschillende talen

 23. Handelingen 2 Wat zien al die Joden die zich hebben verzameld in Jeruzalem ? Tekst een geweldige windvlaag Echoshosperpheromenespnoesbiaias Geluid als aanzwellende wind geweldig tongen als van vuur Glossaihoseipuros Tongen/talen als vuur andere tongen Hetaraisglossais Verschillende talen Context: Sjavoeot Torah 2 broden geheven Aanzwellende wind bij de Sinaï Het vuur van Torah verdeelt zich over de 70 volkeren Dit uit zich in 70 talen

 24. Jesaja 11:2 Wat heeft Torah met de Heilige Geest te maken? 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des landsin billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijnsmonds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. De Heilige Geest uit zich in Torah

 25. Zacharia 7:12 Wat heeft Torah met de Heilige Geest te maken? 11 Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; 12 hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing (Torah) en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest (Roeach), door de dienst van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Torah is de Geest van God

 26. Numeri 11: Wat heeft Torah met de Heilige Geest te maken? 16 Toen zeide de HERE tot Mozes: Vergader Mij uit de oudsten van Israël zeventig mannen, van wie gij weet, dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn, en breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zich daar bij u opstellen. 17 Dan zal Ik nederdalen en daar met u spreken en een deel van de Geest die op u is, nemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen, en gij die niet alleen behoeft te dragen.

 27. Jesaja 9:1-6 HSV: 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Grootzal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. PROCES

 28. Jesaja 9:7 & Jesaja 33:23 hbrm Marbeh toename hbr rabbah Groot worden Veel Groot maken vermenigvuldigen

 29. Jesaja 9:6 Herziene Statenvertaling 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, Delftse Bijbel “Sine moghentheitsal worden ghemenichfoudicht.” AmercanStandart Version 7 Of the increase of his government and of peace there shall be no end,

 30. Jesaja 9:7 hbrM Marbeh toename Dit kan een verschrijving zijn, maar het kan ook bewust gebeurd zijn

 31. Jesaja 9:7 Verschrijving? hHbrm hbrM Verschrijving? Gerard gerarD Mym majim water Dit kan een verschrijving zijn, maar het kan ook bewust gebeurd zijn

 32. Jesaja 33:23 hbrm Marbeh toename

 33. Jesaja 33:23 Ma im moeder m M gesloten baarmoeder maagd Open baarmoeder

 34. Jesaja 33:23 Avi Ben Mordechai in Messiah Vol.3 “Betekent deze gesloten mem dat de Messias in een gesloten baarmoeder werd geboren?”

 35. Jesaja 7:10-17 10 En de HERE ging voort tot Achaz te spreken: 11 Vraag voor u een teken van de HERE, uw God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge. 12 Maar Achazzeide: Ik zal er geen vragen, en de HERE niet verzoeken. 13 Toen zeide hij: Hoort toch, gij huis van David! Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. 15 Boter en honig zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. 16 Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt. 17 De HERE zal over u, over uw volk en over uws vaders huis dagen doen aanbreken, zoals er niet aangebroken zijn sedert de dag, dat Efraïm zich van Juda afscheidde – de koning van Assur!

 36. Jesaja 7:14 [va MklaVhyndaN[yNkl LachènjitenAdonai hoe lachèmot daarom geeft mijn Heer, hijzelf, aan u een teken: Nb [dlyvhrhhmlehhnh hinehha’almahharahw’joledetben zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, la Vnmevms [arqv w’qaratsj’moImanuël en roepen zal zij als zijn naam: ImanoeEl,- met-ons-is-God!

 37. Jesaja 7:14 hHmle Almah maagd jonge vrouw [va ot teken Myrm Mirjam Rabbijnen: (Radak (1160–1235), Jes.9:7) Wanneer de tijd van de verlossing aanbreekt, zal de gesloten mem uit Jesaja openbreken voor de komende Messias