samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i innlandet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i innlandet

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet har i 2012 gjort vedtak om å etablere et nytt akuttsykehus nærfylkesgrensen, på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua. På bakgrunn av dette vedtaket ønsker Sykehuset Innlandet å utarbeide en samfunnsanalyse. AsplanViak har vært engasjert til å utføre denne samfunnsanalysen.

disposisjon
Disposisjon
 • Premisser og hovedalternativer
 • Dagens struktur
 • Mjøsbyen
 • Demografi og reiseavstander
 • Regionale effekter
 • Infrastruktur
 • Transport og klima
 • Samfunnssikkerhet
 • Energi og klima
 • Oppsummering

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet

hovedalternativer
Hovedalternativer
 • To hovedalternativer utredes:
  • 0-alternativet: En videreutvikling av dagens nettverksstruktur.
  • Hovedsykehuset: Samle fire somatiske sykehus, administrasjon, voksenpsykiatri og rus, og institusjoner for rehabilitering og habilitering i ett nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Premisser og hovedalternativer

hovedproblemstillinger
Hovedproblemstillinger
 • Regionale virkninger:
  • I hvor stor grad vil en sentralisering påvirke befolkningsutviklingen på et regionalt nivå?
 • Endringer i rekrutteringsmuligheter:Vil samling til ett hovedsykehus innebære endringer i rekrutteringsgrunnlaget?
 • Endringer i transportarbeid:
  • I hvor stor grad vil samlet transportarbeid per år endres som følge av sentraliseringen?
 • Endringer i reisemiddelvalg:
  • Vil endringer i reiseavstander føre til at andre reisemidler blir brukt etter en sentralisering ved Mjøsbrua?

Premisser og hovedalternativer

hovedproblemstillinger1
Hovedproblemstillinger
 • Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Betydning for folkehelsen:
  • Vil en sentralisering av Sykehuset Innlandet påvirke folkehelsen?
 • Endringer i energibehovet og –forbruket til bygningsmassen:
  • Vil sammenslåingen til ett nytt hovedsykehus gi energimessige fordeler?

Premisser og hovedalternativer

mj sbyen
Mjøsbyen
 • Hovedsykehuset planlegges lokalisert i skjæringspunktet mellom tre kommuner.
 • Kan ikke plassere sykehuset i en av kommunene.
 • Regionale effekter estimeres for regionen Mjøsbyen, bestående av kommunene Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar.

Mjøsbyen

mj sbyen1
Mjøsbyen
 • SSBs befolkningsprognoser for kommunene i Mjøsbyen:

Mjøsbyen

befolkningstall og ssb prognoser etter bo og arbeidsmarkedsregioner
Befolkningstall og SSB-prognoser etter bo- og arbeidsmarkedsregioner

Demografi og reiseavstander

avstand langs veg fra elverum og hamar
Avstand langs veg fra Elverum og Hamar

Demografi og reiseavstander

avstand langs veg fra mj sbrua
Avstand langs veg fra Mjøsbrua

Demografi og reiseavstander

effekter p befolkning
Effekter på befolkning
 • Estimerer effekten av å flytte arbeidsplasser til Mjøsbyen på befolkningsutviklingen i regionen.
 • En betydelig del av sentraliseringen skjer internt i regionen.

Regionale effekter

effekt p befolkningsutvikling i mj sbyen
Effekt på befolkningsutvikling i Mjøsbyen
 • En sentralisering vil kun ha moderate effekter på innbyggertallet i Mjøsbyen. Dette skyldes blant annet at:
  • De fleste ansatte bor allerede innenfor Mjøsbyen.
  • Noen ansatte vil skifte arbeidsgiver eller slutte, og nyrekruttering vil delvis skje innenfor regionen.
  • En del ansatte vil og pendle til hovedsykehuset i stedet for å flytte med arbeidsplassen.
  • Prognoser for aktivitet i 2025 viser at antall ansatte vil være relativt stabil fremover (Hospitalitet, 2012).

Regionale effekter

effekter p rekruttering
Effekter på rekruttering
 • Samlet fagmiljø.
 • Stordriftsfordeler muliggjør bruk av mer avansert utstyr og spesialisering.
 • Tilknytning til en større by.
 • Tilknytning til høgskoler.
 • Forskningsaktivitet.
 • Tilbud og etterspørsel etter helsefaglig arbeidskraft i fremtiden.

Regionale effekter

infrastruktur
Infrastruktur
 • Behov for ytterligere investeringer i infrastruktur er vurdert basert på:
  • Planer i prosess etter plan- og bygningsloven
  • Mer langsiktige planer.
 • I hovedtrekk opprettholdes dagens infrastruktur.
 • En utbedring av dagens infrastruktur kan redusere reisetid noe.

Infrastruktur

behov for ytterligere investeringer i infrastruktur
Behov for ytterligere investeringer i infrastruktur
 • 0-alternativet:
  • Gjøvik og Hamar: Gitt en viss økning i trafikken til sykehuset frem til 2025 kan kapasiteten i tilgrensende vegnett bli ytterligere utfordret. Det er ikke identifisert større utfordringer i infrastrukturen som vil gi uforsvarlige konsekvenser for trafikken til sykehuset i perioden frem til 2025.
  • Lillehammer: Ytterligere investeringer for å sikre kapasitet i vegnettet mellom E6 og sykehuset, herunder tiltak som løser opp og forebygger flaskehalser i sentrum.
  • Elverum:Forutsatt bygging av en ny kryssing av Glomma er det ikke avdekket behov for større investeringer i infrastruktur.

Infrastruktur

behov for ytterligere investeringer i infrastruktur1
Behov for ytterligere investeringer i infrastruktur
 • Et nytt hovedsykehus:
  • Kapasiteten på E6 og rv 4 i retning Gjøvik vil bli ytterligere utfordret fremover
  • Utbygging av midtdeler til Lillehammer vil kunne være en utfordring for fremkommelighet for utrykningskjøretøy
  • Gitt kommunedelplan for Mjøsbrua: åpner for firefelts E6 til Lillehammer
  • ÅDT (mars 2013) i rundkjøringen på Biri til venstre og svingbevegelser samme sted i 2004 til høyre:

Infrastruktur

reisemiddelfordeling
Reisemiddelfordeling

Kilde: RVU 2009 TØI rapport 1130/2011

Transport og klima

reisemiddelfordeling1
Reisemiddelfordeling

Kilde: RVU 2009 TØI rapport 1130/2011

Transport og klima

beregning av transportarbeid
Beregning av transportarbeid
 • Ansatte:
  • Basert på data på bosted og arbeidssted fra Sykehuset Innlandet.
 • Pasienter og pårørende ved somatiske sykehus:
  • Basert på:
  • Prognoser for aktivitet i 2025 fra Hospitalitet (2012)
  • Data for faktisk opptaksområde fra SI i 2007
  • SSBs prognoser for befolkningsutvikling
  • Antakelser om antall besøkende per pasient
 • Pasienter og pårørende ved øvrige institusjoner:
  • Basert på:
  • Dagens aktivitetsnivå
  • Formelt opptaksområde
  • SSBs prognoser for befolkningsutvikling
  • Antakelser om antall besøkende per pasient

Transport og klima

samlet co 2 utslipp av arbeids pasient og p r rendereiser
Samlet CO2-utslipp av arbeids-, pasient- og pårørendereiser

Transport og klima

beredskap og samfunnssikkerhet
Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Reisetid til akuttsykehus:
  • Reisetid for innbyggere i kommuner som ligger lengst øst og vest i opptaksområdet vil øke ved en sentralisering.
  • Særlig for innbyggere som i dag sokner til Elverum sykehus.
  • I ambulanse under utrykning vil endringen i reisetid til akuttsykehus være på rundt 40-50 minutter for bosatte i kommunene Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler og Åsnes.
 • Spesielt utsatt infrastruktur:
  • E6 sørfra er i dag på enkelte strekninger ved Hamar og Brumunddal utsatt for såkalt 200-årsflom.
  • Rv 4 sørfra (Gjøvik-Hadeland) er et robust vegsystem. Ved ev. omkjøring er en imidlertid henvist til et lokalvegsystem med varierende standard.
  • Dovrebanen: Regulariteten på strekningen langs Mjøsa er god, mens banen i øvre del av Gudbrandsdalen har vært utsatt for flomskred.

Beredskap og samfunnssikkerhet

beredskap og samfunnssikkerhet1
Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Virksomheter med antatt stort behov for sykehustjenester:
  • Viktige industriarbeidsplasser på Raufoss, Hamar/Stange, Brumunddal og Moelv.
  • Forsvarets virksomhet i Østerdal garnison, på Rena i Åmot Terningmoeni Elverum: Sentralisering av sivile sykehustjenester oppleves etter det vi får opplyst som uproblematisk for Forsvaret.
 • Naturrisiko og sårbare områder:
  • Må avdekkes og avklares i videre planprosesser.

Beredskap og samfunnssikkerhet

beredskap og samfunnssikkerhet2
Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Virksomhetsrisiko:
  • Følgende faktorer bør vurderes for aktuelle tomter:
  • Trafikkulykkessituasjonen på nærliggende vegnett, ut fra hensynet til tilgjengelighet til sykehuset.
  • Forurenset grunn fra tidligere virksomhet.
  • Spesielle risikofaktorer knyttet til virksomhet i nabolaget, f.eks. industri.
  • Et nytt hovedsykehus forutsettes lokalisert og utformet med tanke på å forebygge, og ev. håndtere, terrorhandlinger og sabotasje.
 • Folkehelse:
  • Økte avstander til sykehuset
  • Valg av reisemiddel til og fra arbeid

Beredskap og samfunnssikkerhet

antatt energiforbruk
Antatt energiforbruk
 • Moderne sykehus med moderne utstyr og mange tekniske installasjoner bruker mer energi enn eldre sykehus.
 • Forutsatt bruk av beste teknologi med hensyn til energieffektivitet kan energibesparelser oppnås ved følgende tiltak:
  • Bedre bygningskonstruksjon og VVS: 20%
  • Valg av medisinsk utstyr: 10%
  • Flytting av energi (varme og kjøling): 10%
  • Miljøvennlig energiproduksjon: 10%

Energi og klima

oppsummering
Oppsummering
 • Effekter på befolkningsutvikling i Mjøsbyen begrenset.
  • De fleste ansatte bor allerede i Mjøsbyregionen.
 • Usikkert hvordan sentralisering vil påvirke rekruttering av kompetansearbeidskraft.
 • Noe investeringer i infrastruktur må påregnes uavhengig av om man velger fortsatt desentralisert eller sentralisert alternativ.
 • Reiseavstander, reisetid og CO2-utslipp vil øke totalt sett.
 • Hensyn til beredskap og samfunnssikkerhet på tas i videre planlegging et at hovedsykehus.
 • Det er potensiale for betydelig reduksjon i samlet energiforbruk.

Oppsummering