n ng trong ch a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nương Trong Chúa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nương Trong Chúa

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Nương Trong Chúa - PowerPoint PPT Presentation

denise
164 Views
Download Presentation

Nương Trong Chúa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TC154 1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, Cũng không ai đoạt khỏi tâm hồn này; Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang, Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay! Nương Trong Chúa

  2. TC154 Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jê-sus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi." Có Chúa bên tôi suốt đời, Chiếc đơn đâu nào! Nương Trong Chúa

  3. TC154 2. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi, Cả thế gian dường hát tôn Vua Trời Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, Cứ hát khen ngợi Cứu Chúa vinh hiển thôi. Nương Trong Chúa

  4. TC154 Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jê-sus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi." Có Chúa bên tôi suốt đời, Chiếc đơn đâu nào! Nương Trong Chúa

  5. TC154 3. Bình an giống châu ngọc kia, còn tôi vốn đất sét đây, Lúc đang trên đường trải qua đời này; Ngài sắp tái lâm rày mai gọi tôi cất lên đám mây, Ðến cố gia miền thánh quốc vinh hiển thay!  Nương Trong Chúa

  6. TC154 Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jê-sus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, "Quyết ta chẳng xa ngươi." Có Chúa bên tôi suốt đời, Chiếc đơn đâu nào! Nương Trong Chúa