slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM !

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
denise-conway

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ! - PowerPoint PPT Presentation

416 Views
Download Presentation
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM !
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ! Trường THCS Nà Nhạn 1

 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1: Rút gọn biểu thức: Bài 2: So sánh:

 3. Tiết 11 – Bài 7: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

 4. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) VÝ dô 1: Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy căn: 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Tæng qu¸t: Víi ab > 0 Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ Bài giải Mẫu của biểu thức lấy căn Biểu thức lấy căn không có mẫu Để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta phải biến đổi biểu thức sao cho mẫu đó trở thành bình phương của một số hoặc một biểu thức rồi khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn

 5. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) ?1 Khử mẫu của biểu thức lấy căn: 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Tæng qu¸t: Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ 2. Trục căn thức ở mẫu

 6. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) Bài giải 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Tæng qu¸t: Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ Mẫu thức không còn căn Căn thức ở mẫu 2. Trục căn thức ở mẫu Ví dụ 2: Trục căn thức ở mẫu: Chú ý là biểu thức liên hợp của và là hai biểu thức liên hợp của nhau (Với )

 7. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 2.Trôc căn thøc ë mÉu : Tæng qu¸t: a) Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ B > 0, ta cã : b) Víi c¸c biÓu thøc A, B, C mµ : Ta cã: + + _ _ + c) Víi c¸c biÓu thøc A,B,C mµ A  0, B  0 vµ A  B, ta cã + + _ _ +

 8. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn ?2 Trôc căn thøc ë mÉu : Tæng qu¸t: Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ Víi b > 0 Víi 2. Trục căn thức ở mẫu Víi a > b > 0 Tæng qu¸t: a) Víi c¸c biÓu thøc A,B mµ B > 0, ta cã : b) Víi c¸c biÓu thøc A,B,C mµ : Ta cã: c)Víi c¸c biÓu thøc A,B,C mµ: Ta cã:

 9. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Bài 48: Khử mẫu của biểu thức lấy căn Tæng qu¸t: Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ 2. Trục căn thức ở mẫu Tæng qu¸t: a) Víi c¸c biÓu thøc A,B mµ B > 0, ta cã : b) Víi c¸c biÓu thøc A,B,C mµ : Ta cã: c)Víi c¸c biÓu thøc A,B,C mµ: Ta cã:

 10. TiẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI ĐẠI SỐ 9 (Tiếp theo) 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Bài 50: Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa) Tæng qu¸t: Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ 2. Trục căn thức ở mẫu Tæng qu¸t: a) Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ B > 0, ta cã : b) Víi c¸c biÓu thøc A, B, C mµ : Ta cã: c)Víi c¸c biÓu thøc A, B, C mµ: Ta cã:

 11. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Ôn lại các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. • - Làm các bài tập : 49, 51, 52 (SGK/29, 30). • Chuẩn bị giờ sau luyện tập.

 12. TẠM BIỆT CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM !