marketingov komunikace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingová komunikace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingová komunikace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Marketingová komunikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Marketingová komunikace. Komunikační mix. „Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak, intelektuálně, mladě,……“ F.C.Rooney. Moderní Marketing vyžaduje:. vyvinout dobrý výrobek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingová komunikace' - denali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov komunikace

Marketingová komunikace

Komunikační mix

slide2
„Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak, intelektuálně, mladě,……“

F.C.Rooney

modern marketing vy aduje
Moderní Marketing vyžaduje:
 • vyvinout dobrý výrobek
 • dát mu přitažlivou cenu
 • zpřístupnit ho potenciálním zákazníkům
 • komunikaci se svými a potenciálními zákazníky
komunika n mix
Komunikační mix
 • Propagace
 • Podpora prodeje
 • Public relations
 • Osobní prodej
komunika n mix1
Komunikační mix:
 • Propagace
 • Jakákoliv placená forma neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží, služeb určitým sponzorem.
 • Nástroje pro propagaci: Tištěné a vysílané reklamy, vnější vzhled balení, přílohy v balení, letáky, katalogy, filmy, domácí časopisy, brožury, plakáty a letáky, tel. Seznamy, buildboardy, výstavky v místě prodeje, audiovizuální materiál, symboly a emblémy.
komunika n mix2
Komunikační mix:
 • Podpora prodeje
 • Krátkodobé stimuly pro povzbuzení nákupu nebo prodeje výrobku či služby.
 • Nástroje pro podporu a prodej: soutěže, hry, loterie, prémie a dary, vzorky, veletrhy, předvádění, kupóny, rabaty, úvěry s nízkými úroky, zábavní podniky, slevy při vrácení, starší verze, obchodní známky, vázané obchody
komunika n mix3
Komunikační mix:
 • Public relations
 • Množství programů, vytvořených pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy či výrobku.
 • Nástroje pro public relations: články v tisku, projevy, semináře, výroční zprávy, charitativní dary, sponzorství, publikace, styky se společností, lobby, identifikační média
komunika n mix4
Komunikační mix:
 • Osobní prodej
 • Ústní prezentace při konverzaci s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem realizace prodeje.
 • Nástroje pro osobní prodej: prezentace při prodeji, prodejní setkání, telemarketing, stimulační programy, vzorky, veletrhy a obchodní výstavy
proces komunikace
Proces komunikace:

komunikační model: kdo co sděluje jakou cestou komu a za jakým účinkem

 • Hlavní strany při komunikaci – odesílatel a příjemce
 • Hlavní nástroje komunikace – zpráva a média
 • Hlavní komunikační činnosti – kódování, dekódování, odpověď a zpětná vazba
proces komunikace1
Proces komunikace:
 • Odesílatel(zdroj, komunikátor)

- Strana sdělující zprávu druhé straně.

 • Kódování

-Proces převedení myšlenky do symbolické formy.

proces komunikace2
Proces komunikace:
 • Zpráva

-Soubor symbolů, které odesílatel vysílá.

 • Média

-Komunikační kanál, kterým se zpráva přenáší od odesílatele příjemci .

proces komunikace3
Proces komunikace:
 • Dekódování

-Proces, jehož prostřednictvím příjemce připisuje význam symbolům, vysílaným odesílatelem.

 • Příjemce (cílová skupina, publikum)

-Strana, která přijímá zprávu, vyslanou druhou stranou.

proces komunikace4
Proces komunikace:
 • Odpověď

-Soubor reakcí příjemce, která se vrací zpět k odesílateli.

 • Šum

-Neplánované poruchy nebo zkreslené vlivy v průběhu komunikačního procesu.

proces komunikace6
Proces komunikace:
 • Odesílatel musí vědět , jakého publika chce dosáhnout a jaké chtějí odpovědi.
 • Zakódují svou zprávu takovým způsobem, který bere v úvahu, jak cílový příjemci zprávu obvykle dekódují.
 • Zdroj musí přenášet zprávu prostřednictvím vhodných médií, která se dostanou k cílovým příjemcům.
 • Odesílatelé musí vyvinout kanály pro zpětnou vazbu tak, aby byli schopni rozeznat příjemcovu odpověď na jejich zprávu.
proces komunikace7
Proces komunikace:
 • šum

-doba je přehlcená komerčními zprávami a cílový příjemci zprávu nemusí obdržet, protože:

   • nezaregistrují všechny podněty (selektivní pozornost )
   • příjemce si zprávu, kterou slyší, změní na zprávu, kterou chce slyšet (selektivní zkreslení )
   • příjemce si udrží natrvalo v paměti jen malý zlomek zpráv, které se k němu dostanou (selektivní zapamatování )
proces komunikace8
Proces komunikace:
 • Zprávu navrhuje komunikátor podle pravděpodobnosti pozornosti – pravděpodobnost, že si zprávy příjemce všimne.
 • Pravděpodobnost pozornosti = (Vnímaná síla odměny – Vnímaná síla trestu)/Vnímané vynaložené úsilí
proces komunikace9
Proces komunikace:
 • Selektivní pozornost vysvětluje, proč reklamy s výraznými titulky, které něco slibují, mají společně s poutavou ilustrací a jednoduchým námětem vysokou pravděpodobnost upoutání pozornosti.Příjemce může být odměněn za velmi malé úsilí.
proces komunikace10
Proces komunikace:
 • Selektivní zkreslení vzniká, když příjemci vytvářejí své postoje, které je vedou k určitým očekáváním toho, co slyší nebo uvidí.
 • U selektivního zapamatování komunikátor usiluje, aby si příjemce zprávu dlouhodobě zapamatoval.Tzn, že může ovlivnit příjemcův názor a postoj. Opakování – matka moudrosti
tvorba komunikace
Tvorba komunikace
 • Určení cílových příjemců
 • Stanovení cíle komunikace
 • Vytvoření zprávy
 • Volba komunikačních kanálů
 • rozdělení celkového rozpočtu marketingové podpory
 • Rozhodnutí o komunikačním mixu
 • Měření výsledků výsledků komunikace
 • Řízení a koordinace celého procesu marketingové komunikace
c lov p jemci
cílový příjemci

ANALÝZA IMAGE

- Měření informovanosti cílových příjemců

 • Měření postoje příjemců k výrobku
 • Analýza známosti a oblíbenosti
 • Vytvoření sémantického diferenciálu
 • Návrh žádaného image
stanoven c l komunikace
Stanovení cílů komunikace
 • Rozhodnutí o odpovědi příjemce
 • (nejlepší odpovědí je nákup a spokojenost)
 • Je nutné pracovat na těchto faktorech:

- informovanost

- znalost

- oblíbenost

- preference

- přesvědčení

- nákup

vytvo en zpr vy
Vytvoření zprávy
 • V ideálním případě by si zpráva měla získat pozornost, udržet zájem, vytvořit přání a vyvolat činnost.tzn.
 • 4 problémy při formulaci zprávy:

- Co říci (obsah zprávy)

- jak to říci (struktura zprávy)

- jak to říci symbolicky(forma zprávy)

- kdo by to měl říci (zdroj zprávy)

v b r komunika n ch kan l
Výběr komunikačních kanálů
 • Osobní komunikační kanály

(tváří v tvář, po telefonu, poštou)

*Používáme:

- tam kde je výrobek drahý, riskantní nebo kupovaný pouze občas

  • Tam kde má výrobek výrazně sociální status

*interakce:

  • Vytvoříme propagaci s velkou konverzační hodnotou
  • Použijem pro propagaci vlivnou osobu
  • Vytvoříme názorové vůdce
  • Zaměřit se na vlivné podniky a osoby a věnovat jim speciální péči
v b r komunika n ch kan l1
Výběr komunikačních kanálů
 • Kanály neosobní komunikace

- média: tiskoviny, boardy, audio, video

- atmosféra: např. znaky luxusu, serióznosti, modernosti

- události: tiskové konference, slavnostní zahájení, sportovní sponzorství

ur ov n celkov ho rozpo tu komunikace
Určování celkového rozpočtu komunikace
 • Metoda možností
 • Metoda procenta z příjmu
 • Metoda konkurenční rovnosti
 • Metoda cíl a úkol
m en v sledk marketingov komunikace
Měření výsledků marketingové komunikace
 • Schromažďování údajů o chování příjemců v důsledku zprávy
 • Měření zpětné vazby
zen a koordinace cel ho procesu
Řízení a koordinace celého procesu
 • Jmenování ředitele marketingové komunikace
 • Vypracování principu úlohy a rozsahu použití různých komunikačních nástrojů
 • Sledování komunikačních výdajů podle výrobku, komunikační nástroje, stadia životního cyklu
 • Koordinování komunikačních činností
konec
Konec
 • Literatura:
  • Internet
  • Marketing a management (Philip Kotler)