Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Množiny bodů daných vlastností PowerPoint Presentation
Download Presentation
Množiny bodů daných vlastností

Množiny bodů daných vlastností

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Množiny bodů daných vlastností

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Množiny bodů daných vlastností

  2. Najdi všechny body, které mají od jednoho pevného bodu stejnou vzdálenost. S Všechny takové body leží na kružnici, jejíž střed je daný pevný bod.

  3. Najdi všechny body, které mají od dvou pevných bodů A, B stejnou vzdálenost. o B A Všechny takové body leží na ose úsečky s krajními body, které jsou totožné s danými pevnými body.

  4. Kde leží všechny body, které mají stejnou vzdálenost od přímky „p“? a p b Takové body leží na rovnoběžkách „a“, „b“ s danou přímkou p v dané vzdálenosti.

  5. Najdi všechny body, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek „k“, „l“. k o l Takové body leží na ose „o“ pásu , vzniklého pásu mezi rovnoběžkami.

  6. Na čem leží body, které mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek „a“, „b“? o1 a b o2 Takové body leží na osách vzniklých úhlů.

  7. Kde leží body, které mají stejnou vzdálenost o dané kružnice „k“? l k Takové body leží na soustředné kružnici „l“ s kružnicí danou.

  8. Copak si odnášíte z dnešní hodiny? Kolik základních konstrukčních úloh znáš?