slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยินดีต้อนรับ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยินดีต้อนรับ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation


 • 683 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ. คณะกรรมการการประเมิน โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี/ห้องสมุดมีชีวิต. ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก. ห้องสมุด โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก มีการปรับปรุงและพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยินดีต้อนรับ' - demetria-lott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการการประเมิน โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี/ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

slide2

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก มีการปรับปรุงและพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2520 คุณครูไมตรี เยาวหลี และคุณครูสุภาพ รติวัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มจัดห้องสมุด ขนาด 1 ห้องเรียน บริเวณ อาคาร 1
 • ปี พ.ศ. 2522 คุณครูดวงพร เผือกเนียร เป็นผู้รับผิดชอบงาน ห้องสมุดและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน และจัดหมู่หนังสือตาม ระบบทศนิยมดิวอี้เป็นห้องสมุดขนาด 2.5 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2542 ผอ.ยืนยง กลิ่นรัตน์ร่วมกับคณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียน และชุมชน จัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้ เพื่อก่อสร้างอาคาร ห้องสมุด จำนวนเงิน 398,420 บาท
ประวัติและสภาพปัจจุบันประวัติและสภาพปัจจุบัน
slide3

ปี พ.ศ. 2545 ผอ.ชัชวาล สวัสดิ์พานิช ได้อนุมัติการก่อสร้าง ห้องสมุดเพิ่มเติมเป็นห้องสมุด 2 ชั้น ขนาด 5 ห้องเรียน ซึ่งมีความ พร้อมในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

 • ปี พ.ศ. 2554 ผอ. วินัย กรานมูล ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนา ห้องสมุดมีชีวิตให้มีความก้าวหน้าตาตามลำดับ
 • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผอ. จรวย พิมาน ได้ให้การสนับสนุน ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ประวัติและสภาพปัจจุบันประวัติและสภาพปัจจุบัน
slide4

1.ขนาดและพื้นที่ห้องสมุด1.ขนาดและพื้นที่ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ห้อง 313 เมื่อปีพ.ศ. 2545 ได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นห้องสมุด 2 ชั้น ขนาด 5 ห้องเรียน มีจำนวนเนื้อที่ 340 ตารางเมตร จำนวน 130 ที่นั่ง ปี พ.ศ. 2548 งานห้องสมุดได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด

slide7

ปีการศึกษา 2548 งานห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตตาม โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศห้องสมุด เอื้อต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จัดมุมความรู้ต่างๆ สะดวกต่อการใช้บริการ การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงาน เลือกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุดที่เหมาะสม มีการออกแบบตกแต่งห้องสมุดสวยงามทันสมัย ดึงดูดการเข้าใช้บริการ อีกทั้งสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรห้องสมุดและการขยายบริการในอนาคต

2.สภาพแวดล้อม บรรยากาศและครุภัณฑ์ห้องสมุด
slide9

ครูบรรณารักษ์มีความรู้ ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการบริหารงานห้องสมุด มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด ได้แก่ การวิเคราะห์เรื่องและจัดระบบหมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศตามมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุด และสามารถวางแผนจัดกิจกรรมห้องสมุดได้อย่างหลากหลาย

3.ครูบรรณารักษ์
slide11

งานห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด และมีคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุดอยู่เสมอ

4.การบริหารจัดการห้องสมุด4.การบริหารจัดการห้องสมุด
slide12

นางสาวดวงพร เผือกเนียร

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด

นางนาตยา ทองบาง

นางนิลุบล ชุมพูนุช

นางสาวสิตนาฏ บุญฤทธิ์

นางกัลยา ธนอัญญาพร

slide13

มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานมุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน

ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

รักการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกวิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
slide14

พันธกิจ

1.พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 2.ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 3.ทำแผนพัฒนากิจกรรมห้องสมุดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานห้องสมุด 4.จัดระบบการให้บริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด

slide15

มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นรูปธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนากิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต อย่างเหมาะสม

5.นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุด5.นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุด
slide17

1.วัสดุสารนิเทศห้องสมุด2.ครุภัณฑ์ห้องสมุด1.วัสดุสารนิเทศห้องสมุด2.ครุภัณฑ์ห้องสมุด

slide18

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกมีการจำแนกประเภทหนังสือและสื่อสารนิเทศต่างๆอย่างชัดเจน เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือตำราทั่วไป คู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย นิตยสาร ซีดี ฯลฯ มีการวิเคราะห์หนังสือ และจัดแบ่งหมวดหมู่ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการฐานข้อมูลและการสืบค้นสารนิเทศห้องสมุดมีการลงทะเบียนสื่อสารนิเทศห้องสมุดเป็นปัจจุบันซ่อมแซมหนังสือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังจัดให้มี มุมความรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

7.การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ7.การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ
slide21

นำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด การจัดการฐานข้อมูล การสืบค้นสารนิเทศห้องสมุด บริการยืม-คืนหนังสือ และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ....

8.การใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด8.การใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด
slide23

ห้องสมุดเปิดบริการตลอดทั้งวันในเวลาที่มีการเรียนการสอน

ทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ไม่ต่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมง

บริการให้ยืม-คืนหนังสือตลอดเวลาทำการ ดังนี้ 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน

2.นักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม กำหนดส่ง 7 วัน

9.เวลาเปิดบริการห้องสมุด9.เวลาเปิดบริการห้องสมุด
slide25

มีการบริหารจัดการห้องสมุดเชิงรุก และบริการสืบค้นสารนิเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต มีบริการอ่านอย่างเสรี บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และม.4 ให้บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องบริการแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือน่าสนใจ บริการวารสารล่วงเวลา บริการจองการใช้ห้องสมุด เพื่อการเรียนการสอน

10.การจัดบริการห้องสมุด10.การจัดบริการห้องสมุด
slide26
โรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่าน
slide27

โรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่าน

slide28
โรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่าน
slide29
โรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่าน
slide31
1 เดือน 1 กิจกรรม (กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ)
slide32
1 เดือน 1 กิจกรรม (กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ)
slide33

มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเช่น

 • 1 เดือน 1 กิจกรรม
 • กิจกรรมรักการอ่าน
 • กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ
 • กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ ฯลฯ
11.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน11.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
slide34

ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกหนังสือและสื่อสารนิเทศประกอบการเรียนการสอน

 • ครูบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการเตรียมหนังสือและสื่อสารนิเทศประกอบการสอน
 • ครูผู้สอนร่วมกับครูบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดของนักเรียน
12.ความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน และครูบรรณารักษ์ ในการจัดการเรียนการสอน
slide35

-นักเรียนมีทักษะในการกำหนดขอบเขตและคำสำคัญของเรื่องที่ต้องการค้นหาได้อย่างถูกต้อง-นักเรียนมีทักษะในการกำหนดขอบเขตและคำสำคัญของเรื่องที่ต้องการค้นหาได้อย่างถูกต้อง

-นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารนิเทศจากแหล่งสารนิเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-นักเรียนสามารถเขียนรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมของข้อมูลที่นำไปใช้ในรายงานการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง

13.นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารนิเทศ13.นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารนิเทศ
slide37

-นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

-จำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเฉลี่ยวันละ 20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ( อย่างน้อย 240 คน )

-สถิติการยืมหนังสือและสื่อสารนิเทศไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหนังสือและสื่อสารนิเทศในห้องสมุด

-นักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญและบันทึกการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14.นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าและรักการอ่าน14.นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าและรักการอ่าน
slide38

1 เดือน 1 กิจกรรม

- กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ - กิจกรรมนักอ่านสายฟ้าแลบ

- กิจกรรมส่งต่อหนังสือดี - กิจกรรมตามล่าหาหนังสือ

- กิจกรรมบันทึกการอ่านของฉัน

กิจกรรมสะสมแต้ม

กิจกรรมป้ายความรู้ริมทาง

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่านที่น่าสนใจกิจกรรมรักการอ่านที่น่าสนใจ
slide39

ปี พ.ศ. 2549 ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2549 ในโครงการส่งเสริมการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

 • รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี 2549 ในโครงการรักการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่กลาง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฏร์ธานี
 • ได้รับโล่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนากิจกรรมบรรณารักษ์และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
slide41
ประมวลภาพกิจกรรมส่งต่อหนังสือดีประมวลภาพกิจกรรมส่งต่อหนังสือดี
slide42
ประมวลภาพกิจกรรมตามล่าหาหนังสือประมวลภาพกิจกรรมตามล่าหาหนังสือ
slide43

นางสาวดวงพร เผือกเนียร

หัวหน้างานห้องสมุด

ขอบคุณค่ะ