elevbed mning l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEVBEDÖMNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEVBEDÖMNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ELEVBEDÖMNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

ELEVBEDÖMNING. - Grundläggande utbildning. Henrik Laurén 2008 www.oph.fi/svenska. ELEVBEDÖMNING. Bedömningen indelas i bedömning under studiernas gång och slutbedömning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEVBEDÖMNING' - delta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elevbed mning

ELEVBEDÖMNING

- Grundläggande utbildning

Henrik Laurén

2008

www.oph.fi/svenska

elevbed mning2
ELEVBEDÖMNING
 • Bedömningen indelas i bedömning under studiernas gång och slutbedömning
 • i läroplanen skall de allmänna och läroämnesspecifika principerna för bedömningen fastställas
 • information om bedömningen skall ges eleven och vårdnashavaren i förväg och i efterhand skall utredning ges på begäran
 • siffervitsord senast i årskurs 8
1 bed mning under studiernas g ng
1. BEDÖMNING UNDER STUDIERNAS GÅNG
 • Bedömningens uppgiftunder studiernas gång är att handleda och sporra eleven i studierna och att beskriva hur väl eleven har nått de mål som ställts för fostran och lärande. Bedömningens syfte är att hjälpa eleven att bilda sig en realistisk uppfattning om sitt lärande och sin utveckling och på så sätt också stödja personlighetens tillväxt.
1 1 principerna f r bed mning under studiernas g ng
1.1. PRINCIPERNA FÖR BEDÖMNING UNDER STUDIERNAS GÅNG
 • Eleven bedömns i förhållande till målen i läroplanen och till profilerna för goda kunskaper
 • grundar sig på mångsidiga prov
 • bedömer även elevens inlärningsprocess
 • får eleven att bli medeveten om sitt tänkande och sitt handlingssätt och får eleven att förstå hur den lär sig
 • bedömning av arbetet kan ingå i ämnesbedömningen
 • läsårsbetyg + information under läsåret
profil f r goda kunskaper k 5 f rm ga att t nka och arbeta
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER ÅK 5Förmåga att tänka och arbeta
 • visar att han/hon förstår matematiska begrepp genom att använda dem mångsidigt
 • kan matematiskt beskriva verkliga situationer och fenomen
 • kan presentera matematiska problem i ny form
 • kan följa regler
 • kan på basis av olka kriterier beskriva grupper, göra val etc
profil f r goda kunskaper k 5 tal r kneoperationer och algebra
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER ÅK 5Tal, räkneoperationer och algebra
 • förstår tiosystemet och är säker i dess användning
 • kan uttrycka räkneoperationer skriftligt och muntligt, analysera sina räkningar samt bedöma hur förnuftig lösningen och resultatet är
 • kan bilda och fortsätta talföljder och presentera beroendeförhållanden
profil f r goda kunskaper k 5 geometri
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER ÅK 5Geometri
 • kan göra figurer, upptäcka egenskaperoch känner till strukturer
 • känner igen likformighet och symmetri, kan göra speglingar, förminska och förstora figurer
 • förstår principerna för mätning, kan uppskatta storlekar och hur rimligt mätresultatet är samt ange det med lämplig måttenhet
 • kan beräkna arean och omkkretsen för parallellogram och trianglar
profil f r goda kunskaper k 5 informationsbehandling statitistik och sannolikhet
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER ÅK 5Informationsbehandling, statitistik och sannolikhet
 • kan samla uppgifter, ordna klassificera och presentera dem i statistisk form
 • kan läsa enkla tabeller och diagram
 • kan klarlägga möjliga utfall och alternativ och avgöra om en händelse är omöjlig eller säker
2 slutbed mningen
2. SLUTBEDÖMNINGEN
 • Syftet med slutbedömningen är att fastställa hur väl eleven har nått målen i de olika läroämnena i den grundläggande utbildningens lärokurs då studierna avslutas
2 1 principerna f r slutbed mningen
2.1. PRINCIPERNA FÖR SLUTBEDÖMNINGEN
 • Slutbedömningen skall vara nationellt jämförbar och behandla eleverna på lika villkor
 • slutvitsorden skall grunda sig på elevens kunskaper i slutskedet av den grundläggande utbildningen i årskurserna 8 – 9
 • kunskaperna bedöms utgående från kriterierna för slutbedömningen och på basis av allt eleven på olika sätt visar
 • i kriterierna för slutbedömningen definieras nivån för vitsordet 8. Eleven får vitsordet 8 som ett medeltal på uppvisade kunskaper
kriterier f r slutbed mningen tankef rm ga och tankemodeller
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Tankeförmåga och tankemodeller
 • lägger märke till likheter och lagbundenheter i olika händelser
 • kan logiskt i tal använda och, eller, om så, inte, finns, finns inte
 • kan sluta sig tillsanningsvärdet hos enkla påståenden
 • kan matematisera och lösa enkla textproblem
 • kan använda klassificering vid lösning av matematiska problem
 • kan presentera möjliga lösningar genom att använda tabeller och diagram.
kriterier f r slutbed mningen tal och r kneoperationer
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Tal och räkneoperationer
 • kan bedöma ett eventuellt resultat och göra upp en plan över hur man löser en räkneuppgift och har en tillförlitlig grundläggande räknefärdighet
 • kan utföra potensräkningar där exponenten är ett naturligt tal och faktorisera tal i primfaktorer
 • kan lösa uppgifter där kvadratrötter behövs
 • kan använda proportionalitet, procenträkning och andra räkneoperationer vid lösning av problem som man stöter på i vardagen.
grundl ggande r knef rdigheter n gra exempel
Grundläggande räknefärdigheter några exempel
 • förkortning och förlängning av bråk
 • omvandling av decimaltal till bråk
 • multiplikation och division med decimaltál och bråk
 • faktorisering
 • hyfsing av uttryck
 • avrundning, överslagsräkning
 • användning av miniräknare
kriterier f r slutbed mningen algebra
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Algebra
 • kan lösa ekvationer av första graden
 • kan hyfsa enkla algebraiska uttryck
 • behärskar räkneoperationerna för potenser
 • kan bilda ekvationer ur ett enkelt vardagsproblem och lösa dem algebraiskt eller via slutledningar
 • kan använda ekvationssystem för att lösa enkla problem
 • kan bedöma hur förnuftig en lösning är och granska de olika skedena i sin lösning.
kriterier f r slutbed mningen funktioner
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Funktioner
 • kan definiera koordinaterna för punkter i koordinatsystemet
 • kan ställa upp en tabell av talpar enligt en given regel
 • kan bestämma nollstället för linjära funktioner
 • kan bilda och bestämma följande tal i en talföljd enligt en given regel och kan muntligt berätta hur talföljden enligt den givna regeln bildas
 • känner till riktningskoefficientens och konstantens betydelse i ekvationer för en rät linje; eleven kan grafiskt bestämma skärningspunkten för två linjer.
kriterier f r slutbed mningen geometri i
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Geometri I
 • känner igen geometriska former och känner till deras egenskaper
 • kan tillämpa formlerna för omkrets, area och volym
 • kan med passare och linjal göra enkla geometriska konstruktioner
 • kan se likformiga, kongruenta och symmetriska figurer och kan undersöka egenskaperna hos trianglar och fyrhörningar
geometri ii
Geometri II
 • kan i enkla situationer tillämpa samband mellan två vinklar
 • kan använda Pythagoras sats och trigonometri för att beräkna delarna i en rätvinklig triangel
 • kan utföra mätningar och hithörande beräkningar och kan utföra enhetsbyten med de vanligaste enheterna.
kriterier f r slutbed mningen sannolikhet och statistik
KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN- Sannolikhet och statistik
 • kan bestämma antalet möjliga utfall och kan utföra enkla empiriska undersökningar om sannolikhet; han eller hon förstår betydelsen av sannolikheter och slumpmässighet i vardagssituationer
 • kan läsa olika tabeller och diagram och kan ur ett givet material bestämma frekvenser, medelvärde, median och typvärde.
elevbed mning i praktiken k 7 9
ELEVBEDÖMNING I PRAKTIKEN ÅK 7 - 9
 • slutbedömningen ett medeltal av proven i ÅK 8 – 9
 • i ÅK 7 – 9- 3 x 4 = 12 prov- 7 uppgifter/prov- max 6 poäng/uppgift- 15 poäng godkänt
vad beh vs i
VAD BEHÖVS I
 • ett lämligt antal provrubriker
 • provstruktur- hur många uppgifter- teori och basuppgifter- uppgifter på bredden- uppgifter på djupet
 • bedömning- poäng/uppgift och summapoäng/vitsord- bedömningskriterier
vad beh vs ii
VAD BEHÖVS II
 • teoretiskt upplägg/provrubrik
 • ett lämpligt antal modellprov innehållande elevbedömning
 • hur ges slutbedömningen