text ov datab zy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Text ové Datab á zy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Text ové Datab á zy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Text ové Datab á zy - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Text ové Datab á zy. Ján GENČI PDT. Obsah. Literat úra Terminol ógia Vymedzenie pojmu textové databázy Typy dotazov Fulltextové vyhľadávanie Lingvistick é korpusy. Literatúra. Pokorný J. : Datab ázové systémy 2, Nakladatelství ČVUT, 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Text ové Datab á zy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
text ov datab zy

Textové Databázy

Ján GENČI

PDT

obsah
Obsah
 • Literatúra
 • Terminológia
 • Vymedzenie pojmu textové databázy
 • Typy dotazov
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Lingvistické korpusy
literat ra
Literatúra
 • Pokorný J.: Databázové systémy 2, Nakladatelství ČVUT, 2007
 • Pokorný J., Snášel V., Kopecký M.: Dokumentografické informačné systémy, Nakladatelství Karolinum, 2005.
 • Laura C. Rivero, Jorge H. Doorn, Viviana E. Ferraggine: Encyclopedia Of Database Technologies And Applications. Idea Group Publishing, 2005 (heslo Text Databases, p. 688)
 • Erickson J.: Database Technologies:Concepts,Methodologies,Tools, and Applications. IGI Global, 2009. ISBN 978-1-60566-058-5 (pp. 931-939)
literat ra cont 2
Literatúra (cont.-2)
 • Oracle Text. http://www.oracle.com/technology/products/text/index.html
 • Oracle Text. An Oracle Technical White Paper. June, 2007 (prečítať) http://www.oracle.com/technology/products/text/pdf/11goracletexttwp.pdf
txt db terminol gia
TXT DB – Terminológia
 • Information retrieval
 • Textové databázy (informačné systémy)
 • Dokumentové databázy (Document databases)
 • Dokumentografické informačné systémy
defin cia
Definícia
 • Text je akákoľvek postupnosť symbolov z nejakej abecedy.
 • Veľká časť informácií dostupných v elektronickej podobe je práve v textovej forme :
  • Text prirodzeného jazyka (napr. knihy, časopisy, noviny, právne dokumenty, databázy, korporátna informácia, Web),
  • Biologické sekvencie (napr. DNA, sekvencie proteinov),
  • ...
 • Textová databáza je systém, ktorý spravuje (zvyčajne veľké) kolekcie textov a poskytuje rýchly a bezchybný/presný prístup k nim.
 • Tieto požiadavky sú protichodné, ale obe sú kritické, ak máme mať úžitok z texotvých kolekcií.
txt db typ y dotazov
TXT DB – Typy dotazov
 • Syntaktickévyhľadávanie (vyjadrené ako postupnosť znakov prítomných v texte):
  • String matching (najjednoduchší typ dotazu, cely rad algoritmov – Knut-Morris-Pratt first O(n))
  • Regulárnevýrazy
  • Approximate searching (poskytuje možnosť eliminovať rôzne typy chýb, ktoré môžu byť obsiahnuté v texte – či už prehľadávanom, alebo dotaze - napr.edit distance)
 • Sémantickévyhľadávanie(má veľký význam) – používateľ zadá informáciu, ktorú požaduje a systém vyhľadá súbor textov (dokumentov) relevantných požiadavkám používateľa; dokonca aj vtedy ak sa výsledok priamo neobjavuje v dotaze. Systém ohodnocuje dokumenty a dokumenty s najvyšším ohodnotením ponúkne používateľovi. V tomto prípade nehovoríme o správnej alebo nesprávnej odpovedi, ale iba lepšej alebo horšej.
fulltex tov vyh ad vanie
Fulltextové vyhľadávanie
 • V tradičných SRBD je manipulácia s textom obmedzená bežnými reťazcovými funkciami (exact matching podreťazcov)
 • Tradičné reťazcové operácie sú mimoriadne drahé pre veľké dokumenty – SRBD nemajú efektívnu podporu pre tieto operácie a preto sú rozširované o špeciálne moduly – fulltexotvého vyhľadávania (full-text search;FTS).
alternat vy implement cie fts
Alternatívy implementácie FTS
 • FTS moduly ako súčasť SRBD (Oracle, Microsoft SQLServer, Postgres, mySQL; Informix Text Datablade; )
 • Databázovo nezávislé FTS (SPSS LexiQuest, SAS Text Miner, dtSearch, Statistica Text Miner, ...)
sp soby spracovania
Spôsoby spracovania
 • Text mining
 • Full text search
text mining
Text mining
 • Podoblasť správy dokumentov, ktorej cieľom je spracovanie, vyhľadávanie a analýza dokumentov
 • Cieľ – objaviť netriviálne skryté charakteristiky dokumentov samotnýchalebo ich súborov
 • Interdisciplinárna oblasť strojového učenia, ktorá využíva prístupy a nástroje z oblastí:
  • computational linguistics,
  • natural language processing,
  • information retrieval,
  • data mining.
information extraction
Information Extraction
 • Príklady podúloh:
  • Rozpoznanie pomenovaných objektov (osoby, geografické názvy, firmy, kluby, ...),
  • co-reference resolution – identifikácia fragmentov textu odkazujúcich na tie isté entity/objekty,
  • Identifikácia rolí a ich vzťahov
kategoriz cia textov
Kategorizácia textov
 • Cieľ – zaradenie dokumentovv rámci stanovenej kategorizácie; napr.:
  • document filtering –spamfiltering, alebo newsfeed;
  • patent document routing – determination ofexperts in the given fields;
  • assisted categorization – helping domainexperts in manual categorization with valuablesuggestion;
  • automatic metadata generation.
zhlukovanie dokumentov
Zhlukovanie dokumentov
 • Zhlukovanie/združovanie elementov kolekcie na základe ich podobnosri.
 • Dokumentysu zvyčajne zhlukované na základe obsahu.
 • Zhlukovanie môže byť aplikované napr. na:
  • Zhlukovanie výsledkov vyhľadávania kvôli lepšej orientácii používateľa vo výsledkoch,
  • Zvýšenie výkonnosti tzv. vector space based information retrieval,
  • Realizáciu „navigačného“ prístupu k prehľadávaniu dokumentov.
summariz cia
Summarizácia
 • Automatické generovanie krátkeho zhrnutia dokumentu
fulltextov indexy
Fulltextové indexy
 • Kľúčový problém v oblasti spracovanie textov (information retrieval)je návrh a implementácia efektívnych dátovych štruktúr a algoritmov pre indexovaniea vyhľadávanie informačných objektov, ktoré sú opísané nejasne.
 • Najčastejšie používané štruktúry:
  • invertované súbory (inverted files);
  • signatúrové súbory (signature files);
  • bitmapové indexy.
informix
Informix
 • Excalibur Text DataBlade Module provides text search capabilities that include:
  • phrase matching,
  • exact and fuzzy searches,
  • compensation for misspelling,
  • synonym matching.
lingvistick korpusy
Lingvistické korpusy
 • Kolekcie textov v konkrétnom jazyku určené primárne pre lingvistický výskum
 • Značkované texty
 • Príklady:
  • British National Corpus (100 mil. slov)
  • Slovenský národný korpus (530 mil. tokenov)
  • Český národný korpus (300 mil. slov)
 • Paralelné korpusy