kj rebok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjørebok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjørebok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kjørebok - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Kjørebok. Yrkesbiler. Er det påkrevet med kjørebok? Fra Lignings-ABC:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kjørebok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kj rebok

Kjørebok

Yrkesbiler

er det p krevet med kj rebok fra lignings abc
Er det påkrevet med kjørebok?Fra Lignings-ABC:

Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen. En slik kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totalt antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken.

Hvorvidt skattyteren vil nedtegne den private bruk er overlatt til ham selv.Kjøreboken kan kreves fremlagt. Se for øvrig URD av 14. januar 1991(Trondheim byrett) i utv. 1991/493 (Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil i firmaets tjeneste ble tilbakeført ved ligningen. Retten opphevet ligningen. Den var enig i at kjørebøkene var ufullstendig ført, men saksøkerne var ikke gitttilstrekkelig mulighet til å dokumentere riktigheten av innholdet.)

yrkesbil
Yrkesbil
 • Fra Lignings ABC 2007/08 s. 155:
  • ” Når en skattyter ikke dokumenterer yrkeskjøringen, f.eks. ved kjørebok som kan godtas, fastsettes yrkeskjøringen ved skjønn.”
  • Det bør med andre ord føres kjørebok for alle selskapets yrkesbiler, selv om disse står parkert hos arbeidsgiver.
slide4

Personbeskatning/ kontroll

Rådgivning

Ligningsmyndigheter

Personvern /Datatilsynet

Ansatt

Lover/retningslinjer

Arbeidsgiver avg. / MerverdiavgiftBokettersyn

Oppdrag/Lønn/Bil til disposisjon

Bedrift

yrkesbil1
Yrkesbil
 • Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste, f. eks.:
  • Varebil
  • Servicebil
  • Håndverkerbil (gjerne med innredning)
 • Bruk hjem - fast arbeidssted utløser kun beskatning for kjørte kilometer (kr. 3,20 pr. km.), dersom bilen er lite egnet for privat bruk(eller 0,- i gitte tilfeller)*
  • Direktemønstring (ikke fast arbeidssted)
  • Mye / tungt / verdifullt utstyr som må fraktes hjem/arbeid
  • Kun kort opphold på arbeidssted – ikke ordinært arbeid
lite egnet for privat bruk
Lite egnet for privat bruk
 • En bil som etter ombygging, bare har sitteplass til føreren, vil i utgangspunktet i liten grad være egnet til privat bruk.
 • Biltyper som varevogn, pick-up o.l. er ikke i seg selv i liten grad egnet til privat bruk. Det må her foretas en konkret vurdering hvor det ses hen til de øvrige momentene.
 • Biler som inneholder faste innredninger og store mengder av verktøy/utstyr, vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk.
 • Smuss, lukt og støyer forhold som kan tale for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk.
 • Bilens størrelse og vekt tillegges betydning.
 • Ved vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk, kan det til en viss grad ses hen til bilens alder og slitasjegrad.
fast arbeidssted
Fast arbeidssted
 • Sted hvor arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid.
 • Det stedet den overveiende del av arbeidet utføres skal anses som fast arbeidssted (2 mnd. regelen)
 • Samme arbeidssted i en periode på mer enn 2 uker regnes som fast arbeidssted (normalt 10 arbeidsdager).
 • Oppmøtested for tildeling av eller forberedelse til arbeid anses som fast arbeidssted når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn 2 uker
 • Ansatte som har mange arbeidssteder, men ingen av dem kan utpeke seg spesielt, anses ikke å ha noe fast arbeidssted
typer reise
Typer reise

Yrkesreise

Hytte

Privat

Privat

Hjem

Skole / barnehage

Privat

Yrkesreise

Arbeidsreise (Privat – 3,20)

Kunde (ikke-fast arbeidssted)

Privat

NB!: Kort opphold

Butikk

Privat

Praktiseres som arbeidsreise/ yrkesreise. Bekreftet skriftlig fra Skatteetaten.

Idrettsanlegg

Fast arbeidssted

sporadisk bruk
Sporadisk bruk
 • Ansatte som parkerer yrkesbil hjemme kan ikke benytte denne til sporadisk bruk uten at dette vil utløse full firmabil beskatning.
 • Ved behov for å låne bil (f.eks. til flytting) må det lånes en annen bil dersom man skal unngå beskatning.

5.2 Arbeidsgivers bil

5.2.1 Sporadisk adgangtil privat bruk

Sporadisk adgang til privat bruk, som f.eks. at arbeidstakeren en dag får låne arbeidsgivers bil for å flytte sitt private innbo, skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen. Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder standardregelen, f.eks. dersom arbeidstaker bruker arbeidsgivers bil i ferien.

5.2.2 Sporadisk faktisk privat bruk

Har skattyteren mer enn sporadisk adgang til privat bruk, utløses det fordelsbeskatning etter standardregelen selv om den faktiske bruken er sporadisk eller tilfeldig.

yrkesbil2
Yrkesbil
 • Dersom en yrkesbil brukes privat:
  • Skal den ansatte skattelegges for fri bil (firmabil) *
  • Må bedriften betale arbeidsgiveravgift for den skattepliktige fordelen av fri bil
  • Mistes fradragsretten for merverdiavgift (helt eller delvis)

* Lignings-ABC 2007/08, s. 164

ligningsmyndighetene
Ligningsmyndighetene
 • Et bokettersyn vil alltid inkludere kjørebøker
 • Skattemyndighetene har lang erfaring i å avdekke ukorrekt førte kjørebøker – de finner det meste
 • ”Buskaskontroller” (ref. Sør-Trøndelag og Østfold)
 • Dersom det avdekkes juks kan:
  • Ansatte etterlignes og ilegges tilleggsskatt
  • Bedriften etterlignes og ilegges tilleggsskatt
  • Regnskapsbyrå miste autorisasjonen
  • Revisor meldes til Kredittilsynet
  • I grove tilfeller kan det ilegges bøter og fengselsstraff
 • Bevisbyrden er hos arbeidstaker og arbeidsgiver, ikke hos skattemyndighetene *

* Lignings-ABC 2007/08, s. 155 og 166

personvern
Personvern

Behandlingsgrunnlag

Formål med innsamling

Tilgangskontroll

Drøftelse og informasjon

personvern1
Personvern
 • Arbeidsgivers styringsrett gir anledning til å holde oversikt over egne biler i sann-tid av effektiviseringshensyn
 • Data fra kjøreboken kan ikke benyttes til:
  • Å kontrollere ansattes timelister
  • Å kartlegge ansattes kjøremønster
 • ABAX har i møte med Datatilsynet 22/10-08 gjennomgått alle funksjoner i kjøreboken. Alle funksjoner i ABAX elektronisk kjørebok er i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og gjeldende rett.Anbefalinger fra Datatilsynet er tatt inn i ABAX’ veiledning for det Administrative grensesnittet.
personvern2
Personvern
 • Fagforening:
  • Fagforeningene ønsker ikke å forsvare medlemmenes «rett» til å snyte på skatten, og ser behovet for god dokumentasjon
  • Ønsker at innføring gjøres i dialog med ansatte
  • Ønsker avtale mellom bedrift og ansatte som regulerer:
   • Hvordan systemet skal brukes
   • Hvem som skal ha tilgang
   • Hvordan kontroller skal gjennomføres
   • At det foreligger rutiner for klagebehandling
   • At informasjon fra systemet ikke kan benyttes i stillingsvernsaker

Dette er bekreftelser på informasjonsplikten iht. Personopplysningsloven, men det ønskes spesifisert. ABAX har utarbeidet forslag til slik avtale.

hvordan virker kj reboken
Hvordan virker kjøreboken?
 • GSM
 • GPRS
 • SMS
 • GPS
 • Posisjon
 • Hastighet
 • Bevegelsessensor

Internett

FG-godkjent sporings- og gjenfinningssystem knyttet til vaktselskap AS Skan-kontroll

teknikk
Teknikk

IP-67 sertifisert – vanntett

Kobles direkte til batteriet, plasseres vanligvis i motorrom

Antenne på hjørnet av frontruten – utvendig

Testet og godkjent av Nemko Comlab for bl.a. elektromagnetisk påvirkning i bil

Testet i pol-områder og ørkenstrøk