mega-STORM & MEGA-RUST - PowerPoint PPT Presentation

deanne
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mega-STORM & MEGA-RUST PowerPoint Presentation
Download Presentation
mega-STORM & MEGA-RUST

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
mega-STORM & MEGA-RUST
205 Views
Download Presentation

mega-STORM & MEGA-RUST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. mega-STORM& MEGA-RUST Markus 435-41

 2. 33 En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen, 1 Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee (...) 3 En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen... Matteüs 13 2

 3. 34en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde Hij alles. 3

 4. 35En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. 4

 5. 36En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. 5

 6. 37En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Grieks: MEGA 6

 7. 38Maar Hij zelf lag opin het achterschip tegenophet kussen te slapen. 7

 8. 38 ... En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? 8

 9. 39En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Grieks: MEGA 9

 10. 40En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd ? Hoe hebt gij geen geloof? 10

 11. 41En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Grieks: MEGA 11

 12. 6Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, waak op tot mijn hulp, Gij, die het recht verordent. 7 Dan moge de vergadering der natien U omringen; keer weder boven haar naar den hoge. 8 De HERE richt de volken... Psalm 7 12

 13. profetisch.. 13