resor infrastrukture n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resor Infrastrukture PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resor Infrastrukture

play fullscreen
1 / 18

Resor Infrastrukture

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Resor Infrastrukture

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ResorInfrastrukture TahirovicMirfatd.i.g.

 2. ResorInfrastrukture • Pod ovimresorom se podrazumevajusledećenadležnosti: • Urbanizam • Građevina • Putnainfrastruktura (puteviimostovi) • Komunalnadelatnost. • Prijenego bi se počelosanovimprojektimainastavilosavećzapočetim, zaprvuradnusjednicuvijeca a naosnovupravilnika o raduOpštinskogvijeća, predložio bi osnivanjesavjetazainfrastrukturukoji bi činilo pet članovasadodatkomjošod pet članovakoji bi prisustvovalisamonaodređenesastankekada bi se ticaloodređenihprojekata (odbornici,predsjednici MZ-e,direktoripojedinihpreduzecakaostosuElektroras,Katastar,preduzecezajavnisaobracaj).

 3. Kako se vidiiznadležnostitajsavet bi činilikompetentniljudiiznavednihoblastiurbanizma, građevineikomunalnedelatnostiinaravnoda u velikojmjerizavisiodbudžeta, onda bi moraoda je tu I predsjednikilizamjenikpredsednikaOpštine, pomodelukako je sačinjenisavjetzainfrastrukturuVladerepublikeSrbijenačijem je čelu bio predsjednikRepublike Boris Tadićilibaremnacelnikfinansija.

 4. Osnovniprincipiradaresoranaovajnačinbili bi: • ODGOVORNOST • TRANSPARENTNOST • JEDNAKOST i • EFIKASNOST.

 5. Odgovornostpodrazumevasavesno I odgovornovodjenjeresorasto se naovajnacinpostizejer bi se napraviotakavkruzni process da se uvek I o svemudogovaramoodpredsednikapremasavetu I obrnuto.Nosiocresora bi nakonovogprocesa ,kada se nasavetuusvoji plan I usaglasisabudzetom ,odnosnopredesednikom,planradaprezentovaoopstinskomvijecu a odredjeneskupstinskeodluke I do same Skupstine.

 6. Transparentnostje uskopovezanasanaprediznetim u prethodnomstavu.Ona se prevashodnoodnosinasastavsavjeta,posebno u prosirenomsastavu.Odredjeneplanove I projekte bi prezentovaliputemsredstavainformisanja a zapojedine I javnerasprave u direktnimkontaktimasagradjanima.

 7. Jednakostpodrazumevaomogucavanjeistihuslova I jednakihsansizasveprojekteizsvakogdelanaseOpstine.OdavdevidimodamislimonaravnomeranregionalanrazvojOpstine.Kaodokaz je prisustvopredsednika MZ-e I odbornikanaprosirenesjednicesavjeta,gde bi se vrsioodabirprojekata.Kadsmokodusvajanjaodabiraprojekatatu se moramopridrzavatodredjenihprincipa a to su: ucescegradjana,usaglasenostplanskedokumentacijesastrategijomrazvojaOpstine,opravdanostprojekta,rokzavrsetka,visinacenekostanjaprojekta.

 8. Efikasnostpodrazumevaradsavjeta u najboljeminteresuOpstine I posticinajvisemogucerezultatesaraspolozivmsredstvima.Ona je povezanasaprethodnimstavovimaalice o njojbitijasnijekadagovorimo o strateskompartnerstvuzapojedineoblasticiji je u stvari pored finansijaovosustinskivazanrazlog.

 9. Odmah bi uradilianalizupostojećihstanja u preduzećimaiodeljenjimakojesu u nadležnostimaovogresora, ipredložitihitne mere zaboljefunkcionisanje, isve to upakovali u rebalansbudžeta.Kadsmokodrebalansakoji bi trebaloda se nadjeveomabrzonadnevnired,I mi bi morali das mo brzi pa da se izbirimozavecasredstva u infrastrukturi. • S obziromda je kratakrokda bi se sveuradiloonakokakoceraditi I funkcionisatiresor,moramoodrzatiodmahsjednicusasvimodbornicimanakojoj bi se dogovorili o projektima do krajagodinenaosnovuobecajnjakojesudalibiracimaprijeizbora,barempojedanprojekatzasvakogodbornika (svih 37) iznadleznostiovogresora,aisto bi se uklopilosaostalimresorimakakonebidoslo do toga da se jednomodbornikurealizuje vise projekataizraznihresora a nekomnijedanizjednogresora.

 10. Prioritetradasavjeta bio bi pronalaženjestrateškihpartnetazasveoblastiizsvojenadležnosti. • Po pitanjuUrbanizma bi potpisalisporazum o saradnjisajednomprojektantskomkućomčiji bi zadatak bio izradaplanskeiprojektnedokumentacijezasveprojektekojisubitnizaOpštinu. Ovimsporazumom bi postiglibrži I kraći put do projektnedokumentacijekoja bi predstavljalainicijalnukapisluzanoveinvesticijeiinvestitore, dodatno bi uposliliodređenbrojradnikaizraznihstrukaidobili bi smoprojektenanačintakodadugoročnoisplaćujemonamesecne rate jermnogoputanismo u mogućnostidaizdvojimovećusumunovcaodjednomzaizraduprojektakadnamzatreba.

 11. Navešćunekolikoprojekata: • Projektisvihulicaimostova (gradskihiseoskih) • Završetakplanskedokumentacijeza grad imesne centre (izmenaiprilagođavanjepostojećih) • Prevodiprojekatanastranejezike (engleski, turski) • Projektiizoblastipoljoprivrede • Projektiizturizma (zimskolovnicentarMokragora, Đerekarskihomar) • Osveteljenje, ozelenavanjegrada, uređivanjegradskihparkova (cikiljevac, borići, gradac) • Projektirečnihkorita (vidrenjak, pečaonica, svračićkipotok) • Projekattrotoaraiprostoraokotrotoara, naročitokodjavnihobjekata (škola, ustanovaipreduzeća) • Projektizaobnovljiveizvoreenergije (MHE, vatrogeneratoriisolarnaenergija) • Projektiizsportaikulture • idrugiprojektizakoje se ukažepotreba.

 12. Sveprojekte bi u viduidejnogprojektaimali u digitalnomformatuna lap-top koji bi predsednikmogaodakoristikaomaterijalnasvimsastancimaprilikompronalaskainvestitora. • Što se tičekomunalnihdelatnostidonećemohitan plan zaboljefunkcionisanjekomunalnogpreduzeća I dodatnasredstva u rebalansubudzetazaoporavakpreduzeca.Plan bi sadrzao mere zaboljunaplatusopstvenihsredstava,noviracun,novaodluka,kontrolavanpijacneprodaje,bazapodatakasatacnodefinisanimreonima I dr.

 13. Dugorocnoplaniramodapronadjemostrateskogpartnerazaobavljanjeovihposlovauzodredjeneuslovekaoštosu:Dugorocnoplaniramodapronadjemostrateskogpartnerazaobavljanjeovihposlovauzodredjeneuslovekaoštosu: • izgradnjakafiterijezapsepovažećemzakonu • reciklažnicentar • otpadnevodei • filterskopostrojenje. Ovimbi smanjilinasemesecneobaveze u ovojoblasti,uposlili bi josnekolikoradnika,poboljsalikvalitetuslugakojepruzakomunalno. Putnainfrastruktura je dostaspecifična, štozbograzuđenostiOpštineizbogpotrebemodernizacijeputeva (asfaltiranje, odužavanjemakadamskihputeva),stozbognedostatkafinansijskihsredstava I projektnedokumentacije pa I dijelomslabeorganizacijeopstine I kodizvodjenja I zbognadzora,angazovanja I placanja. Kadapominjemoputevemislimoinamostove.

 14. Kada se u jesenjemdelugodinebuduplaniralasredstva (prijekonstrukcijebudžeta) savetuće pored stalnogsavetaprisustvovatiidodatničlanovikojisupredstavnicimesnihcentara. Oni bi prije toga moralidanapravedobrubazupodataka o stanju u svomcentrukoja bi sadržalakaoosnov pod brojjedanprojekatputa(zaovuprilikupredmer I predracunradovaodstranenadzornogorgana) iiznoskojimogudaobezbedeučešćemgrađana ,kategorijaputa. • Kadasavetprimisveovesirovepodatkeondanaosnovumogućnostipredlaževijećusvoj plan zanarednugodinuipristupa se u dalju procedure (tender, odabirizvođača).

 15. Kada je reč o makadamskiminekategorisanimputevimaprijesvega bi definisaliputeve I, II redaiobavilirazgovoresasvimgrađevinskimfirmamakojeposedujuneophodnumehanizaciju, nakončega bi onidobilisvojereonei plan pokome bi radilisadinamikomizvođenjaiplaćanjainadzornimorganom. • Na sličannačin bi urediliizimskoodržavanjegde bi tačnoznalikojetraseodržavamotakođesadinamikompokojoj bi se izvođačivladalikadadođe do padavina.

 16. OdeljenjezaurbanizamkaodeoOpstinskeupravejestedeokojiimadodirnihtackasaovimresoromaliposadsnjojorganizacijiimadeo tog odeljenjakojinijestrucnopovezansanjim a to je imovinsko-pravnasluzba,pravnapomoc I inspekcija. • Odmahbi predloziliizmenuodluke o organizacijiopstinskeuprave u kojoj bi postojeceodeljenjepodelilinaodeljenjezaurbanizam I odeljenjezapravneposlove.Ovim bi uspesnopostiglijedanveomavazancilj a to je brzoizdavanjedozvola I gradjevinskainspekcija,jer bi rukovodilacimaoboljupreglednost a strucno bi bio merodavandacijeniposloveodeljenja.

 17. Sto se ticeDirekcijetakodjezahtevaizraduposebnestudijezanjenoporavak I boljefunkcionisanje.Ona je zbog blockade vecduzevreme u tekojsituaciji pa bi prioritetkodnjebilodeblokada I izradanovesistematizacije I organizacije.Sobzirom das am radniknjendobrosu mi poznatinjeni problem pa bihmogaodostapomocinjenomboljemorganizovanju I funkcionisanju. • Dugorocni plan jesteizradastudije o razvoju infrastructure nateritorijiOpstineTutin,ukojoj bi evidentiralipostojecestanje I plan razvoja infrastructure do 2020.godine koji bi bio u saglasnostisanacionalnomstrategijomrazvojainfrastructure.Kratkorocno bi svakegodineradiliakcioneplanove I javnoprezentovaligradjanimaputemjavnerasprave.