W firmie symulacyjnej istnieje - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W firmie symulacyjnej istnieje PowerPoint Presentation
Download Presentation
W firmie symulacyjnej istnieje

play fullscreen
1 / 18
W firmie symulacyjnej istnieje
106 Views
Download Presentation
deacon
Download Presentation

W firmie symulacyjnej istnieje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Firma Symulacyjna "Cekuś" powstała w maju 2003 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie. Prowadzi działalność turystyczno-handlową, świadczy usługi porządkowe i szkoleniowe.

 2. W firmie symulacyjnej istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych dla słuchaczy szkoły policealnej w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk .

 3. Zajęcia w firmie symulacyjnej trwają 1 semestr. Odbywają się w grupie liczącej nie więcej niż 12 osób, 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Dzień i czas zajęć w pracowni jest uzgadniany ze słuchaczami, dostosowany do ich możliwości ( często są to osoby pracujące zawodowo, mające obowiązki rodzinne itp.).

 4. Osobą,która stworzyła i prowadzi do chwili obecnej firmę jest mgr Anna Betlej – kierownik pracowni symulacyjnej, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Pierwotnie ( do 2008roku ), firma symulacyjna zajmowała 2 połączone ze sobą pomieszczenia.

 5. Wyposażenie pracowni jest własnością szkoły. Oprogramowanie do rozliczeń księgowych udostępniła nieodpłatnie dla celów edukacyjnych firma „ MATRIX”. W pracy wykorzystujemy darmowy pogram kadrowo-płacowy z „Rzeczpospolitej”i do rozliczeń z ZUS - program „Płatnik”.

 6. Firma mieści sie w 4 połączonych ze sobą pomieszczeniach. Składa się z następujących działów : sekretariatu , działu kadr i płac, księgowości , działu marketingu i sprzedaży. Pracą firmy symulacyjnej kieruje zarząd.

 7. Słuchacze poznają zasady rejestracji firmy, specyfikę funkcjonowania poszczególnych jej działów . Słuchacze sami muszą podejmować decyzje i w przypadku popełnionych błędów, korygować je, po konsultacji z nauczycielem.

 8. Firma Symulacyjna „Cekuś” wyposażona jest w 9 stanowisk komputerowych połączonych sieciowo, co pozwala na stałe monitorowanie pracy. Pracownia wyposażona jest w telefon i fax, kserokopiarkę, 3 kasy fiskalne i 3 wagi, rzutnik multimedialny i laptopa.

 9. Firma „Cekuś” współpracuje głównie z krajowymi firmami symulacyjnymi i Centralą Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze, gdzie mieszczą się wszystkie urzędy.

 10. Oprócz praktyk ,w firmie symulacyjnej odbywa się część zajęć z „Podstaw przedsiębiorczości”. Słuchacze LO poznają procedury rejestracji firmy, dokumenty rejestracyjne, zasady rozliczeń z urzędami.

 11. Uczniowie szkoły zawodowej, w zawodzie sprzedawca mają możliwość zaznajomienia się z procedurami i przebiegiem egzaminu zawodowego, a w części praktycznej z obsługą wag, metkownic i kas fiskalnych.

 12. Firma symulacyjna pozwala na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczy pracy w grupie, brania odpowiedzialności za swoje działania, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji. Przygotowuje słuchaczy do wejścia na rynek pracy.