Download
h adanie vzorov v zdrojov ch k doch tudentov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hľadanie vzorov v zdrojových kódoch študentov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hľadanie vzorov v zdrojových kódoch študentov

Hľadanie vzorov v zdrojových kódoch študentov

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Hľadanie vzorov v zdrojových kódoch študentov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hľadanie vzorov v zdrojových kódoch študentov Autor: Erika Lišivková Vedúci: Mgr. Štefan Pero Konzultant: RNDr. Tomáš Horvath, PhD.

  2. Motivácia • štúdium učiteľskéhoodboru • téma

  3. Ciele • 1) Analýza zdrojových kódov dátovej sady. • 2) Návrh modelu na reprezentáciu zdrojových kódov v stromovej štruktúre a ich porovnávanie. • 3) Analýza možností generalizácie navrhnutého modelu. • 4) Hľadanie vzorov v nájdených stromových štruktúrach (Patternmining).

  4. Postup práce • Analýza kódov • Reprezentácia kódu v XML • Práca na porovnávaní • Generalizácia • Hľadanie vzorov

  5. Literatúra • [1] Kuric, E., Bielikova, M.: Search in SourceCodeBased on IdentifyingPopularFragaments. Theory and Practiceof Computer Science (SOFSEM ’13), (2013). • [2] Martín, D., Corchado, E. & Sánchez, R. M.: A Code-comparisonofStudentAssignmentsbased on NeuralVisualisationModels.. In J. A. M. Cordeiro, B. Shishkov, A. Verbraeck & M. Helfert (eds.), CSEDU (1) (p./pp. 47-54), : INSTICC Press. ISBN: 978-989-8111-82-1, (2009). • [3] Gerdes, A., Heeren, B., Jeuring, J.:Constructingstrategiesforprogramming. ProceedingsoftheFirstInternationalConference on Computer SupportedEducation, 65-72, 2009.

  6. Ďakujem za pozornosť!