predstavitev novele zspjs s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S. Direktorat za javni sektor Sektor za plače v javnem sektorju. UVELJAVITEV NOVELE ZSPJS-S. - OBJAVA: Uradni list RS, št. 50/14, dne 4.7.2014 - UVELJAVITEV: 5.7.2014. NOVOSTI ZSPJS-S.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S' - dawn-perry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predstavitev novele zspjs s

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

Direktorat za javni sektor

Sektor za plače v javnem sektorju

uveljavitev novele zspjs s
UVELJAVITEV NOVELE ZSPJS-S

- OBJAVA: Uradni list RS, št. 50/14, dne 4.7.2014

- UVELJAVITEV: 5.7.2014

novosti zspjs s
NOVOSTI ZSPJS-S
 • Ravnanje v primeru nezakonitosti pri določitvi oziroma izplačilu plač (3. a člen ZSPJS)
 • Ukrepi inšpektorja in pravno varstvo v inšpekcijskem nadzoru
 • Dodatki (manj ugodni delovni pogoji, nevarnosti in posebne obremenitve)
ukrepi in pektorja
UKREPI INŠPEKTORJA
 • razširitev nabora ukrepov
 • taksativna navedba ukrepov

Sprememba 43. č člen ZSPJS

pravno varstvo v in pekcijskem nadzoru
PRAVNO VARSTVO V INŠPEKCIJSKEM NADZORU
 • Širši krog prejemnikov zapisnika:
 • predstojnik uporabnika proračuna (v katerem je bil opravljen nadzor)
 • minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju
 • ustanovitelj
 • reprezentativni sindikat pri delodajalcu (ukrepi v zvezi s sistemizacijo)
 • Ugovor zoper zapisnik
 • predstojnik uporabnika proračuna (v katerem je bil opravljen nadzor)
 • reprezentativni sindikat pri delodajalcu (ukrepi v zvezi s sistemizacijo)
 • PREKLUZIVNI ROK: 8 dni od vročitve zapisnika
 • Odločitev ministra postane sestavni del zapisnika

Sprememba 43. b člena ZSPJS

prehodne dolo be postopki in pekcijskega nadzora
PREHODNE DOLOČBE – POSTOPKI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
 • postopki začeti pred novelo se končajo po določbah novele:
 • novi ukrepi inšpektorja
 • možnost ugovora
 • zaključeni postopki pred uveljavitvijo novele: možnost vložitve ugovora:
 • predstojnik uporabnika proračuna
 • PREKLUZIVEN ROK: 2 meseca po uveljavitvi ZSPJS-S (do 5.9.2014)

7. člen ZSPJS-S

dodatki manj ugodni delovni pogoji nevarnosti in posebne obremenitve
DODATKI (MANJ UGODNI DELOVNI POGOJI, NEVARNOSTI IN POSEBNE OBREMENITVE)
 • Ukinitev zgornje omejitve višine dodatkov (20% osnovne plače)
 • Višina dodatkov ostaja nespremenjena (KPJS)

Črtanje 31. člena ZSPJS

ravnanje v primeru nezakonitosti 3 a len zspjs
RAVNANJE V PRIMERU NEZAKONITOSTI – 3. A ČLEN ZSPJS
 • Novosti:
 • vračilo preveč izplačanih plač
 • odškodninska odgovornost
 • veljavnost: tudi za nekdanje javne uslužbence/funkcionarje
 • Nespremenjeno:
 • premalo izplačane plače
 • postopek v primeru ugotovitve javnega uslužbenca/funkcionarja o nezakonitosti
 • Napačna določitev plače ali napačno izplačilo plače
 • Zastaranje terjatev:

- 5 let terjatve iz delovnega razmerja (202. člena ZDR-1)

- 3 leta zamudne obresti (344. in 347. člen OZ)

predmet vra ila
PREDMET VRAČILA
 • Osnovna plača
 • Dodatki
 • Delovna uspešnost
 • Nadomestila plače v breme delodajalca (dopust, praznik, bolniška odsotnost – nerefundirana)

NE povračila stroškov in prejemki iz delovnega razmerja (165. člen ZUJF)

nezakonita dolo itev pla e
NEZAKONITA DOLOČITEV PLAČE
 • pisno obvestilo delodajalca (obrazložitev ugotovitev)
 • pisni predlog aneksa, odločbe, sklepa (nepravilnosti se odpravijo za nazaj)

Prvi odstavek 3. a člena

premalo izpla ana pla a
PREMALO IZPLAČANA PLAČA
 • Izplačilo razlike v plači z zakonitimi zamudnimi obrestmi
 • S prvim izplačilom plače po ugotovitvi nezakonitosti (1 x znesek)
 • Neizplačilo zastaranih terjatev:
 • 5 let terjatve iz delovnega razmerja (202. člena ZDR-1)
 • 3 leta zamudne obresti (344. in 347. člen OZ)

Drugi odstavek 3. a člena ZSPJS

preve izpla ana pla a dogovor
PREVEČ IZPLAČANA PLAČA - DOGOVOR
 • Pisni poziv k podpisu dogovora – 30 dni od obvestila o neskladnosti (instrukcijski rok)
 • Rok za podpis dogovora: 30 dni od poziva (instrukcijski rok)
 • Pisni dogovor
 • Predmet vračila:
 • obdobje desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja nezakonite plače
 • maksimum: dvakratnik zakonito določene osnovne plače za polni delovni čas za mesec pred mesecem predložitve dogovora
 • Obdobje vračila: največ 24 obrokov (ne velja 77. člen ZJF)
 • Neto znesek (razlika po plačilu davkov in prispevkov)
 • Vzorec dogovora: spletna stran Inšpektorata za javni sektor
 • http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/

Četrti do šesti odstavek 3. a člena ZSPJS

primeri dolo itve obdobja vra ila 1
PRIMERI DOLOČITVE OBDOBJA VRAČILA - 1
 • JU je napačno prejemal plačo brez odprave nesorazmerij. S 1.6.2012 (uporaba ZUJF) je bila nezakonitost odpravljena:

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012

 • JU je v prvem primeru nastopila porodniški dopust julija 2011, po vrnitvi je imela zakonito plačo.

Obdobje vračila: september 2010 do junij 2011

 • JU se je v prvem primeru vrnila s porodniškega dopusta 1. maja 2012, nezakonita plača se ji je prenehala izplačevati s 1.6.2012

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012 (dejansko vrača le za mesec maj 2012)

 • JU se je v prvem primeru v mesecu aprilu 2012 pričelo izplačevati nadomestilo v breme ZZZS, po vrnitvi se mu izplačuje zakonita plača

Obdobje vračila: junij 2011 do marec 2012

primeri dolo itve obdobja vra ila 2
PRIMERI DOLOČITVE OBDOBJA VRAČILA - 2
 • JU je prejemal 2 plačna razreda previsoko osnovno plačo od 1.8.2008 do 15.4.2014.

Obdobje vračila: junij 2013 do marec 2014

 • JU je imel hkrati določeni dve nezakonitosti - napačna odprava nesorazmerij, sanirana s 1.6.2012 in 2 plačna razreda previsoko plačo od 1.8.2008 do 15.4.2014

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012 (odprava nesorazmerij) in junij 2013

do marec 2014 (2 plačna razreda)

PAZI: maksimum vračila na podlagi enega dogovora: dvakratnik osnovne

plače

dolo itev maksimalnega zneska vra ila
DOLOČITEV MAKSIMALNEGA ZNESKA VRAČILA

Dvakratnik zakonito določene osnovne plače za polni delovni čas za mesec pred mesecem predložitve

dogovora:

 • osnovna plača
 • plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije oz. plačni razred pridobljen z napredovanjem
 • NE dodatki, NE delovna uspešnost
 • mesec pred mesecem predložitve dogovora
 • primer: predložitev dogovora julija 2014, podpis avgusta 2014 – pravilno plača junija 2014
 • ni prejemal plače – zadnja zakonita osnovna plača pred prenehanjem DR oz. začetkom prejemanja nadomestil
 • zakonita osnovna plača
 • primer: v mesecu juniju 2014 je prejel plačo za 37. namesto 35. plačni razred (zakonita plača je plača za 35. plačni razred)
 • Osnovna plača za polni delovni čas
 • brez upoštevanja nadomestil
 • krajši delovni čas (4 ure dnevno) – zakonita uvrstitev v 35. plačni razred, maksimum vračila: 1.650,48
odpust dolga
ODPUST DOLGA
 • Predlog za odpust
 • PREKLUZIVNI ROK: 30 dni od pisnega poziva k podpisu dogovora
 • Sklep o odpustu dolga (v 8 dneh od podaje predloga – instrukcijski rok)
 • Pogoj: Osnovna plača ali drug prejemek v mesecu podaje predloga enaka ali nižja od minimalne plače (trenutno 789,15 EUR)
 • Drug prejemek (pokojnina, nadomestilo v breme ZZZS, nadomestilo za brezposelnost…)
 • Pokojnina se primerja z neto zneskom minimalne plače (splošna olajšava po prvem odstavku 111. Zakona o dohodnini)
 • Ničnost sklepa – pogoji za odpust niso bili izpolnjeni (ugotovitveni sklep)

Sedmi odstavek 3. a člena ZSPJS

to ba na vra ilo preve izpla anih pla
TOŽBA NA VRAČILO PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ
 • Dogovor ni podpisan/predlog za odpust dolga ni podan v roku 30 dni od pisnega poziva delodajalca
 • Tožba na vračilo celotne razlike preveč izplačanih plač - omejitve obdobja desetih mesecev in maksimalnega zneska vračila NI

Osmi odstavek 3. a člena ZSPJS

ugotovitev javnega uslu bena oz funkcionarja o nezakonito dolo eni izpla ani pla i
UGOTOVITEV JAVNEGA USLUŽBENA OZ. FUNKCIONARJA O NEZAKONITO DOLOČENI/IZPLAČANI PLAČI
 • Pisna zahteva, da ugotovi nezakonitost in ravna v skladu z zakonom
 • Vložitev tožbe: po 8 delovnih dneh oz. v skladu z ureditvijo pravnega varstva v področnih predpisih (npr. pritožba na komisijo)

Deseti odstavek 3. a člena ZSPJS

prehodne dolo be 3 a len
PREHODNE DOLOČBE – 3. A ČLEN
 • Postopki, začeti pred uveljavitvijo novele, se končajo po določbah novele (ni dogovora, ni pravnomočne odločbe sodišča)

Postopek pred delodajalcem

 • izdaja obvestila, predložitev aneksa, odločbe, sklepa nemudoma od uveljavitve novele - 5.7.2014 (ne ponovno, če sta ustrezna)
 • poziv k podpisu dogovora v 30 dneh od obvestila

Postopek pred sodiščem

 • delodajalci ponudijo sklenitev poravnave pod novimi pogoji
 • predmet poravnave lahko odpust – predlog javnega uslužbenca
 • ni sklenjena poravnava: postopek s tožbo se nadaljuje (tožbeni zahtevek se ne spreminja - celoten znesek)
 • ne uporabljajo se določbe drugih predpisov, ki urejajo pogoje za sklenitev poravnav v javnem sektorju

Prvi odstavek 6. člena ZSPJS-S

zakonski odpust dolga
ZAKONSKI ODPUST DOLGA
 • Ob uveljavitvi novele preveč izplačanega zneska še niso vrnili v celoti
 • zakonski odpust dolga - obdobje daljše od 10 mesecev oz. več kot dvakratnik zakonite določene osnovne plače
 • ponovno obvestilo o neskladnosti določb in o novi višini zneska ter o višini zneska, ki je predmet odpusta

Drugi odstavek 6. člena ZSPJS-S

vra ilo e vrnjenega zneska
VRAČILO ŽE VRNJENEGA ZNESKA
 • Vračilo preveč vrnjenih plač
 • za obdobje daljše od desetih mesecev
 • več kot dvakratnik osnovne plače
 • ponovno obvestilo o neskladnosti in o novi višini zneska
 • zahteva javnega uslužbenca oz. funkcionarja
 • PREKLUZIVNI ROK: 30 dni od obvestila
 • vračilo celotnega zneska, če so podani pogoji za odpust dolga
 • vračilo do 1.7. 2005 – uveljavitev 3. a člena (ZSPJS-D)

Tretji odstavek 6. člena ZSPJS-S

vpliv na pravice iz socialnih zavarovanj
VPLIV NA PRAVICE IZ SOCIALNIH ZAVAROVANJ
 • Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • v 8 dneh se javi sprememba podatkov o zavarovalni dobi in plačah oz. osnovah ZPIZ (sprememba obrazca M4), šifra spremembe 1
 • pravnomočne odločbe – ni potrebno javiti sprememb
 • Pravice iz naslova starševskega varstva
 • 41. člen ZSDP oz. 43. člena ZSDP-1: osnova za starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih oz. strnjenih 12 mesecih
 • Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe
 • Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej
vpliv na pravice iz socialnih zavarovanj1
VPLIV NA PRAVICE IZ SOCIALNIH ZAVAROVANJ
 • Pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost
 • 61. člen ZUTD: osnova za odmero predstavlja plača prejeta v obdobju 8 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti
 • Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe
 • Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej
 • Pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela (31. člen ZZVZZ)
 • Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe
 • Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej
od kodninska odgovornost
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
 • Za škodo povzročeno z napačno določitvijo oz. izplačilom plač
 • Oseba, ki je bila pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca
 • Splošna pravila civilnega prava (OZ) in zakonov, ki urejajo delovna razmerja (ZDR-1 in ZJU)
 • Subjekti pristojni za sprožitev postopkov:
 • državni organi, samoupravne LS: predstojnik
 • druge osebe javnega prava: ustanovitelj
 • oseba pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca je uradnik na položaju: oseba, ki jih je odgovoren
 • oseba pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca je funkcionar: organ, pristojen za imenovanje ali izvolitev (samoupravne skupnosti: skupni predstavniški organ)

Enajsti in dvanajsti odstavek 3. a člena ZSPJS

dav na obravnava premalo izpla anih pla in izpla il preve vrnjenih pla
DAVČNA OBRAVNAVA premalo izplačanih plač in izplačil preveč vrnjenih plač

Delodajalec obračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi, veljavnimi na dan izplačila

Če se izplačilo nanaša na več mesecev, se akontacija dohodnine izračuna po petem odstavku 127. člena ZDoh-2 (izračun po povprečni stopnji enomesečnega dohodka: prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev, se razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev)

Delodajalec postopa na način, kot je določen za predlaganje REK obrazcev v primeru izplačil drugega dela dohodka (predloži REK obrazec v katerem prikaže podatek le o naknadno izplačanem dohodku)

Najkasneje na dan izplačila delodajalec dostavi REK-1 obrazec, z navedbo vrste dohodka 1001 – plača in nadomestilo plače ALI v primeru poračuna plač 1098 izplačilo plač za daljše časovno obdobje

Podatki iz REK–1 obrazca bodo vključeni v informativni izračun dohodnine,

dav na obravnava vra il preve izpla anih pla
DAVČNA OBRAVNAVA vračil preveč izplačanih plač

Delodajalec izračuna dohodek od katerega obračuna akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost (javni uslužbenec vrne neto znesek: dohodek zmanjšan za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost delojemalca)

Odpust dolga ni predmet davčne obravnave

Delodajalec postopa na način, kot je določen za predlaganje popravkov REK obrazcev. Popravek REK-1 obrazca predloži ko javni uslužbenec vrne preveč izplačan dohodek

Vrsta dohodka 1001 – plača in nadomestilo plače (PAZI: 012 datum izplačila: datum iz prvotnega REK-1, ki se popravlja, 011 izplačilo za mesec/leto: obdobje iz prvotnega REK-1, ki se popravlja)

Če je popravek REK obrazca vložen v istem davčnem letu kot je bil vložen prvotni REK, se popravki avtomatično vključijo v informativni izračun dohodnine.

Če je popravek REK obrazca vložen po davčnem letu, v katerem je bil predložen prvotni REK obrazec, davčni organ spremenjene podatke upošteva le na podlagi novih dejstev v obnovi postopka odmere dohodnine. Prejemnik dohodka lahko predlaga obnovo postopka v 6 mesecih od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva.

vra ilo davkov in prispevkov vra ilo preve izpla anih pla
VRAČILO DAVKOV IN PRISPEVKOV – vračilo preveč izplačanih plač

Ko delodajalec prejme vračilo dohodka sestavi popravek predloženega REK-1 obrazca, skladno z določbo prvega odstavka 54. člena Zakona o davčnem postopku

Delodajalec lahko predloži popravek REK obrazca najpozneje v roku 12 mesecev od poteka roka za predložitev REK obrazca, v zvezi s katerim se vlaga popravljen REK obrazec (54.čl. ZDavP-2)

Popravljenemu REK-1 obrazcu delodajalec predloži obrazložitev o razlogih, zaradi katerih je davčno obveznost izkazal previsoko.

O predloženem popravku REK obrazca mora plačnik davka, skladno z osmim odstavkom 57. člena ZDavP-2, tudi upravičencu predložiti nove podatke iz REK obrazca o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, če so ti podatki v popravljenem REK obrazcu drugačni od podatkov v REK obrazcu, ki se je popravljal.

Če je že pretekel 12 mesečni rok za predložitev popravka obračuna, davčni organ vračilo na podlagi popravkov obračunov po 54. členu ZDavP-2 izvede na podlagi odločbe (97. člen ZDavP-2), in sicer do poteka zastaralnega roka. ZDavP-2 v 125. členu določa, da pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal oziroma od pridobitve pravnega naslova, s katerim je bilo ugotovljeno, da ga ni bil dolžan plačati.

spletna stran mnz
SPLETNA STRAN MNZ

IZVAJANJE 3. A ČLENA ZSPJS:

 • http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/place_v_javnem_sektorju/izvajanje_3a_clena_zspjs/