1 / 9

Araş. Gör. Dr. Aykut Hamit Turan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü

Internet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model Önerisi. Araş. Gör. Dr. Aykut Hamit Turan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü. Giriş. Internet Olgusu Elektronik Ticaret Tüketici Davranışı

davin
Download Presentation

Araş. Gör. Dr. Aykut Hamit Turan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Internet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model Önerisi Araş. Gör. Dr. Aykut Hamit Turan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü

  2. Giriş • Internet Olgusu • Elektronik Ticaret • Tüketici Davranışı • Sosyo – Psikoloji Temelli Teoriler • Birey Davranışını Açıklamanın Önemi • Yönetim Bilişim Sistemleri Literatürü • Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model – TAM)

  3. Türkiye’de Internet • Gelişen Bilgisayar ve Internet Teknolojileri • Yaygınlaşan Internet Üzerinden Ticaret • Düşen Maliyetler • Artan Erişim • Bilgi ve Hizmetin Yaygınlaşması • TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Araştırması • Düşük Internet Kullanımı (%26.67) • Erkek Egemenliği (%34.76) • Bilgi Arama Amacı (%90.54) • İletişim Amacı (%80.74) • Düşük Internet Alışverişi (%5.65) • Genel Olarak Bilgi Edinme Amaçlı Internet Kullanımı

  4. Birey Davranışını İnceleyen Sosyo-Psikolojik Teoriler • Sebepli Faaliyetler Teorisi (Theory of Reaoned Action – TRA) (Fishbein ve Ajzen, 1975) • Planlanan Davranışlar Teorisi (Theory of Planned Behavior – TPB) (Azjen, 1991) • Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model - TAM) (Davis, 1989)

  5. Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E - TAM)

  6. E - TAM • Algılanan Kullanışlılık (Perceived Usefulness – PU) • Algılanan Kullanım Kolaylığı (Perceived Ease of Use – PEU) • Uyumluluk/Uygunluk (Compatibility – C) • Tavırlar (Attitudes – A) • Davranışa Yönelik Niyet (Behavioral Intention – BI) • Gerçek Davranış (Actual Usage – AU)

  7. Sonuç • Internet ile Değişim • Farklı Alışveriş Kanalları • Internet’in Farklı Kullanım Alanları • Tüketici Davranışının Temellerini Bilmenin Önemi • Internet Alışverişinin Avantaj/Dezavantajları • Tüketici Birey Davranışını Açıklamaya Yönelik Teorik Altyapılar

  8. Sorular/Öneriler

  9. Teşekkür Ederim!!

More Related