Służba Celna 2015+
Download
1 / 20

Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010. Strategia 2007+. Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009 będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji Strategii działań Służby Celnej 2007+. Służba Celna 2015+ - Geneza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010' - dasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Służba Celna 2015+

Strategia działania na lata 2010-2015

narady regionalne marzec 2010


Strategia 2007+

Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji

Strategii działań Służby Celnej 2007+.


Służba Celna 2015+ - Geneza

 • potrzeba dokumentu określającego wyzwania dla formacji jaką jest Służba Celna

 • uwzględnienie aktualnych punktów odniesienia Służby Celnej

 • art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej(Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.) zobowiązano ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze zarządzenia, strategii działania Służby Celnej oraz sposobu jej realizacji, mając na uwadze efektywność wykonywanych zadań


Służba Celna 2015+

 • Misja

 • Wizja

 • Kierunki rozwoju strategicznego

 • Cele strategiczne

 • Cele pośrednie

INICJATYWY STRATEGICZNE


Służba Celna 2015+ - Misja

 • Polska Służba Celnaprzyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie:

 • zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej,

 • wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą,

 • zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami.


Służba Celna 2015+ - Misja

 • rola i zadania wynikają z przepisów prawa, polityki celnej, polityki podatku akcyzowego i regulacji gier hazardowych

 • miejsce służby jakie zajmuje w ramach realizacji polityki Rządu RP

 • wszystkie elementy misji mają dla Służby Celnej jednakowy priorytet, niezależnie od okresowego koncentrowania sił i środków na wybranych obszarach


Służba Celna 2015+ - Wizja

 • Polska Służba Celna

 • otwarta na nowe wyzwania i współpracę, przestrzegająca zasad etyki zawodowej i stosująca nowoczesne metody działania,

 • troszcząc się o finanse publiczne, ułatwiając prowadzenie legalnej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo

 • doskonali metody pracy i kompetencje ludzi, stosuje coraz bardziej nowoczesne narzędzia

 • kierując się oczekiwaniami społeczeństwa, przedsiębiorców, budżetu i instytucji partnerskich.


Służba Celna 2015+ - Wizja

Wizja jest syntetycznym opisem tego, jaka Służba Celna chce być w najbliższych latach, jaki poziom działania chce osiągnąć w wyniku realizacji niniejszej strategii, do kogo kieruje swoje działania.


Służba Celna 2015+

- cele strategiczne - perspektywa zewnętrzna

S1 - Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej

S2 - Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami

S3 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku kraju i UE, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych

S4 - Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych

S5 - Usprawnienie działań kontrolnych, w szczególności wykonywanych w przejściach granicznych.

S6 - Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami.

S7 - Zapewnienie międzynarodowej pozycji Służby Celnej (szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej)

S8 - Zwiększenie prestiżu Służby Celnej.


Służba Celna 2015+ - cele strategiczne

– perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych

B1 - Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy

B2 - Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych

B3 - Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień

B4 – Wdrożenie kontroli zarządczej w Służbie Celnej


Służba Celna 2015+

- cele strategiczne - perspektywa rozwoju

R1 - Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej

R2 – Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych)

R3 - Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego

R4 - Standaryzacja procesów organizacyjnych

R5 - Modernizacja infrastruktury technicznej


Służba Celna 2015+ - Wskaźniki

 • określone z wykorzystaniem metodyki BSC

 • określone w sposób umożliwiający ich monitorowanie

 • koordynatorzy celów strategicznych – odpowiedzialni za monitorowanie

 • pożądany poziom wskaźników spoczywa na kadrze kierowniczej Służby Celnej


Służba Celna 2015+ - Inicjatywy

 • nowe przedsięwzięcia zarządzane zgodnie z przyjęta w Służbie Celnej metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami

 • wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi

 • odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele

 • wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę

 • realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii

Służba Celna 2015+ - Inicjatywy - Efekty

 • wyższe wyniki i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów zewnętrznych (perspektywa zewnętrzna)

 • wyższa skuteczność i efektywność swoich działań (perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych)

 • większa zdolność do realizacji celów strategicznych (perspektywa rozwoju

REALIZACJA INICJATYWY MOŻE WPŁYWAĆ

NA OSIĄGNIĘCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO Z CELÓW.

Odpowiedzialność za realizację inicjatyw ponosi właściciel danej inicjatywy. Właściciel odpowiada za określenie sposobu realizacji, monitorowanie i w tym raportowanie.


INICJATYWA 3- Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego


Służba Celna 2015+ - Dalsze prace

 • korekty dokumentu po konsultacjach - do 16.03.2010r.

 • finalizacja prac nad załącznikiem finansowym – do 17.03.2010r.

 • akceptacja dokumentu przez Szefa Służby Celnej – do 19 marca 2010r.

 • przedstawienie dokumentu na Kierownictwie Ministerstwa Finansów – do 29.03.2010r.

 • wydanie zarządzenia Ministra Finansów – do 15.04.2010r.


Dziękujęza uwagę


ad