1 / 23

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse. Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com. Sissejuhatus veebiteenustesse. U us informaatika ja äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe aine ID U 0075 „Sissejuhatus veebiteenustesse“. Annab üldised teadmised: T eenus-orienteeritud arhitektuuri põhimõt etest

dasha
Download Presentation

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com

 2. Sissejuhatus veebiteenustesse Uus informaatika ja äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe aine IDU0075 „Sissejuhatus veebiteenustesse“. • Annab üldised teadmised: • Teenus-orienteeritud arhitektuuri põhimõtetest • Veebiteenustega seotudstandarditest ja töövahenditest. • Praktilised oskused: • veebiteenuste tuvastamine • veebiteenuste kirjeldamine • veebiteenuste realiseerimine • veebiteenuste kasutamine • veebiteenuste testimine Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 3. Aine tekkelugu.. IDU0110 IDU0080 IDU0020 IDK0075 - Sissejuhatus veebiteenustesse Aine annab sujuva ülemineku tavalistelt programmeerimisainetelt hajussüsteemide ainetele. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 4. Korraldus Igas nädalas: 1 loeng ja 1 praktikum • Kontrolltöö 9-ndal nädalal • Projekt esitada 15-nda nädala lõpuks Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 5. Konsultatsioon • Palume õppejõule konsultatsiooni soovist teada anda. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 6. Õppejõud • Tarvo Treier • Tauno Treier • Kristjan Kuhi • Tarmo Veskioja Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 7. Deklareerimine • Kõik deklareerivad Tarvo Treierile. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 8. Materjalid • http://www.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2011/ • Eelmise aasta materjalid • http://www.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2010/ • Raamat Java SOA cookbook Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 9. Õpiväljundid • Teab veebiteenuste kasutusvõimalusi ja puudusi. • Teab peamiseid veebiteenustega seotud standardeid ja protokolle. • Teab algtasemel teenus-orienteeritud arhitektuuri. • Oskab veebiteenuse kanditaate tuvastada. • Oskab veebiteenuseid kirjeldada kasutades WSDL-i ja XSD-d • Oskab veebiteenuseid realiseerida keeles Java. • Oskab veebiteenuseid testida. • Oskab luua ja kirjeldada XML dokumenti ja tema struktuuri. • Oskab otsida XML dokumendist kasutades päringukeelt XPath. • Oskab transformeerida XML dokumenti kasutades XSLT-d. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 10. Valik märksõnu • XML • XSD • WSDL • XPath • XSLT • REST • WADL • API Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 11. Valik näiteid • Ruumi kaugjuhtimine • Mobiil-id • X-tee Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 12. Hindamine • Kontrolltöö (60% hindest) • Projekt (40% hindest) • Boonuspunktid (kuni 15% hindest) Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 13. Kontrolltöö • Toimub 9-nda nädala harjutustunnis. • Nii teoreetilised kui praktilised ülesanded seni loengutes ja praktikumides käsitletud teemadel. • Valikvastustega test + praktiline ülesanne. • Kontrolltöö eest peab saama vähemalt 31 punkti 60-st. • Kontrolltöö peab olema sooritatud enne eksamisessiooni. • Pärast 9-ndat nädalat tehtud kontrolltöö tulemusest võetakse 5 punkti maha. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 14. Projekt • Koosneb veebiteenuste projekteerimisest, realiseerimisest, kasutamisest ja testimisest. • Projekti eest peab saama vähemalt 21 punkti 40-st. • Projekt peab olema esitatud 15-nda nädala lõpuks. • Projekti esitamisel pärast 15-ndat nädalat võetakse projekti tulemusest 5 punkti maha. • Projekti saab kaitsta 15., 16. nädala praktikumis või eksamisessiooni ajal. • Enne projekti kaitsmist peab kontrolltöö olema tehtud. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 15. Boonuspunktid • Boonuspunkte on võimalik koguda praktikumide ajal iseseisvaid ülesandeid lahendades ja loengus aktiivselt osaledes. • Praktikumides on võimalik iga kord 1-2 punkti korraga teenida ja mitte rohkem kui 10 punkti semestris. • Loengutes on võimalik teenida kuni 5 punkti. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 16. Kordamine: mida ja millal esitama peab? Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 17. Eeldused aine edukaks läbimiseks • Aeg • Aeg iseseisvate ülesannetega pusimiseks. • Elementaarne java oskus: • Klass / objekt • IF ja FOR • Muutujate väärtustamine • Kasuks tuleb: • Liideste tundmine Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 18. Sissejuhatus • Maailmas on palju programmeerimiskeeli, milles saab rakendusi kirjutada. • Vahel on vaja need rakendused omavahel rääkima panna. • Siinkohal võib osutuda heaks valikuks veebiteenused. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 19. Mis on veebiteenus? Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 20. Veebiteenus • Veebiteenus on üle veebi (http) välja kutsutav (käivitatav) meetod (protseduur või funktsioon). • Veebiteenust kutsutakse välja SOAP formaadis sõnumiga ja vastus saadakse samuti SOAP formaadis. • Sarnaselt tavaliste funktsioonidega saab ka veebiteenuse väljakutsel määrata sisendparameetreid. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 21. Veebiteenused • http://www.w3.org/TR/ws-gloss/ • A software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network • It has an interface described in a machine-processable format(WSDL) • Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 22. Veebiteenuse väljakutse demo • SoapUI (http://www.soapui.org/) • Temperatuuri konverteerimise teenus • http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx?WSDL Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 23. 1. boonuspunkt • Otsi töötav tasuta veebiteenus, mida saab SoapUI-ga käivitada. • Boonuspunkti saab kätte esimeses praktikumis. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

More Related