hrvatska revizorska komora n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrvatska revizorska komora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrvatska revizorska komora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hrvatska revizorska komora - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Hrvatska revizorska komora. IVICA SMILJAN, ovlašteni revizor, Grant Thornton revizija d.o.o. Predsjednik OSFI. Sadržaj. Aktivnosti odbora Prijedlog izmjena IV i VII Direktive Europske Unije – nova Direktiva. Aktivnosti Odbora.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hrvatska revizorska komora' - dash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hrvatska revizorska komora

Hrvatska revizorska komora

IVICA SMILJAN, ovlašteni revizor,

Grant Thornton revizija d.o.o.

Predsjednik OSFI

sadr aj
Sadržaj
  • Aktivnosti odbora
  • Prijedlog izmjena IV i VII Direktive Europske Unije – nova Direktiva
aktivnosti odbora
Aktivnosti Odbora

Odbor je izradio i objavio HSFI koji su potpuno usklađeni s IV i VII Direktivom EU

Komisija EU je prihvatila HSFI zatvorila poglavlje VI Pravo trgovačkih društava

Odbor je sukladno svojim ovlastima određenim Zakonom o računovodstvu prevodio i objavljivao u Narodnim novinama nove MSFI te izmjene i dopune MSFI i MRS.

Ažurnost u objavi i primjeni

Internet stranica OSFI: www.osfi.hr

proces odobravanja msfi mrs direktiva eu
Proces odobravanja MSFI, MRS, Direktiva EU

EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group

ARC - Accounting Regultory Committee

aktivnosti odbora1
Aktivnosti Odbora

EU odobravanje MSFI – MRS - u procesu

Izmjene MSFI 7 - Financijski instrumenti – prijenos financijske imovine

- IASB primjena 01.07.2011. – ARC glasovao – nije objavljene u EU glasilu

MSFI 9 – Financijski instrumenti ( MRS 39 prva faza )

- IASB primjena 01.01.2013. – ARC nije glasovao – nije objavljen u EU glasilu

Izmjene i dopune MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja

- IASB primjena 01.07.2012. – EFRAG priprema mišljenje za ARC

MRS 19 – Primanja zaposlenih

- IASB primjena 01.01.2013. - EFRAG priprema mišljenje za ARC

_______________________________________________________________________

EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group

ARC - Accounting Regultory Committee

prijedlog izmjena iv i vii direktive eu
Prijedlog izmjena IV i VII Direktive EU

Tijekom 2010. godine izrađen je nacrt izmjena i dopuna IV i VII Direktive.

Hrvatski Odbor je također proveo raspravu.

U 25. listopada 2011. godine objavljen je prijedlog izmjena koji još mora proći usklađivanje u Vijeću ministara EU i nakon toga usvajanje u Parlamentu EU.

Najkasnija primjena od 01. srpnja 2014. godine.

nova ra unovodstvena direktiva eu
Nova računovodstvena Direktiva EU

Direktiva Europskog Parlamenta – godišnji financijski izvještaji,

konsolidirani financijski izvještaji i izvještaji nekih drugih tipova poduzeća

Polazne osnove

Konzultacije

Dodatne informacije

Komentar najvažnijih članaka

polazne osnove
Polazne osnove

Smanjenje administrativnih barijera ( pojednostavljenje ) posebno za mala kompanije/društva

Povećanje jasnoće i usporedivosti financijskih izvještaja posebno za kompanije koje imaju međunarodne aktivnosti i velik broj inozemnih ulagača i interesnih skupina – stakeholders

Zaštita važnih potreba korisnika osiguranjem neophodnih računovodstvenih podataka

Povećanje transparentnosti plaćanja obveza prema vlasti – državi za industriju koja se bavi vađenjem prirodnih resursa i posebno iskorištavanja trupaca iz šuma

Očekuje se prijedlog Direktive za mikro društva ( prvi prijedlog iz 2009 godine ).

Prijedlog Direktive podržava inicijativu Komisije EU – Strategiju Europa 2020 – Zakon o malim poduzetnicima

konzultacije
Konzultacije

Konzultacije s interesnim skupinama:

- korisnici

- neformalna grupa od 10 eksperata

- dvije rasprave u vezi izmjena Direktiva i rasprave o MSFI za mala i

srednja poduzeća

- EFRAG, Working Group on SME, ARC

- CSES

_______________________________________________________________

EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group

ARC - Accounting Regultory Committee

CSES – Centre for Strategy and Evaluation Services

SARG - Standard Advice Review Group

dodatne informacije
Dodatne informacije

Pojednostavljenje za mala društva

- Mala društva u EU - 1,4 mil. , 21% od ukupnog broja

- Maksimalno usklađenje će osigurati malim društvima isti tretman u

svim državama članicama EU

- Bilješke uz financijske izvještaje će biti ograničene samo za pet područja

- Nema obveze za zakonodavnu reviziju

- Male grupe će biti izuzete od obveze izrade konsolidiranih financijskih

izvještaja

dodatne informacije1
Dodatne informacije

Ostale mjere

- Usporedivost i i jasnoća za srednja i velika društva

- 0,3 mil. društava u EU, 4% od ukupnog broja

- Uvođenje općih principa kao što su materijalnost i suština iznad forme

- Smanjenje broja opcija u Direktivama

MSFI za mala i srednja poduzeća

- Navodi se kao mogućnost za uvođenje ali Komisija upozorava da navedeni standardi ne pojednostavljuju financijsko izvještavanje i ne garantiraju uspješno provođenje jer su novi i nisu u širokoj primjeni

- Ako se neka zemlja članica EU i odluči da ih i primjenjuje morat će uskladiti iste s odredbama Direktive. Primjerice amortizacija goodwilla.

dodatne informacije2
Dodatne informacije

Izvješće o plaćanjima državi

- Nove obveze izvještavanja za društva koja se bave iskorištavanjem prirodnih resursa.

- Izvještavanje je limitirano za velika društva i za društva od javnog interesa.

Prijedlog nove Direktive.

- Ukidanje postojeće IV i VII Direktive.

komentar najva nijih lanaka
Komentar najvažnijih članaka

Svrha, definicije i kategorije

- članak 2

definicija društava od javnog interesa, matice, ovisnih društava i

pridruženih društava – značajan utjecaj prema odredbama MRS-a 28

- članak 3

definicija za mala, srednja i velika društva

- mala: ne prelaze dva od tri kriterija:

- bilanca 5.000.000 EUR ( ZOR 4,3 mil. )

- neto prihod 10.000.000 EUR ( ZOR 8,6 mil. )

- prosječan broj zaposlenih tijekom financijske

godine 50 ( ZOR 50 )

- srednja: prelaze dva uvjeta za male i ne prelaze dva od tri kriterija:

- bilanca 20.000.000 EUR ( ZOR 17,3 mil )

- neto prihod 40.000.000 EUR ( ZOR 34,6 mil )

- prosječni broj zaposlenih tijekom financijske godine

250 ( ZOR 250 )

komentar najva nijih lanaka1
Komentar najvažnijih članaka

- velika društva: prelaze dva od tri kriterija:

- bilanca 20.000.000 EUR

- neto prihod 40.000.000 EUR

- prosječan broj zaposlenih tijekom financijske godine

250

komentar najva nijih lanaka2
Komentar najvažnijih članaka

Osnovne odredbe i principi

- članak 4 zajedno s člankom 17kreira punu harmonizaciju za financijske

izvještaje malih društava – bilanca, račun dobiti i gubitka i ograničenih

bilježaka ( treba dopuniti ZOR s ograničenim bilješkama )

- članak 5 – definira princip materijalnosti za priznavanje, mjerenje, prezentiranje i

objavljivanje relevantnih pozicija u financijskim izvještajima.

- izostavljanje bilježaka i objavljivanja za nematerijalne stavke bez obzira da li

su poduzetnici obveznici revizije

- članak 6 - opcija za države članice da mogu koristiti revalorizaciju za dugotrajnu

imovinu kao alternativu za metodu troška.

( HSFI 6 točka 6.31 te odredbe već sada sadržava )

komentar najva nijih lanaka3
Komentar najvažnijih članaka

Bilanca, račun dobiti i gubitka

- članak 8 - pridružena društva - primjena metode udjela

- članak 9 - definira i obvezuje države članice za izradom jednog oblika bilance

- članak 10 – isključuje se metoda LIFO kao metoda procjene zaliha

- Članci 12 do 15 - definiraju mogućnost izrade dvije vrste računa dobiti i gubitka i

to prema prirodnom slijedu ili prema funkcionalnosti.

komentar najva nijih lanaka4
Komentar najvažnijih članaka

Bilješke

- postojećim odredbama postoji mogućnost različitih opcija u izradi bilježaka. Novim se odredbama želi definirati za svaku kategoriju društava istu ili usporedivu količinu informacija.

Članak 17 – mala društva će imati manje obveze u prezentiranju nego što imaju u sadašnjem režimu.

Članak 17,18 i 19 – definira se obveza prezentacije i objavljivanja za srednja, velika i za društva od javnog interesa.

- Uvodi se obveza za sva društva da objave događaje nakon datuma bilance.

( HSFI 4 Događaji nakon datuma bilance )

komentar najva nijih lanaka5
Komentar najvažnijih članaka

Izvještaj managementa – uprave ( Izvještaj o stanju društva )

- nema značajnijih promjena u odnosu na sadašnje odredbe

Konsolidirani financijski izvještaji

Članak 23 – određuje obvezu konsolidacije i to kada društvo matica ima značajan utjecaj ili kontrolu prema drugom društvu ili kada je društvo upravljano od drugog društva. Postojeća direktiva dozvoljava da države članice biraju da li će donijeti propise da se radi konsolidacija ili ne u naprijed navedenim uvjetima. ( HSFI 2 točka 2.46 određuju konsolidaciju s iznimkom u dvije situacije koje se ne odnose na navedene odredbe )

Članak 24 – male grupe su izuzete od obveze izrade konsolidacije financijskih izvještaja.

komentar najva nijih lanaka6
Komentar najvažnijih članaka

Male grupe : ovisna društva i pridružena društva koja na konsolidiranoj osnovi

ne prelaze dva od tri kriterija

- bilanca: 5.000.000 EUR

- neto prihod: 10.000.000 EUR

- prosječni broj zaposlenih: 50

Srednje grupe: ovisna i pridružena društva koja nisu mala društva i na

konsolidiranoj osnovi ne prelaze dva od tri kriterija

- bilanca: 20.000.000 EUR

- neto prihod: 40.000.000 EUR

- prosječan broj zaposlenih 250

komentar najva nijih lanaka7
Komentar najvažnijih članaka

Objavljivanje

- nema značajnih promjena u odnosu na postojeće odredbe

Revizija

Članak 34 – mala društva su izuzeta od obveze revizije ( ZOR članak 17. )

- društva od javnog interesa će biti obveznici revizije zavisno od njihove

veličine.

Izvještaji o plaćanjima državi

Velika društva i društva od javnog interesa koja su aktivna u eksploataciji, vađenju prirodnih resursa posebno trupaca iz šuma moraju to objaviti sukladno obvezama koje se navode u Direktivi.

komentar najva nijih lanaka8
Komentar najvažnijih članaka

Završne odredbe

- Postojeća IV Direktiva 78/660/EEC je zastarjela

- Zbog ekonomskog razvoja i inflacije potrebno je periodično pratiti i mijenjati odredbe o veličini društava.

zadaci odbora
Zadaci Odbora

Odbor treba odmah početi raditi na implementaciji nove Direktive u naš

zakonodavni sustav.

Formirati će se radna grupa koje će pripremiti neophodne promjene - Zakon o računovodstvu ( implementacija novih odredbi u Zakon o trgovačim društvima ), izmjene HSFI i izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja.

Zadnji rok za primjenu je 1. srpnja 2014. godine

Čeka se da Komisija objavi nacrt nove Direktive za micro kompanije/društva.