slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Split, 5. ožujka 2009. PowerPoint Presentation
Download Presentation
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Split, 5. ožujka 2009.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Split, 5. ožujka 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

PREUPIS POSTOJEĆIH JAHTI IZ OČEVIDNIKA BRODICA U UPISNIK JAHTI. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Split, 5. ožujka 2009. Pripremio: Andro Vidjak, dipl. ing. Rukovoditelj sektora za koordinaciju HRVATSKI REGISTAR BRODOVA. Zakonske osnove.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Split, 5. ožujka 2009.' - mercer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PREUPIS POSTOJEĆIH JAHTI IZ OČEVIDNIKA BRODICA U UPISNIK JAHTI

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORASplit, 5. ožujka 2009.

Pripremio:Andro Vidjak, dipl. ing.Rukovoditelj sektora za koordinacijuHRVATSKI REGISTAR BRODOVA

zakonske osnove
Zakonske osnove
 • Čl. 1030., stavak prvi, toč. 4) Pomorskog zakonika (N.N. 2004/181, 2007/86, 2008/146) predviđa da:

U roku od pet godina od dana osnivanja upisnika jahti, vlasnici brodica za prijevoz putnika i brodica za šport i razonodu upisanih u očevidnike brodica, a koje brodice se sukladno članku 5. stavku 1. točki 20) ovoga Zakonika razvrstavaju u jahte, dužni su zatražiti upis plovnih objekata u upisnik jahti

 • Prema čl. 5., stavak prvi, toč. 20) Pomorskog zakonika jahtom se smatra:

plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika

preduvjeti za preupis
Preduvjeti za preupis
 • Jahte koje se preupisuju moraju u očevidnik brodica pri nadležnoj Lučkoj kapetaniji ili Lučkoj ispostavi biti upisane kao brodice za gospodarske namjene. Kao dokaz o upisu smatra se “Dozvola za plovidbu brodice”
 • Dodatno, za jahte koje se preupisuju mora biti moguće mjerodavno ustanoviti da je njihova duljina trupa veća od 12 metara. Isto se može ustanoviti bilo iz dokumenata izdanih od graditelja jahte (“Builder’s Certificate” ili “Declaration of Conformity to 94/25/EC Directive”, ako postoje), “Potvrde o gradnji brodice” izdane od HRB-a, ili iz “Dozvole za plovidbu brodice”
 • U graničnim ili nejasnim slučajevima duljinu trupa utvrditi će Hrvatski registar brodova (HRB) direktnom premjerom plovila
tehni ka prihvatljivost
Tehnička prihvatljivost
 • U svrhu prvog upisa jahte potrebno je obaviti osnovni pregled, odnosno inicijalni tehnički pregled u svrhu prvog upisa u Upisnik jahti. Osnovnom pregledu prethodi postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti kojeg provodi HRB
 • Kao prvi korak HRB-u treba faksom (021 358 159, Sektor za koordinaciju), ili dopisom (HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, 21000 SPLIT, Sektor za koordinaciju) za svaku pojedinu jahtu dostaviti:
  • ZAHTJEV ZA OSNOVNIM PREGLEDOM JAHTE, i
  • POPIS OPREME JAHTE

(dostupno na adresi http://www.crs.hr/hrv/pravila_br_ja.asp ili direktno u HRB-u)

tehni ka prihvatljivost1
Tehnička prihvatljivost
 • Obrazac zahtjeva mora biti u potpunosti ispunjen i mora sadržavati sve podatke o vlasniku (točan i potpuni naziv pravne ili fizičke osobe - vlasnika jahte, adresa, broj telefona, broj telefaksa, ime i prezime odgovorne osobe, itd.)
 • Obrazac popisa opreme može biti samo okvirno ispunjen - služi kao vodilja o zahtijevanoj opremi jahte
 • Uz obrazac zahtjeva mora biti priloženo i sljedeće:
  • preslika “Dozvole za plovidbu brodice”, i
  • neobvezujuće - samo ako postoji - preslika “Deklaracije o sukladnosti jahte s Direktivom 94/25/EZ” (“Declaration of Conformity to 94/25/EC Directive”), s pripadnim popisom ISO standarda, ili “Potvrda o gradnji brodice” izdana od HRB-a
tehni ka prihvatljivost2
Tehnička prihvatljivost
 • Na osnovu tako dostavljenih dokumenata (ne zahtijevaju se originalni dokumenti, ovjereni prijevodi, ni ovjerene preslike) HRB vlasniku za svaku pojedinu jahtu izdaje “Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti” sukladno čl. 315. Pomorskog zakonika
 • Na osnovu “Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti”(i ostalih dokumenata zahtijevanih Pomorskim zakonikom) potrebno je od MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka zatražiti dodjelu imena jahte, a od HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE zatražiti izdavanje dozvole za radijsku postaju na plovilu, te ih u preslici dostaviti HRB-u (faksom ili dopisom)
zahtijevano podru je plovidbe
Zahtijevano područje plovidbe
 • U obrascu zahtjeva za osnovnim pregledom jahte potrebno je između ostalog navesti i zahtijevano područje plovidbe
 • Pri tome se kao područje plovidbe može zahtijevati isključivo ono kako je navedeno u “Dozvoli za plovidbu brodice” i/ili “Deklaraciji o sukladnosti jahte s Direktivom 94/25/EZ” i/ili “Potvrdi o gradnji brodice” HRB-a
 • U slučajevima, kada je zahtijevano područje plovidbe “veće” od onoga navedenog u “Dozvoli za plovidbu brodice”, a pri tome ne postoji “Deklaracija o sukladnosti jahte s Direktivom 94/25/EZ” i/ili “Potvrda o gradnji brodice”, potrebno je kontaktirati HRB kako bi se isto mjerodavno odredilo temeljem posebnih dodatnih zahtjeva HRB-a
zahtijevani najve i broj osoba
Zahtijevani najveći broj osoba
 • U obrascu zahtjeva za osnovnim pregledom jahte potrebno je između ostalog navesti i zahtijevani najveći broj osoba
 • Pri tome se kao najveći broj osoba na jahti može zahtijevati isključivo onaj kako je naveden u “Dozvoli za plovidbu brodice” i/ili “Deklaraciji o sukladnosti jahte s Direktivom 94/25/EZ” i/ili “Potvrdi o gradnji brodice” HRB-a
 • Bez obzira na prije navedeno potrebno je voditi računa o činjenici da je najveći dopušteni broj osoba na jahti ograničen ukupnom količinom sredstava za spašavanje, područjem plovidbe, kao i kabinskim posteljnim smještajem na plovilu
 • U graničnim ili nejasnim slučajevima potrebno je kontaktirati HRB
potvrda o tehni kim podacima jahte u svrhu upisa u upisnik
Potvrda o tehničkim podacima jahte u svrhu upisa u upisnik
 • Temeljem svih prethodno navedenih dokumenata i podataka HRB izdaje:
  • “Potvrdu o tehničkim podacima jahte u svrhu upisa u upisnik jahti”, i
  • “Svjedodžbu o baždarenju jahte” (Potvrdu o bruto tonaži)
 • Na osnovu gornjih, kao i ostalih, Pomorskim zakonikom propisanih dokumenata (okvirni popis dostupan je u Lučkoj kapetaniji), vlasnik mora ostvariti upis jahte u Upisnik jahti pri nadležnoj Lučkoj kapetaniji
 • Lučka kapetanija po upisu izdaje Upisni list jahte
 • Presliku prvih pet stranica Upisnog lista svake pojedine jahte vlasnik treba faksom ili dopisom dostaviti HRB-u
osnovni pregled
Osnovni pregled
 • Istovremeno s izdavanjem dokumenata potrebnih za upis, HRB izdaje nalog svom nadležnom područnom uredu za obavljanje osnovnog pregleda jahte, te vlasniku daje napomenu kojem se je područnom potrebno obratiti za pregled
 • Osnovni pregled jahte isključivo se obavlja po pozivu vlasnika područnom uredu HRB-a u trenutku kada je plovilo pripremljeno za pregled i opremljeno svom zahtijevanom opremom
 • Osnovni pregled jahte može započeti i prije dovršetka postupka upisa jahte u Upisnik jahti
osnovni pregled1
Osnovni pregled
 • Prilikom preupisa jahti potrebno je obaviti osnovni pregled u opsegu obnovnog pregleda, koji se sastoji od temeljitog pregleda stavki trupa i opreme trupa, strojnog uređaja, električne opreme, opreme za gašenje požara, radioopreme, sredstavaza spašavanje, sredstava za signalizaciju i pomagala za navigaciju, opreme za sprečavanje onečišćenja (ulje, smeće otpadne i sanitarne vode), te provjeru opremljenosti jahte medicinskom opremom (vidi “Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama”, N.N. 2008/14)
 • Obnovni pregled uključuje i pregled trupa na suhom, koji se sastoji od pregleda podvodnog dijela trupa, kormila i osovine vijka
osnovni pregled2
Osnovni pregled
 • Po uspješnom dovršetku osnovnog pregleda i upisa jahte, područni ured HRB-a vlasniku izdaje privremenu “Svjedodžbu o sigurnosti jahte za plovidbu”roka valjanosti do 5 mjeseci u kojem roku će HRB vlasniku dostaviti Svjedodžbu punog roka valjanosti
 • Kao datum početka petogodišnjeg ciklusa pregleda smatra se datum uspješnog dovršetka osnovnog pregleda
zahtjevi za opremanjem jahti
Zahtjevi za opremanjem jahti
 • Prilikom pripreme za pregled potrebno je voditi računa o sljedećim razlikama između zahtjeva za opremanjem jahti u odnosu na one koji se primjenjuju na brodice:
  • oprema za spašavanje: za jahte se zahtijeva da budu opremljene pneumatskim splavima za spašavanje kapaciteta dovoljnog za smještaj svih osoba na jahti - najbitnija razlika, za ostale zahtjeve vidjeti pog. 5.3.2, Odj. 2., “Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti”
  • protupožarna oprema: za jahte se zahtijeva da budu opremljene odgovarajućom protupožarnom opremom, što za motorne jahte ukupne snage ugrađenih porivnih strojeva veće od 120 kW znači da moraju biti opremljeni ugrađenim sustavom gašenja požara strojarnice
zahtjevi za opremanjem jahti3
Zahtjevi za opremanjem jahti
 • oprema za sidrenje i vez: masa sidra, promjer, te dužina lanca / užeta sidra moraju biti sukladni zahtjevima iz toč. 5.3, Odj. 2., “Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti”
 • radiooprema:
zahtjevi za opremanjem jahti4
Zahtjevi za opremanjem jahti
 • pomagala za navigaciju:
zahtjevi za opremanjem jahti5
Zahtjevi za opremanjem jahti
 • sprečavanje onečišćenja uljem:

i) na jahti mora postojati sustav kojim se ulje i uljne mješavine iz strojarnice, pomoću ugrađene pumpe (ručno ili mehanički pogonjene), pretaču u za tu svrhu predviđeni tank, s obzirom da direktno ispuštanje u more nije dozvoljeno

ii) taj tank može biti ugrađen, te mora imati cjevovod koji završava odgovarajućom priključnicom za prekrcaj na kopno

zahtjevi za opremanjem jahti6
Zahtjevi za opremanjem jahti
 • sprečavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama:

i) jahte građene prije 1. siječnja 2006. godine koje imaju zahod s direktnim ispustom u more moraju biti opremljene tankom za zadržavanje sanitarnih otpadnih voda, s priključnicom za iskrcaj

prijelazni period za uskla ivanje
Prijelazni period za usklađivanje
 • S obzirom da se jahte preupisuju na temelju zatečenog stanja, te ako se prilikom preupisa ne zahtijevaju različiti uvjeti od navedenih u pripadnoj “Dozvoli za plovidbu brodice”(područje plovidbe i ukupni broj osoba), smatra se da postojeći nivo sigurnosti jahte nije promijenjen ni ugrožen, te će HRB u trenutku osnovnog pregleda biti u mogućnosti odobriti prijelazni period za usklađivanje (po mogućnosti temeljem pisanog zahtjeva vlasnika):
  • opremanje splavima za spašavanje ... do datuma prvog sljedećeg redovnog godišnjeg pregleda
  • ugrađeni sustav gašenja požara u strojarnici ... do datuma prvog sljedećeg redovnog godišnjeg pregleda
prijelazni period za uskla ivanje1
Prijelazni period za usklađivanje
  • oprema za sidrenje i vez ... do datuma prvog sljedećeg redovnog godišnjeg pregleda
  • tank za prihvat zauljenih voda s priključnicom za iskrcaj ... do datuma drugog redovnog godišnjeg pregleda
  • tank za prihvat sanitarnih otpadnih voda s priključnicom za iskrcaj ... do datuma drugog redovnog godišnjeg pregleda

NAPOMENA: jahte građene prije 1. siječnja 2000. godinekoje imaju zahod s direktnim ispustom u more mogu biti u potpunosti oslobođene od zahtjeva za ugradnjom tanka za zadržavanje otpadnih sanitarnih voda, pod uvjetom da se isto dokumentirano dokaže, uzimajući u obzir godinu gradnje jahte, tehničke probleme u svezi naknadne ugradnje, te cijenu ugradnje

 • Prije navedeni prijelazni periodi se ne odnose na jahte za koje se zahtijeva međunarodna plovidba
zaklju ak
Zaključak
 • U svrhu učinkovite pripreme preporučuje se da iznajmljivači plovila što je prije moguće (60 dana prije datuma planiranog za stavljanje jahte u službu) dostave HRB-u zahtjev za osnovnim pregledom grupno za sve svoje jahte, kako bi se mogao odmah provesti i na vrijeme dovršiti postupak izdavanja svih potvrda od strane HRB-a, kao i postupak prikupljanja ostalih odgovarajućih rješenja mjerodavnih institucija
 • Jahte opremiti zahtijevanom opremom (vodeći računa o razlikama u zahtjevima primjenjivim na jahte u odnosu na trenutno stanje)
 • Jahte pripremiti za pregled (vodeći računa o činjenici da je jahtu potrebno pregledati na suhom - raspoloživost, kapaciteti i rokovi u marinama, raspoloživost servisera za motore, itd.)
zaklju ak1
Zaključak
 • Jahtu upisati u Upisnik jahti
 • Obaviti osnovni pregled jahte. Radi skraćivanja postupka preporučuje se datum i mjesto osnovnog pregleda dogovoriti sa područnim uredom HRB-a odmah po zaprimanju “Potvrde o tehničkim podacima jahte u svrhu upisa u upisnik jahti”, a također je poželjno na istoj lokaciji istovremeno za pregled pripremiti što više plovila
 • Osnovni pregled je moguće obaviti i prije datuma izdavanja Upisnog lista s time da će se period valjanosti “Svjedodžbe o sposobnosti jahte za plovidbu” računati od datuma uspješnog završetka osnovnog pregleda
zaklju ak2
Zaključak
 • Vrijeme trajanja osnovnog pregleda pojedine jahte od strane HRB-a ovisiti će o svim prije navedenim uvjetima (starost i opće stanje jahte, materijal gradnje, pripremljenost jahte za pregled, opremljenost jahte zahtijevanom opremom)
kontakt osobe u hrb u
Kontakt osobe u HRB-u
 • U slučaju potrebe za bilo kakvim razjašnjenjima u svezi preupisa postojećih jahti iz očevidnika brodica u upisnik jahti moguće je kontaktirati sljedeće osobe u HRB-u:
 • Andro Vidjak, dipl. ing., Rukovoditelj sektora koordinacije,tel. 021 408 114; faks. 021 358 159; mob. 098 46 44 45;e-mail: tech.coord@crs.hr
 • Goran Begović, dipl. ing., Rukovoditelj sektora konstrukcije,tel. 021 408 180; faks. 021 358 159;e-mail: constr@crs.hr
 • Janko Budanko, dipl. ing., Stariji ekspert,tel. 021 408 146; faks. 021 358 159;e-mail: janko.budanko@crs.hr