Národný projekt - PowerPoint PPT Presentation

darva
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národný projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národný projekt

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Národný projekt
141 Views
Download Presentation

Národný projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít Názov vzdelávacieho programu: Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Meno a priezvisko účastníka: Bc. Peter Kročko Kód skupiny: A2ZH0127BB1

 2. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Umenie a kultúra „Dievča vyrastá s piesňou, chlapec s husľami“

 3. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Rómovia na Slovensku: • Príchod Rómov: • - V 9. až 10. storočí opustili pravlasť Indiu a vybrali sa cez Perziu a Malú Áziu. • - Do Európy prišli v 12.-13.storočí. • Pôvodne žili kočovným spôsobom života, až do obdobia 18. storočia, o čo sa • pričinili Mária Terézia a Jozef II., ktorí chceli Rómov premeniť na roľníkov. • Charakteristické znaky: • - tmavšia farba pleti, vlasov a očí • odlišná kultúra i reč • nazývajú ich: Cigáni, Rómovia, ale používajú sa aj názvy Gybsies, Gitanos • a mnohé iné.

 4. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Hudobné nadanie: Môžeme predpokladať, že už ich predkovia sa živili hudbou a tancom. Potulných hudobníkov bolo možné v Európe stretnúť aj pred 50 rokmi. Svoje hudobné nadanie vedeli využiť ako doplnkový zdroj obživy, hrávaním svadieb a tanečných zábav. Naučili sa repertoár ľudových skladieb, ktoré dopĺňali svojou „ cigánskou“ muzikou. V 19. storočí sa sformovali skupiny profesionálnych hudobníkov, ktoré hrávali v kaviarňach, kúpeľných mestách a rekreačných strediskách. Títo Rómovia si osvojili životný štýl mestského obyvateľstva a začali podľa neho žiť. Napr.: dávali deti do škôl a začali sa mestsky obliekať. • Hudba nie je pre Rómov len forma zárobku, ale má veľký význam v ich • živote. Hudba ich doprevádza v celom živote, od narodenia až po úmrtie.

 5. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Vyučovacia hodina:

 6. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii

 7. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Ciele vyučovacej hodiny: Viesť žiakov k mysleniu o kultúre Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr • Spoznať a zdokumentovať oblasť Gemera • Gemerské ľudové, a rómske piesne • návrat k tradíciám • používanie strunových hudobných nástrojov – gitara, husle, basgitara,.

 8. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Kompetencie: Rozvíjať schopnosť sebavyjadrenia s pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov. Verbálny prejav - Výtvarný prejav - Dramatizácia. 2. Podnecovať odstup od súčasnej kultúry ( návrat k tradíciám ) Hra na gitare, spievanie rómskych piesní. 3. Poskytovať rôznorodé podnety blízkych aj vzdialených kultúr. 4. Poskytovanie podnetov pre estetický vkus. Náčuvy rôznych hudobných skladieb, a interpretov.

 9. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Metódy: - motivačné: hudba, text pesničky, rozprávanie, asociácie - expozičné: hry, dramatizácia, zážitkové učenie - fixačné: kreslenie obrázkov, simulácie, otázky a odpovede - aplikačné: hry so scenárom, písanie textu piesne Metódy: opisu a didaktických hier.

 10. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii • Práce žiakov:

 11. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii Ďakujem za pozornosť ! Bc. Peter Kročko Pedagogický asistent