Download
drar yollar enfeksiyonu testleri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri

İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri

401 Views Download Presentation
Download Presentation

İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri Stj.Dr.Dorukcan ALKAN İstanbul Tıp Fakültesi

  2. İdrar Yolu Enfeksiyonu • Etken en sık barsak florası bakterileri 1.Asendan yol 2.Hematojen yol 3.Komşuluk yolu

  3. Örnek Alımı 1.Orta akım 2.Torba bağlama (>105CFU/ml) 3.SPA veya sonda

  4. Pyüri:Santrifüjlü idrar 40x büyütme >5 lökosit E >10lök/mm3 K >50/mm3 Bakteriüri Glitter Hücreleri Lökosit silindirleri

  5. Enzimatik Testler 1.Lökosit Esteraz 2.Nitrit Testi(4 saat)

  6. Görüntüleme 1.Direkt Üriner Sistem Grafisi:Taş,nefrokalsinoz 2.USG:Renal skar,ürine dilatasyon 3.Voiding Sistoüretografi:Mesane anatomisi,fonksiyonu,VUR 4.DTPA:Hidronefroz var,VUR yok->renal fonk.