1 / 6

İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri

İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri. Stj.Dr.Dorukcan ALKAN İstanbul Tıp Fakültesi. İdrar Yolu Enfeksiyonu. Etken en sık barsak florası bakterileri 1.Asendan yol 2.Hematojen yol 3.Komşuluk yolu. Örnek Alımı. 1.Orta akım 2.Torba bağlama (>105CFU/ml) 3.SPA veya sonda.

darren
Download Presentation

İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. İdrar Yolları Enfeksiyonu Testleri Stj.Dr.Dorukcan ALKAN İstanbul Tıp Fakültesi

  2. İdrar Yolu Enfeksiyonu • Etken en sık barsak florası bakterileri 1.Asendan yol 2.Hematojen yol 3.Komşuluk yolu

  3. Örnek Alımı 1.Orta akım 2.Torba bağlama (>105CFU/ml) 3.SPA veya sonda

  4. Pyüri:Santrifüjlü idrar 40x büyütme >5 lökosit E >10lök/mm3 K >50/mm3 Bakteriüri Glitter Hücreleri Lökosit silindirleri

  5. Enzimatik Testler 1.Lökosit Esteraz 2.Nitrit Testi(4 saat)

  6. Görüntüleme 1.Direkt Üriner Sistem Grafisi:Taş,nefrokalsinoz 2.USG:Renal skar,ürine dilatasyon 3.Voiding Sistoüretografi:Mesane anatomisi,fonksiyonu,VUR 4.DTPA:Hidronefroz var,VUR yok->renal fonk.

More Related