slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA PowerPoint Presentation
Download Presentation
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. CONCLUSIONS EXECUTIVES INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS: REVISIÓ I VERIFICACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010, BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE 2010 I COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMICO-PATRIMONIAL 2010. Febrer 2012. SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2009 I

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA CONCLUSIONS EXECUTIVES INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS: REVISIÓ I VERIFICACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010, BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE 2010 I COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMICO-PATRIMONIAL 2010 Febrer 2012

  2. SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2009 I EVOLUCIÓ EL 2010 Magnituds bàsiques a 31 de desembre de 2009: - Romanent de tresoreria de lliure disposició (RTLD), negatiu: 4.425 m€. - Estalvi net negatiu, 9.921 m€. Formulació de Pla de Sanejament Financer (2010-2013) Situació de les Magnituds bàsiques a 31 de desembre de 2010: - RTLD, positiu: 2.477,4 m€ (estalvi corrent, 3.889m€; estalvi capital, 593,7m€; operacions financeres, 2.292 m€) Susceptible d’ajustaments. - Estalvi net positiu, 2.896,1 m€. - Ràtio d’endeutament: 42,09% Sortida del Pla de Sanejament Financer

  3. CONCLUSIONS AMB IMPACTE SOBRE EL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ Romanent de tresoreria de lliure disposició (RTLD), segons liquidació del pressupost: 2.477,4 m€, incorporats íntegrament al pressupost 2011 per a finançar despeses Ajustaments: • Drets reconeguts per duplicat al 2010, Servei d’Ocupació de la Generalitat, partides 4505001 i 4505007: (-) 311,6 m€. • Desviacions positives de finançament acumulades no reconegudes i crèdits compromesos no incorporats al pressupost, projecte “Impuls Administració electrònica”: (-) 101,2 m€. • Deutors no pressupostaris no reintegrables: • Bestretes lliurades entre 2007 i 2009 a Mogoda Serveis, SAM, no reintegrables: (-) 479,4 m€ • 2008, Transferències Granja Soldevila, no recuperables: (-) 234,0 m€.

  4. CONCLUSIONS AMB IMPACTE SOBRE EL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ Deutors per ICIO, no recuperables, provisió addicional per insolvències: (-) 138,7 m€. Deutors per IAE 2009, anul·lacions GTWIN no enregistrades al pressupost: (-) 77,8 m€. Drets pendents de cobrament per subvencions anul·lats el 2011, en no justificar-se aplicació de fons: (-) 48,6m€. Creditors no pressupostaris: cànon ACA 2004, no exigit: (+) 102,9 m€ Total ajustaments: 1.299,4 m€ RTLD ajustat1: 1.189,0m€ Reconeixements extrajudicials de crèdit 2011: 878,8 m€ RTLD ajustat2: 310,2m€

  5. CONCLUSIONS AMB IMPACTE SOBRE EL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ • Important: • Si el 2011 s’han reconegut obligacions finançades amb RTLD per import superior a 1.078,7m€, l’excés ha de ser finançat amb estalvi del pressupost del 2011; de no generar-se estalvi al pressupost, el RTLD passarà a ser negatiu, i caldrà corregir-lo (article 193 TRLRHL): • Reduint despeses a l’exercici 2012, per import equivalent al dèficit del RTLD 2011 • Formalitzant operació de crèdit “de legislatura”, amb restriccions en l’import del crèdit i en les despeses financeres totals (article 177.5 TRLRHL) • Aprovar pressupost 2012 amb superàvit

  6. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDEUTORS PRESSUPOSTARIS I GESTIÓ DE TRIBUTS a) Saldos pendents de cobrament a 31-12-2010: Segons liquidacions pressupost corrent i d’exercicis tancats (SICAP): tributs i taxes, 7.107 m€ No emparats en una relació en la que hi figuri la raó dels deutors (individualitzats), la naturalesa dels deutes (tribut o taxa), els imports i l’any d’origen, que hauria d’obtenir-se de l’aplicació de gestió tributària GTWIN, degudament conciliada amb les dades recollides a l’aplicació de gestió pressupostària (SICAP). Conseqüència: no pot valorar-se objectivament la raonabilitat dels saldos a cobrar recollits a SICAP.

  7. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDEUTORS PRESSUPOSTARIS I GESTIÓ DE TRIBUTS b) Imports recollits a SICAP derivats de transaccions de naturalesa tributària que es transfereixen des de l’aplicació GTWIN (drets reconeguts, anul·lacions, cancel·lacions, devolucions d’ingressos indeguts i cobraments), no contrastables amb les dades recollides a GTWIN. Conseqüència: no pot contrastar-se de manera objectiva que l’execució del pressupost d’ingressos reculli la integritat de les operacions de naturalesa tributària enregistrades a GTWIN.

  8. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDEUTORS PRESSUPOSTARIS I GESTIÓ DE TRIBUTS c) Gestió de cobrament de rebuts en executiva En el moment de formalitzar-se el traspàs de la base de dades del pendent de cobrament de l’anterior recaptador cap a GTWIN no es va efectuar un quadre entre les dades recollides en aquella base i els rebuts en executiva segons GTWIN (ni tampoc amb saldos de SICAP). En lliurar-se els rebuts en executiva al nou gestor (Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, OGT) s’han donat de baixa rebuts per import de 132,2 m€ (amb càrrec al pressupost 2011 – impacte en RTLD, 23,1 m€). A data d’auditoria, pendents de conciliar dades sobre el pendent de cobrament segons OGT i GTWIN. Diferències a 31-12-2010, 902,3 m€.

  9. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDEUTORS PRESSUPOSTARIS I GESTIÓ DE TRIBUTS • Procediments de gestió de tributs: observacions i recomanacions • La gestió per part del propi Ajuntament requereix d’una certa organització: identificar i catalogar processos i fases de gestió dels tributs, establir estructura de responsabilitats i determinar competències dels diferents departaments que intervinguin, distribuint-ne les càrregues de treball. • Catalogar les operacions de gestió, parametritzar-les a l’aplicació GTWIN i transmetre-les a SICAP, establint-ne procediments de conciliació entre les operacions recollides a les dos aplicacions.

  10. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL a) Clàusules de garantia salarial, període 2005-2008 Desembre de 2005, l’Ajuntament i la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal van formalitzar un document que regulava les revisions salarials anuals per al període 2005-2008. A banda dels increments anuals que es preveiessin en les successives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) es van acordar augments anuals complementaris equivalents al diferencial entre els percentatges d’increment de l’IPC anual efectivament enregistrats a Catalunya i els percentatges d’increment anuals previstos a les LPGE, que no havien de superar el 2% sobre la massa salarial. Aquests increments contravenen els màxims previstos a les successives LPGE i són contraris a la normativa vigent en matèria de funció pública, i per tant, els complements satisfets per aquest concepte no tenen empara legal.

  11. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL b) Relació de Llocs de Treball (RLT) Per actualitzar-la, el Ple va aprovar al 2004 un estudi retributiu encarregat a una empresa externa. La darrera actualització parcial de la valoració de llocs de treball es va formalitzar l’abril de 2008, en la darrera sessió de la Comissió de Valoració, no havent-se produït amb posterioritat l’actualització de diferents llocs de treball. El 2010 han estat actualitzats els complements específics previstos a l’RLT mitjançant l’aplicació del percentatge d’increment previst a l’LGPE per al 2010.

  12. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL L’estudi extern va posar de manifest l’existència de complements personals i transitoris que percebien vuit persones que ocupaven places de categoria superior a les que els hi corresponia, atenent a les característiques i funcions del seu lloc de treball. L’import total anual d’aquests complements era de 36,8 milers d’euros. D’acord amb la normativa vigent, aquest excés de retribució havia de ser absorbit en el futur de manera progressiva, mitjançant retribucions complementàries d’eventuals millores retributives dels treballadors. A data d’avui aquesta absorció no s’ha produït. c) Complement de productivitat general L’Ajuntament retribueix als seus treballadors per aquest concepte salarial, distribuint-lo de forma lineal en 14 mensualitats i actualitzant-lo anualment atenent als increments previstos en la LGPE.

  13. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL Aquest complement té el seu origen en l’aplicació en diferents exercicis d’increments retributius superiors als previstos en les diferents Lleis de Pressupostos de l’Estat, entre els quals hi figuren els realitzats durant el període 2005-2008 (apartat a) anterior).  La retribució actual per aquest concepte desvirtua la seva naturalesa, que hauria de tenir per objecte premiar l’especial productivitat dels treballadors i no retribuir-los a tots, de manera regular i indiscriminada.   Els articles 22 dels convenis reguladors del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament defineixen la naturalesa d’aquest concepte salarial i la forma de retribuir-lo, que ha de basar-se en la qualitat dels serveis prestats: esforç i interès en millorar-la, absència de queixes dels usuaris, correcta utilització, conservació i manteniment d’eines i materials, etc. Mensualment els caps o els responsables dels empleats haurien d’informar sobre els paràmetres per a valorar el complement.

  14. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL • L’aplicació d’aquestes prescripcions incentivaria la millora de l’eficàcia en la realització de les funcions assignades al personal, així com la eficiència en la despesa, atès que només rebria el complement aquell personal que acredités complir els paràmetres objectius per a percebre’l. • Complement de productivitat addicional • Addicionalment al complement de productivitat general, l’Ajuntament en satisfà, des de 2005 i incorporat de manera estable al salari dels perceptors, un altre, que s’anomena productivitat addicional, i que obeeix a retribucions complementàries que es deriven de majors dedicacions horàries per al personal gestor de projectes vinculats a les subvencions que es perceben de la Generalitat de Catalunya en concepte de la Llei de Barris, per realitzar funcions i/o responsabilitats addicionals a les atribuïdes al lloc de treball, així com a negociacions individuals entre treballadors i regidors responsables de les àrees corresponents.

  15. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUDESPESES DE PERSONAL Els imports que retribueixen majors responsabilitats a les assignades al lloc de treball tenen la naturalesa de complement específic i haurien de retribuir-se per aquest concepte, trobant-se valorat a l’RLT. Cal analitzar la procedència de les retribucions discrecionals satisfetes actualment per aquest concepte, que tenen el seu origen en negociacions de caràcter personal.

  16. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • Aplicació informàtica de la gestió de la contractació: estructuració i integritat de les operacions • L’Ajuntament no disposa d’una aplicació informàtica de gestió de la contractació degudament coordinada amb la de gestió pressupostària (SICAP), que permeti obtenir, en temps real, informació sobre el grau d’execució dels contractes i l’impacte d’aquest en el pressupost, tant de l’exercici com d’exercicis futurs. • Per tant, no resulta possible obtenir informació necessària per a efectuar una valoració de les operacions de l’exercici, en relació a:

  17. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • Número de contractes licitats, els pendents d’adjudicació i els adjudicats i el grau d’execució d’aquests, conciliat amb l’execució del pressupost, ni tampoc dels executats el 2010 amb origen 2009 o en exercicis anteriors. Tampoc la forma d’adjudicació d’aquests contractes, pels procediments obert, negociats (amb o sense publicitat) i menors. • La naturalesa dels contractes licitats (d’obres, de serveis, de subministraments, de gestió de serveis públics, de concessió d’obres públiques), i si es tracta de contractes originaris, modificacions, pròrrogues o ampliacions. • El grau de concentració dels tercers adjudicataris en la contractació.

  18. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS Els actes d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions que es deriven de la gestió de la contractació municipal es graven directament al SICAP, mantenint-se la informació relativa a la contractació en bases de dades no vinculades a l’aplicació de gestió pressupostària. La informació inclosa en aquestes bases de dades no es contrastable o conciliable amb la recollida al SICAP, la qual cosa suposa una limitació a l’abast en el treball realitzat en no poder contrastar-se, de manera objectiva, la integritat de les operacions efectuades en l’exercici, és a dir, no pot afirmar-se que al SICAP hi figuren enregistrades totes les operacions de gestió de la contractació que tinguin incidència en l’execució del pressupost 2010 o bé en exercicis futurs.

  19. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS b) Procediment de registre d’entrada de factures En el moment d’executar-se els treballs d’auditoria l’Ajuntament no disposa ni manté un registre centralitzat de factures de tercers, el qual té caràcter d’obligatori d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. La manca d’aquest registre ha donat lloc (a banda de què hagi de qüestionar-se la manca d’establiment d’altres procediments de control) a què diferents departaments de l’organització municipal hagin rebut el 2010 factures en concepte de serveis o de béns lliurats que no han estat degudament tramitades conforme als procediments de contractació aplicables a la Corporació, ni tampoc enregistrades al pressupost de l’exercici 2010, tot i que en alguns dels casos analitzats es disposava de crèdit suficient per a fer-ho. Per aquestes operacions s’han tramitat al 2011 modificacions de crèdit per reconeixements extrajudicials.

  20. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • El manteniment d’aquest registre ha de permetre: • Centralitzar la recepció de factures, certificacions d’obres i d’altres documents justificatius. • El seu lligam amb contractes adjudicats (inclosos els menors), d’acord amb la informació de què disposi el departament de Contractació (de no ser així, no haurien d’acceptar-se les factures i caldria retornar-les als emissors • La tramesa de factures, certificacions d’obres i d’altres documents justificatius als departaments gestors, per a la conformitat dels documents i el reconeixement de les obligacions corresponents al pressupost.

  21. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • Reconeixements extrajudicials de crèdit • La manca de procediments de control intern suficients en matèria de contractació (conclusió b) anterior) comporta que les liquidacions dels pressupostos corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011 incloguin operacions de reconeixements extrajudicials de crèdit, derivades de prestacions de serveis o de lliuraments de béns efectivament rebudes per la Corporació, però no informades pels diferents gestors al departament de Contractació o bé a la Intervenció, per imports significatius: 2009, 391,1 milers d’euros; 2010, 657,4 milers d’euros; 2011, 878,8 milers d’euros. • La incorporació d’aquestes operacions al pressupost de l’exercici següent al que corresponen, desvirtua la lectura de l’execució del mateix, i requereix disposar de recursos suficients per atendre-les, en forma de romanent de tresoreria o d’ingressos addicionals en el propi exercici de reconeixement de les operacions, atès que no poden atendre’s amb operacions de tresoreria, tret que aquestes es cancel·lin abans del 31 de desembre de cada any.

  22. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • Obligacions reconegudes sense l’existència de contracte • Durant l’exercici 2010 la Intervenció de l’Ajuntament ha localitzat l’existència de prestacions de serveis efectuades per diferents tercers no emparades en el corresponent contracte. • L’import de les obligacions reconegudes el 2010 per operacions d’aquest tipus ha estat de 519, 2 milers d’euros. • Conforme al que estableix l’article 33 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en no haver-se seguit els procediments de contractació establerts en la Llei aquestes operacions podrien considerar-se nul·les de ple dret en procediments jurisdiccionals.

  23. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTRACTACIÓ: COMPRES I INVERSIONS • Adjudicacions susceptibles de ser qualificades com de “fraccionament de l’objecte del contracte” • En la revisió de les operacions de contractació del 2010 s’han identificat casos en què a un mateix tercer se li han adjudicat diferents contractes menors, els quals presenten un objecte similar i són susceptibles de ser qualificats com fraccionaments de contracte. • Atenent als imports acumulats de les operacions haurien d’haver estat licitades seguint els procediments establerts a l’LCSP, bàsicament a través de negociats, amb o sense publicitat. • El número de tercers identificats ha estat de cinc, mentre que l’import de les obligacions reconegudes per aquestes operacions ha totalitzat 137,5 milers d’euros.

  24. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTROL DE LES INVERSIONS EXECUTADES PER PART DE LA CORPORACIÓ • Finançament de les inversions durant el període 2007-2010 • L’anàlisi efectuada sobre els recursos generats/aplicats en el període 2007-2010 posa de manifest l’existència de desequilibris en el finançament de les operacions tant de capital com corrents del pressupost (bàsicament els anys 2008 i 2009). Part de les inversions executades en aquest període van ser finançades mitjançant la concertació de pòlisses de tresoreria a curt termini. • Aquest desequilibri va donar lloc a la necessitat de formular, d’acord amb la normativa, un Pla de sanejament financer. • L’any 2010, d’acord amb el Pla, han estat concertades operacions d’endeutament a llarg termini que tenen per objectiu reconduir la manera en què van finançar-se les inversions del període 2007-2009.

  25. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTROL DE LES INVERSIONS EXECUTADES PER PART DE LA CORPORACIÓ • Càlcul de les desviacions de finançament, període 2008-2010 • L’operativa de càlcul de les desviacions en aquest període ha estat canviant (2008, implementació d’un mòdul de despeses amb finançament afectat; 2009, mal funcionament del mòdul i retorn a fitxes en format excel, vigents fins a finals de 2008; 2010, en no funcionar el mòdul es desestimen dades d’exercicis anteriors i es procedeix al recàlcul de les desviacions). • Tot i la raonabilitat dels càlculs utilitzats per a determinar les desviacions de finançament, tant les acumulades a 31 de desembre de 2010 com les del propi exercici, resulta imprescindible garantir en el futur immediat el correcte funcionament del mòdul, impulsant de nou el projecte per tal d’automatitzar el càlcul de les desviacions, a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la subjectivitat a l’hora d’obtenir els imports de les desviacions.

  26. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTROL DE LES INVERSIONS EXECUTADES PER PART DE LA CORPORACIÓ • A banda de tornar a fer operatiu el mòdul, cal, a més: • Garantir que la totalitat dels ingressos i despeses derivats de l’execució pressupostària, associats als diferents projectes d’inversió, s’imputin als mateixos de forma automàtica. • Definir correctament en el mòdul els costos dels projectes, els ingressos previstos per al seu finançament i els diferents agents finançadors. • Donar suport documental als pressupostos de despesa dels projectes atès que a dia d’avui l’estimació del cost d’aquests no resulta contrastable. • Garantir, mitjançant la implementació de procediments de control intern, la correcta imputació de despeses i ingressos als projectes. • Obtenir les desviacions de finançament desglossades per agents finançadors, d’acord amb el que exigeix la ICAL.

  27. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTROL DE LES INVERSIONS EXECUTADES PER PART DE LA CORPORACIÓ c) Inventari de béns municipal L’inventari de béns està constituït per la relació dels immobles que són propietat de l’Ajuntament, però no recull la resta d’elements que integren l’immobilitzat en termes comptables (inversions immaterials, instal·lacions, maquinària, mobiliari, equips d’informació, etc). La Regla número 16 de la ICAL estableix que, en el cas que no existeixi l’oportuna coordinació entre el sistema comptable i l’inventari de béns municipal, ha d’elaborar-se un inventari de caràcter comptable, que permeti desglossar degudament la totalitat dels elements que configuren l’immobilitzat de l’Ajuntament, i que ha de contenir una informació mínima.

  28. CONCLUSIONS DE CARÀCTER QUALITATIUCONTROL DE LES INVERSIONS EXECUTADES PER PART DE LA CORPORACIÓ La manca d’aquest inventari coordinat comporta que les dotacions anuals a les amortitzacions es calculin sobre l’import total de les inversions de cada exercici (altes), i no de manera individual, bé a bé. Aquesta pràctica pot donar lloc, si no es mantenen els controls oportuns a què els béns s’amortitzin per sobre del seu cost d’adquisició. Assenyalar també que la manca d’aquest registre complet comporta no poder contrastar degudament la bondat dels saldos comptables de l’immobilitzat (material, immaterial, lliurat a l’ús general, etc) a 31 de desembre de 2010 respecte a la realitat física dels béns i alhora, valorar la necessitat de dotar per deteriorament del seu valor o de procedir a la baixa de béns no identificats.