slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
darci

Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012 - PowerPoint PPT Presentation

134 Views
Download Presentation
Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sammenligning av to kilder for registrering av narkotikadødsfall i Norge, Dødsårsaksregisteret (DÅR) og politiet, 2007-2009 Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012 www.sirus.no

 2. Bakgrunn • To instanser har rapportert om antall overdosedødsfall i Norge

 3. Rutiner for registrering • Politiet • Rapporter fra politidistriktene • Observasjoner, rapporter fra leger, obduksjoner • Alle dødsfall, også blant personer som ikke er bosatt i Norge • Dødsårsaksregisteret (DÅR) • Dødsmeldinger og obduksjonsrapporter • WHOs ICD-10 kodeverk • Bare personer som er bosatt i Norge

 4. EMCDDAs definisjon (ICD-10): • Psykiskelidelserogadferdslidelsersomskyldesopioider, cannabinoider, kokain, andrestimulanter, hallusinogener, flere/andre(F11,F12, F14-F16, F19) • Utilsiktetforgiftning, somskyldessammestoffer(X41 eller X44 i kombinasjon med 43.6 eller X42 eller X44 i kombinasjon med T40.0-T40.9) • Forsettligselvskade, somskyldessammestoffer(X61 eller X64 i kombinasjon med T43.6, eller X62 eller X64 i kombinasjon med T40.0-T40.9)

 5. Datagrunnlaget • Politidata og DÅR (2007-2009) koblet på fødselsnummer • Politiet • kjønn, alder, dødssted (politidistrikt), dødsår, nasjonalitet, dødsårsak og stoffer påvist • 44 personer manglet fødselsnummer • 11 ble koblet manuelt. 33 ble utelatt. • 529 overdosedødsfall ble koblet med DÅR • DÅR (Dødsårsaksregisteret) • 822 overdosedødsfall ble hentet ut fra DÅR basert på EMCDDAs definisjon • kjønn, alder, bostedsfylke, dødsstedsfylke, dødssted (sykehus, syke- og aldershjem, utenfor institusjon), diagnosegrunnlag (obduksjon, legeerklæring, lensmann m.m.), underliggende og medvirkende dødsårsak, T-koder

 6. Resultater (2007-2009)

 7. Hva kjennetegner de tre gruppene? • Kjønn • Alder (under 30 år , 50 år og over) • Dødssted (sykehus, syke- og aldershjem, eller utenfor institusjon) • Andelen obdusert

 8. Fordeling på alder for menn og kvinner etter register

 9. Død i institusjon (sykehus, syke- og aldershjem), prosent

 10. Andel obdusert, prosent

 11. Oppsummering • Bare EMCDDA (367 dødsfall) • Større andel kvinner og menn 50 år og over • Større andel død i institusjon • Lavere andel obdusert • Bare Politiet (74 dødsfall) • Større andel kvinner og menn under 30 år • lavere andel obdusert • Begge registre (455) • Større andel kvinner og menn under 30 år • høy andel obdusert

 12. Videre arbeid • Diagnoser og spesifikke stoffer • Nasjonalitet/bostedsadresse • Registreringspraksis

 13. Hypoteser • 1) Politi-tallene inkluderer selvmord i mindre grad enn hva DÅR-tallene gjør • 2) noen typer av dødsfall som inkluderes i henhold til EMCDDAs definisjon, framstår ikke som ”narkotikadødsfall” av politiet og inkluderes derfor ikke i deres registrering • 3) flere obduksjonsrapporter foreligger når SSB avslutter registreringen i dødsårsaksregisteret og dermed kan ha et bedre grunnlag for fastsettelse av dødsårsak • 4) DÅR-tallene omfatter kun personer som har bostedsadresse i Norge. Noen av de personer som inngår i politiets register kan være bosatt i utlandet.

 14. Look at thesubstancesinvolved

 15. Nasjonalitet • Av de 33 som ble utelatt pga manglende fødselsnummer var 16 registrert med annen nasjonalitet enn norsk.