Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Douane & Accijnzen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Douane & Accijnzen

Douane & Accijnzen

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Douane & Accijnzen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Douane & Accijnzen 30 maart 2006

 2. 1. Missie van de Douane & Accijnzen • De Douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de hele logistieke keten. • Wij verbinden er ons toe : • de veiligheid van de burgers te verzekeren • de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten te beschermen: invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer; • de Gemeenschap beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten • de concurrentiepositie van Europese bedrijven verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijk elektronische douane omgeving Om deze taken uit te voeren, werken we nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten, en voornamelijk andere wetshandhavingdiensten, in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. • De accijnsdiensten staan in voor de inning van en de controle op, ondermeer: • in België aan accijns onderworpen producten zoals koffie en alcoholvrije dranken • op accijnsproducten die op communautaire vlak zijn geharmoniseerd, te weten energie producten, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten.

 3. 2. Feiten en cijfers Ongeveer 4136 ambtenaren • Centrale administratie 236 • Buitendiensten 3900 • Antwerpen 1069 • Bergen 456 • Brussel 955 • Gent 632 • Hasselt 278 • Luik 510

 4. 3. Investeringen in moderne detectietechnologie Scanners Het middel bij uitstek om snel hoogtechnologische controles uit te voeren met minimale verstoring van de logistieke goederenstroom. reeds operationeel : gepland :

 5. Het Megaports Initiative • Doel : 100% controle van alle containers, ongeacht de wijze van vervoer, op de aanwezigheid van radioactieve straling; • Memorandum of Understanding tussen België en de V.S.A. op 24 november 2004; • voorlopig enkel de haven van Antwerpen; nadien uitbreidbaar tot havens Zeebrugge, Gent, …: 100 detectiepoorten waarvan 70 in Antwerpen. • Voorbereidende studies zijn afgerond; • Start van de bouwwerkzaamheden : maart 2006; • Implementatie verloopt in 4 fasen : definitieve oplevering van de ganse haven tegen juni 2007; • Investeringskosten : V.S.A. investeert meer dan honderd miljoen euro in aangeleverde hard- en software; Belgische douane investeert in werkingskosten (bijv. huur van exclusief glasvezelnetwerk) en personeel (ongeveer 120 VTE's) .

 6. GrensInspectiePosten • Oprichten van 3 nieuwe GrensInspectiePosten : Uitvoeren van geïntegreerde controles samen met enkele overheidsdiensten op de belangrijkste logistieke knooppunten in Belgie ; • - GIP antwerpen haven Linkeroever (def. Oplevering : april 2007 ) ; • - GIP antwerpen haven Rechteroever ( studie gestart ) ; • - GIP zeebrugge haven ( def. Oplevering : april 2007 ); • GIP is een samenwerkingsverband tussen : havenbedrijf Antwerpen / Zeebrugge, douane, federale politie en FAVV; • Investering (pre-financiering) gebeurt door havenbedrijven. Het gaat hier telkens over investeringen die in de miljoenen euro's lopen. Site wordt dan door gebruikers ingehuurd.

 7. GrensInspectiePosten FederalePolitie Kantoren FAVV / Douane Douane Controle FAVV Controle Vaste scanner

 8. Investeringsplannen Paperless Douane en Accijnzen/ new computerised transit system (NCTS)

 9. 4. Resultaten 2002-2005 Fiscale ontvangsten in duizend euro

 10. inbeslaggenomen sigaretten 2003: 245.139.900 2004: 283.913.480 2005: 305.773.560 5. Vaststellingen inzake fraude Sigaretten 42.228.187 € 36.461.156 € 45.479.571 €

 11. Inbeslagnames drugs ( KG ) 2003 2004 2005 Cocaïne 429 1.849 5.991 Heroïne 5 14 130 Cannabis 14.394 43.775 9.423

 12. 2003 2004 2005 Vaststellingen Constatations 27 11 39 liters/litres 43.516.508 18.300.895 62.095.844 EUR taxes éludées EUR belastingontd. 15.222.729 8.320.698 19.722.072 Minerale Olie

 13. 2002 2003 2004 2005 Vaststellingen Constatations 396 830 929 1233 Objecten Objets 17.644.850 55.030.118 20.395.907 29.957.380 Namaak

 14. Aantal invoer-en uitvoeraangiften 2003 2004 2005 • Invoer 3.100.686 3.337.144 3.783.831 • Uitvoer 2.893.082 2.794.417 2.162.261 • Doorvoer 2.173.086 2.127.436 1.840.420 • Vereenvoudiging 2.874.754 4.938.115 3.373.794 • Vernietiging 2.957 2.510 3051 • Bevoorrading 154.826 22.620 11.475

 15. Controles uitgevoerd door de douaniers van 1ste lijndiensten

 16. Overtredingen vastgesteld door de opsporingsinspecties

 17. 6. Nieuwe wetgeving • Vereenvoudigen aangifte professionele diesel • maandelijks in plaats van jaarlijks of halfjaarlijks • bewaring bewijssstukken ter plaatse • snellere terugbetaling : binnen 20 werkdagen • Reeds terugbetaalde bedragen • In 2005: 99.533.643 Euro • In 2006: 19.652.666 Euro • Totaal: 119.186.309 Euro • Administratieve vereenvoudiging inzake openingsbelasting en vergunningsrecht • Nieuwe beveiligingstechnieken voor fiscale kentekens voor sigaretten • Bestrijding financiering terrorisme (FATF SR IX) • Implementatie en uitvoering van de wetgeving op ruwe diamant (Kimberley certificaat) • KB 10 maart 2006 – B.S. 20 maart vrijstelling accijnzen vanaf 3 april 2006 voor: • Koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof wanneer deze door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geproduceerd en zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht. Hierbij handelt de producent alleen of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie. • Zuivere koolzaadolie, gebruikt als motorbrandstof door de voertuigen van de gewestelijke maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer. • Wetsontwerp • Vrijstelling voor biodiesel 3.37% FAME in diesel vanaf 1 november 2006 • Vrijstelling voor bio-ethanol 7% vanaf 1 oktober 2007

 18. Communautaire wetgeving Werk van de Douane wordt in hoge mate bepaald door de Europese Unie. De commissie bepaalt voor toekomst Douane 2 hoofddoelstellingen • Eenvoudige en papierloze douane • Beveiliging van de logistiek keten • Twee mededelingen van 27 juli 2003: COM (2003) 452 van 27 juli 2003 Uitgewerkt in: • wijziging Communautaire Douanewetboek mededeling (2005) 608 van 30/11/2005 • Meerjaren strategisch plan COM (2005) 609 van 30/11/2005 • Verordening Security Amendment 648/2005 Uitgewerkt in document TAXUD/1250/2005: • Regeling “Authorised Economic Operators” (AEO’s) • Regeling pre-notificatie.

 19. 7. Bescherming van de samenleving • College voor Inlichting en Veiligheid • Beveiliging van het Spoorvervoer • Beveiliging van de Havenfaciliteiten • Internationale Ship and Facility Security Code • Container Security Initiative • Proliferation Security Initaitive • Megaports Initiative • Dioxine, mond-en klauwzeer,vogelgriep

 20. 8. Internationale samenwerking • Wereld Douane Organistie (W.D.O.) • Afsluiten van bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de Europese Unie • Deelname aan communautaire werkgroepen en seminaries • Centrum voor Politie-en douanesamenwerking(CCPD) • Medewerking aan de Peer Review in het kader van double use en diamant • Acties op zee (Athos, Mattheus, Aramis,Exodus, Musketier) • Acties over de weg • In het kader van het actieplan van 20 november 2001 • In het kader van de voertuigcriminaliteit • In het kadervan namaak,drugs,wapens (Benefralux) • Acties via spoor • Kalmar • Jaarlijkse opleiding van Afrikaanse Douaneambtenaren.

 21. 9. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven Georganiseerde samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven : • Afsluiten van convenanten met • koerierdiendiensten (DHL, TNT) • koffiefederaties (BCF, EFICO) • Baltic and International maritime council voor de uitwisseling van informatie en toegang tot hun informatica; gevolg : betere risico analyse zonder goederenstroom te verstoren ; • Oprichting door de Minister van het Nationaal Forum van de Administratie der Douane en Accijnzen op 5/03/2003 : Georganiseerd overleg met handel en andere overheiddiensten betrokken bij grensoverschrijdend goederenverkeer en de handel in accijnsgoederen. • Uitvoering van een studie over het financieel impact, met het VIL(Vlaams Instituut voor de Logistiek) en ClusterTransport et Logistique Wallonie, de haalbaarheid en de productiviteit van PLDA voor de Belgische ondernemingen : een gemiddelde besparing van 1,80 € per aangifte (32 miljoen euro voor de Belgische economie per jaar)

 22. Fasen Paperless Douane en Accijnzen • Pakket 1: aangifte en inning – vervanging van SADBEL – invoering van de nieuwe reglementering over het enig document • Technische testen: vanaf april 2005 • Productietesten: vanaf 1/7/2005 • Lancering: september 2006 • Pakket 2: uitbreiding van de aangiften en summiere aangiftenondersteuning voor de controleactiviteiten • Productietesten: 1/7/2006 • Lancering: 1/3/2007 • Pakket 3:Vergunningen, borgen en dossierbeheer • Productietesten: 1/10/2006 • Lancering: 1/7/2007

 23. Enig kantoor Gelijktijdig met de invoering van "Paperless douane en accijnzen", zullen de inning, de borgtochten en de comptabiliteit van de huidige kantoren worden overgedragen naar het "Enig Kantoor", dat gevestigd zal zijn in het North Galaxy-gebouw. Deze overdracht houdt volgende wijzigingen in:     1. Vanaf dan kunnen alle betalingen voor heel België met overschrijving of domiciliering van rekeningen uitgevoerd worden op één rekeningnummer van het "Enig kantoor". Betalingen met speciën en met cheques blijven mogelijk op de huidige kantoren, maar moeten beperkt worden tot uitzonderlijke gevallen. Deze betalingen zullen onmiddellijk aangerekend worden in de centrale boekhouding van het "Enig kantoor".    2. Alle kredietrekeningen worden samengebracht op het "Enig kantoor" en in principe moet per onderneming slechts één rekening worden geopend. Indien de onderneming om redenen van interne organisatie een rekening per exploitatiezetel wenst te openen, blijft dit mogelijk.   3. Alle akten van borgtocht worden samengebracht op het "Enig kantoor". Aan de onderneming wordt de mogelijkheid geboden om hun akten van borgtochten te herschikken en verschillende akten van borgtocht samen te trekken tot één akte van borgtocht.

 24. 11. Project Mobiele Douane • Doel: Versterken van de stopfunctie van de Douane Controles zoveel mogelijk uitvoeren op rustpunten in de logistieke keten. • Projecten: 1. Ontwikkeling van de applicaties voor de Regiekamers en de Mobiele Entiteiten 2.Gegevensuitwisseling tussen de Regiekamers en de Mobiele Entiteiten via GPRS 3.Gebruik van het Astridnetwerk voor de mondelinge communicatie tussen de Mobiele Entiteiten 4.Specifieke uitrusting zoals draagbare PC’s, geïntegreerde printers voor de voertuigen, identiteitkaartlezers, enz. 5. E-payment en de elektronische betalingen • Investeringen: 13 miljoen € over 3 jaar volgens de verdeelsleutel: 7 miljoen in 2006, 3 miljoen in 2007 en 3 miljoen in 2008

 25. Risicobeheersing • Breder en evolutie naar intelligence • Informatie over goederen, certificering, klanten, keten • Extern gericht • Open bronnen • Andere diensten • Opsporingen • Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in realtime uitwisselen • Datamining + Datawarehouse • 11 miljoen €

 26. 12. “AS IS” - PROJECTEN De Administratie der Douane en Accijnzen beheert momenteel volgende “AS-IS”-projecten • het project MARIBRIG (Maritieme Brigade Douane en Accijnzen); • het project Havenbrigade Antwerpen; • het project Mobiel Rummageteam (Rummageteam Douane en Accijnzen); • het project Hondenbrigade Douane en Accijnzen; • het project Oprichten motorrijdersteam.

 27. Prenotification 24 hour Advanced rule C.S.I. Authorised Economic operator Paperless Customs Authorised Economic operator Transit port Vessel Port of discharge Vessel Port of loading Consolidation/distribution center Factory Consolidation/distribution center Road/rail transport Road/rail transport Road/rail transport DOE/Megaports Initiative ISPS Intelligence Function 13. Actieplan van de regering 2006-2007: beveiliging van de logistieke keten Toekomstvisie: Douane dé internationale goederendienst