ob ansk pr vo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občanské právo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občanské právo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Občanské právo - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Občanské právo. Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO. www. stránky. www.pavelpetr.cz. Soukromé právo. Soukromoprávní metoda regulace Rovné postavení subjektů Občanské právo tvoří základní stavební kámen soukromého práva Občanské právo se dělí na:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Občanské právo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ob ansk pr vo

Občanské právo

Mgr. Pavel PETRKATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD

VŠB-TUO

www str nky
www. stránky
 • www.pavelpetr.cz
soukrom pr vo
Soukromé právo
 • Soukromoprávní metoda regulace
 • Rovné postavení subjektů
 • Občanské právo tvoří základní stavební kámen soukromého práva
 • Občanské právo se dělí na:
 • Hmotné (právo vlastnické, obligační, právo duševního vlastnictví)
 • Procesní (především ochrana soukromých práv (nejen občanskoprávních))
ob ansk pr vo hmotn
Občanské právo hmotné
 • Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O.
 • Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem
 • Včetně práva na ochranu osob
ob ansk pr vo1
Občanské právo
 • Soukromé právo (Ius privatum)
 • PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus)
 • Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“ včetně státu!
 • Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti
 • Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.
v voj pramen
Vývoj pramenů
 • Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch
 • Všeobecný zákoník občanský (1811)
 • Platil až do 1950
 • Trializmus práva u nás 1918
 • Právnická dvouletka
 • 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo
 • 1960 – nová Ústava
 • 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb.
 • Novela 509/1991 Sb.
z sady ob ansk ho soukrom ho pr va
Zásady občanského (soukromého práva)
 • Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno (vyplývá z LZPS čl. 2/3)
 • Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda
 • Vigilantibus iura scripta sunt Bdělým náležejí práva
 • Jistota soukromoprávního obratu
 • Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) trvalost pr.vztahů
 • Ochrana práv třetích osob
 • Ochrana dobré víry (bona fides) presumpce poctivosti
 • Nedotknutelnost vlastnictví
 • Pacta sunt servanda
 • Zákazu zneužití práv (vlastnictví nesmí být zneužito)
 • Soulad s dobrými mravy
 • Zásada prevence
ob anskopr vn skute nosti
Občanskoprávní skutečnosti
 • Skutečnosti subjektivní (na vůli závislé)
 • Skutečnosti objektivní (na vůli nezávislé)
 • V souladu s právem
 • V rozporu s právem
 • Hlavně právní úkony a právní události
 • Členění dle nutnosti důkazu
 • Skutečnosti dokázané (předložení listiny)
 • Skutečnosti známé „notoriety“

Obecně známé – po, út, st…

Úředně známe – Iura novit curia

 • Skutečnosti presumované (předpokládané) – Domněnky

Vyvratitelné (platí dokud není dokud není zjištěn opak tzv. důkaz opaku) např. presumpce zavinění

Nevyvratitelné (důkaz opaku se nepřipouští – uvozováno: „platí,že…aj.“

Fikce (konstruují skutečnost, která nemá oporu v realitě)

pr vn kon
Právní úkon
 • Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34)
 • Následky vadných právních úkonů

Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu

Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou

a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd.

b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku

Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

osoby
Osoby
 • Fyzické
 • Právnické
fyzick osoby
Fyzické osoby
 • Lidé
 • Způsobilost k právům a povinnostem
 • Vzniká narozením (živé dítě)
 • Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS
 • Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije)
 • Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!)
 • Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.)
 • Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)
pr vnick osoby
Právnické osoby
 • Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.)
 • Účelová sdružení majetku (nadace, fondy)
 • Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!)
 • Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj)
 • Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon
 • Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo)
 • Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku www.justice.cz – vznikají až zápisem do něj)
 • Musí mít název, sídlo
 • Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!)
 • Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.)
 • Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé)
 • Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu
pojmy
Pojmy
 • Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby
 • Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek), sourozenec (plnorodí i neplnorodí), manžel a partner, osvojitel a osvojenec; jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní
slide14
Věci
 • Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní)
 • Movité – všechny ostatní
 • Poznámky
 • Stavba není součástí pozemku opak zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT (Stavba ustupuje pozemku (je jeho součástí))
 • Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník)
 • Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)
slide15
Čas
 • Velmi významná právní skutečnost
 • Doba x lhůta
 • Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé)
 • Prekluze
v cn pr va
Věcná práva
 • Vlastnické právo
 • Držba
 • Práva k cizím věcem (věcná břemena)
 • Zástavní právo
 • Zadržovací právo
vlastnick pr vo
Vlastnické právo
 • Ius utendi, fruendi et disponendi
 • Právo absolutní – erga omnes
 • Věcné právo
 • Pojmovým znakem tzv. držba

Animus possidendi – corporalis possesio (divoké prase/Hausman)

 • Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje
 • Elasticita vlastnického práva
 • Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii)
 • Zásada nedotknutelnosti vlastnictví
 • Nabývání
 • Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci
 • Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem
spoluvlastnictv
Spoluvlastnictví
 • Podílové
 • Jedno vlastnictví a k němu podíly-vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. Jiné (ve zlomku, procenta apod.)
 • Společné jmění manželů
 • Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh-družka, event. registrovaní partneři)
spole n jm n man el1
Společné jmění manželů
 • Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví
 • Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy (dikce muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství)
v cn b emena
Věcná břemena
 • Omezení vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného
 • Omezení – strpět, zdržet se, něco konat
 • A) in rem – spojeno s určitou nemovitostí
 • B) in personam – spojeno s určitou osobou
z vazkov pr vn vztah z vazky
Závazkový právní vztah - závazky
 • Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek
 • Relativní právo
 • Inter partes
 • Kupní smlouva, darovací smlouva
 • Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
 • Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění
 • Obligace
z vazky
Závazky

právo na plnění

povinnost => dluh

z vazky vznik
Závazky vznik
 • Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravené (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty
 • Způsobené škody (náhrada škody)
 • Bezdůvodné obohacení
 • Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)
smlouvy
Smlouvy
 • Dvoustranný právní úkon
zaji t n a z nik z vazk
Zajištění

Smluvní pokuta

Ručení

Dohoda o srážkách ze mzdy

Uznání dluhu aj.

Zánik

Splnění

Dohoda

Nemožnost plnění

Uplynutí doby

Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají)

Započtení

Výpověď

Neuplatnění práva - prekluze

Splynutí

Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

Zajištění a zánik závazků
smluvn typy
Smluvní typy
 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o půjčce
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o ubytování
 • Smlouva o přepravě
 • Smlouva o sdružení aj. (§§ 588-852k)
d d n
Dědění
 • Právní skutečnost – smrt
 • Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce
 • Dva delační důvody – závěť a zákon
 • Zvláštní způsob nabytí - odúmrť
 • Semel heres semper heres
d d n1
Dědění
 • Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen
 • Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil
 • Lze vydědit –potomka §469a
d d n ze z kona
Dědění ze zákona
 • Dědické skupiny (Family Tree)
 • 1. děti a manžel (muž i žena), partner
 • 2. manžel, rodiče, partner a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok
 • 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok
 • 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové
 • Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť
d d n ze z v ti
Dědění ze závěti
 • Závěť – jednostranný úkon mortis causa
 • Pořízení s celým, event. s části dědictví
 • Přednost před zákonem
 • formou notářského zápisu
 • vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní
 • sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci

Vždy musí být datum – jinak neplatná!

ob ansk pr vo procesn
Občanské právo procesní
 • Jde o činnost, resp. postup soudu, procesních stran a dalších subjektů zúčastněných na řízení, jehož cílem je poskytnutí ochrany subjektivním právům a zákonem chráněných zájmům. (rozuměj soukromoprávním – občanské, pracovní, rodinné, obchodní, autorské aj.
 • V rámci občanského soudního řízení lze diferencovat řízení nalézací (sporné (reparační fce; deklaratorní rozhodnutí) a nesporné(preventivní fce; konstitutivní rozhodnutí) a řízení exekuční.
pojmy1
Pojmy
 • Pravomoc – souhrn práv a povinností, které zákon přiznává soudům (spory občan, rodina, obchod, prac. aj.)
 • Dělená pravomoc - pokud soudnímu řízení předcházelo řízení u jiného orgánu (např. správního)
 • Spor o pravomoc – kompetenční konflikt
 • Příslušnost – okruh působnosti mezi soudy navzájem
 • Věcná (zpravidla okresní nestanoví-li o.s.ř. jinak např. ochrana osobnosti, obchodní spory aj), funkční (kam podat odvolání, dovolání (nadřízený soud), místní (soud v místě bydliště žalovaného; sídlo právnické osoby)
 • Delegace – nutná vhodná odnětí věci příslušnému soudu a přidělení jinému soudu téhož stupně
 • Atrakce – odnětí věci příslušnému soudu a přikázání soudu vyšší instance
 • Přesně formulovaný návrh se nazývá žalobní petit
rozhodnut
Rozhodnutí
 • Rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz
 • Rozsudek
 • Vydává se jménem republiky, včetně označení České republiky
 • Označení soudu, soudce, označení stran a dalších skutečností
 • Výrok (enunciát) tj. soud rozhodl t a k t o :
 • Odůvodnění, co soud k vydání rozhodnutí vedlo /jaké věci zjistil, čím dokazoval, právní posouzení/
 • Poučení o možnosti podat opravný prostředek
 • Den a místo vyhlášení
pr vn moc
Právní moc
 • Právní moci nabývá rozhodnutí okamžikem, kdy proti němu není možné uplatnit řádný opravný prostředek
 • Nezbytné je řádné doručení rozhodnutí
 • Pak je po uplynutí lhůty (zpravidla 15 denní)
opravn prost edky
Opravné prostředky
 • Dělí se na řádné a mimořádné
 • Řádné
 • Jen proti rozhodnutí orgánu prvního stupně /okresní, resp. krajský soud/, které není v právní moci
 • Odvolání; rozhoduje soud vyšší instance, jen výjimečně dovolena Autoremedura; odkládá se vykonatelnost rozhodnutí
 • Mimořádné
 • Jen pravomocné rozhodnutí druho-instančního soudu
 • Dovolání podává se k Nejvyššímu soudu ČR
 • Žaloba na obnovu řízení – pravomocné rozhodnutí prvo i druho instančního soudu (nedostatky ve skutkových zjištěních) výjimka např. rozvod manželství napadnout nelze)
 • Žaloba pro zmatečnost – zmatky v řízení /procesní vady např. nepříslušný soud aj./ proti rozhodnutí, kterým řízení skončilo