slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด - PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด. PMQA. เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2554

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการระดับจังหวัด


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554ส่วนราชการระดับจังหวัด

PMQA

เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 16 มีนาคม 2554

ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

pmqa model

TQM : Framework

PMQA Model

P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

5. การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

1. การนำองค์การ

7. ผลลัพธ์

การดำเนินการ

6. การจัดการ

กระบวนการ

3. การให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide3

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด

พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า

(Progressive Level)

ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ

100

90

80

70

60

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

(Fundamental Level)

50

40

30

20

10

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 1

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

ร้อยละของการ

ผ่านเกณฑ์

slide4

Roadmap การพัฒนาองค์การ

2552

2554

2553

5

1

2

กรมด้านบริการ

6

3

4

 • เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

1

3

กรมด้านนโยบาย

6

2

5

 • เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ

2

1

5

จังหวัด

3

4

6

 • เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

1

3

2

Progressive

Level

สถาบันอุดมศึกษา

6

4

5

 • เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
slide5

การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

slide6

เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54

ตัวชี้วัดที่ 11.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

วัดความสำเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้

slide7

เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54

ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

 • ส่วนราชการเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนะนำของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนหมวดละ 1 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1 (รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อตัวชี้วัดที่เลือกดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนตามแบบฟอร์มที่ 1

ตารางและสูตรการคำนวณ :

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ข

slide8

เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54

ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

 • การประเมินองค์การด้วยตนเองนั้น ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
 • 1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
 • 2. ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL
 • 3. ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตามโปรแกรม Self Certify FL
slide9

เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด PMQA 54

ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

slide10

การสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.ร.

 • ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1 – 7 (Toolkits)
 • คลินิกให้คำปรึกษารายกระทรวง ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ โดยจะจัดให้กระทรวงละ 1 ครั้ง
 • ให้คำปรึกษาผ่านห้องสนทนาระบบออนไลน์ (PMQA Chat Room) ที่ เว็บไซต์ www.opdc.go.th/chatวันจันทร์ ถึง พฤหัส 10.00 – 11.00 น.
 • PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th
 • ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PMQA จากเว็บไซต์ www.opdc.go.th ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารและสื่อ ปี 2554
slide12

องค์ประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน(Fundamental Level)

 • ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level
 • ส่วนที่ 2 คำอธิบายแนวทางดำเนินการ
 • ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level
fundamental level
ตัวอย่างการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)

เกณฑ์ หมวด 2

คำอธิบาย

การจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานนั้น จังหวัดอาจใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการจัดทำรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ และแผนการบริหารกำลังคน ได้อย่างครบถ้วน ทำให้การติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet

 • A - มีการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องประกอบด้วย
 • ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม
  • ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ
  • การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรด้านอื่น ๆ
 • D - แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินการตามรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ตามที่กำหนด
 • - แสดงให้เห็นถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โดยผ่านการติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ
slide14

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

 • ทำอย่างไรจึงจะทำให้วิสัยทัศน์ของจังหวัดประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนโดยทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการขับเคลื่อนไปตามพันธกิจของจังหวัดและพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างเครือข่ายการทำงาน
 • การบริการที่มีคุณภาพ
 • เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ค่านิยม

“เดินตามรอยพระยุคลบาท

ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม”

ลักษณะสำคัญองค์กร: จังหวัดนครปฐม

จำนวนบุคลากร

ตัวอย่าง

 • บุคลากรของจังหวัดนครปฐม มีจำนวนรวม 1,680 คน
 • แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 • ข้าราชการ 1,346 คน
 • ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
 • คน
 • ข้าราชการอายุเฉลี่ย 44.97 ปี
 • เป้าประสงค์หลัก
 • เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
 • และอุตสาหกรรม
 • 2. เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว
 • 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ.
 • 4. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 7. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการและกระบวนการ
 • ยุติธรรมของรัฐ
 • การบริการสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
 • ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย
 • ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ
 • เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต้องการ
 • การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน
 • 5. ประชาชนมีสุขภาพดี

ความต้องการและความคาดหวัง

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ
 • เกษตรกร
 • หน่วยงานราชการทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน
 • กลุ่มชุมชน
slide16

A process is…

Hammer & Champy’s(1993)

 • “a collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer.”
 • กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อแปลงปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ และสร้างให้เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อลูกค้า

Wikipedia

slide17

A process is…

Rummler & Brache(1995)

 • คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่มักเป็นกระบวนการข้ามสายงานที่ส่งผ่านระหว่างส่วนงานภายในองค์กร กระบวนการที่ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการ ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าภายนอก เรียกว่ากระบวนการหลัก
 • แต่ยังมีกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งแต่ไม่ปรากฏชัดเจนแก่ลูกค้าภายนอก และมีความสำคัญกับการจัดการ เราเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่ากระบวนการสนับสนุน

Wikipedia

slide18

ความสำคัญของกระบวนการความสำคัญของกระบวนการ

 • กระบวนการเป็นหัวใจสำคัญของทุกกระบวนการ
 • เป็นการตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของจังหวัด
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมายขององค์กร
 • การจัดการกระบวนการที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
slide19

การจัดการกระบวนการคือการจัดการกระบวนการคือ

การระดมทรัพยากรในการดำเนินการอันได้แก่ บุคลากร วัสดุ แรงงาน และ เครื่องจักร เพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ

slide20

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management)

20

slide21

หมวด 6

กำหนดกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

PM 1

ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3)

ข้อกำหนดที่สำคัญ

PM 2

กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP)

องค์ความรู้/IT

ความต้องการผู้รับบริการ

ออกแบบกระบวนการ

ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ผลิตภาพ

PM 3

PM 3

กำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการ

เป้าหมายภารกิจ

PM 4

การจัดการกระบวนการ

การจัดการกระบวนการสู่การปฏิบัติ

ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

PM 5

PM 5

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

ป้องกันความผิดพลาด

ปรับปรุงกระบวนการ

สอดคล้องตาม OP

PM 6

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

PM 6

นวัตกรรม

slide22

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

ความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • กระบวนการสร้างคุณค่า
 • กระบวนการสำคัญสูงสุดใน
 • การปฏิบัติตามภารกิจ
 • สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ
 • และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 • ส่วนใหญ่
 • มีได้หลายกระบวนการ
 • มีลักษณะแตกต่างตาม
 • ภารกิจขององค์กร

กระบวนการสร้างคุณค่า

การออกแบบกระบวนการ

slide23

ขั้นตอนการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าขั้นตอนการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า

1. ระบุประเด็นสำหรับการพิจารณากระบวนการที่สำคัญ

2. การระบุกระบวนการที่ตอบสนองต่อประเด็นพิจารณา

5. การระบุกระบวนการที่สร้างคุณค่าของจังหวัด

4. การจัดลำดับความสำคัญ

3. การจัดกลุ่มกระบวนการที่สำคัญที่ได้ระบุไว้

slide24

ตัวอย่าง

PM1การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าPM1การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า

M1 รายได้

M2 การศึกษา

M3 สุขอนามัยและสุขภาพ

M4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

M5 ระบบเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉิน

S1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

S2 การสร้างโอกาสและกระจายรายได้

S3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง

S4 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

S5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เช่น โครงสร้างส่วนราชการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น

ตาม OP ข้อ 8

slide25

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

 • Value Chain by Michael Porter (1985)
 • SIPOC Model
slide26

“ข้อกำหนดที่สำคัญ”(Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น

 • ปัจจัยที่สำคัญ
 • ข้อจำกัดและปัญหาในอดีต
 • การเติบโตและโอกาสในอนาคต
 • ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
 • ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม
 • ขีดความสามารถหน่วยงาน
 • ความพร้อมของทรัพยากร
 • มาตรฐานการควบคุม
 • ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน
 • ข้อกำหนดที่สำคัญ
 • ความต้องการผู้รับบริการ
 • ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 • ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 • ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน

ข้อกำหนดที่สำคัญ

slide27

ข้อกำหนดที่สำคัญ (Key Requirement) หมายถึง

 • ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น อาทิ กระบวนการด้านการเงิน ข้อกำหนดคือ ความถูกต้อง กระบวนการรับส่งเอกสาร ข้อกำหนดคือ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง เอกสารไม่สูญหาย เป็นต้น
 • ข้อกำหนดที่สำคัญ จะเป็นเงื่อนไขที่นำมาออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ
slide28

ปัจจัยสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการปัจจัยสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

 • ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ความรวดเร็ว ถูกต้อง
 • ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ข้อกำหนดด้านกฎหมาย เช่น มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า การออกใบรับรองต่างๆ
 • ประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น ประหยัดทรัพยากร ทันเวลา
 • ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
slide29

ตัวชี้วัดของกระบวนการ หมายถึง

ตัวชี้วัดกระบวนการที่ดีจะต้องเป็นตัวควบคุมกระบวนการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานงานที่กำหนดไว้(ข้อกำหนดที่สำคัญ) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระหว่างกระบวนการ

slide30

ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญการวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญ
slide31

ตัวอย่าง

PM2ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่า

slide32

ปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ

 • องค์ความรู้และ
 • เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนระยะเวลาการ
 • ปฏิบัติงาน
 • การควบคุมค่าใช่จ่าย
 • ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ
 • ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล
slide33

การออกแบบกระบวนการ หมายถึง

การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกำหนดของการออกแบบและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ

slide34

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการ ประกอบด้วย

 • ข้อกำหนดที่สำคัญ
 • องค์ความรู้
 • เทคโนโลยี
 • กฎระเบียบ กฎหมาย
 • ต้นทุน
 • ค่าใช้จ่าย
 • รอบเวลา
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เป็นต้น
slide35

PM3การออกแบบกระบวนการ

ตัวอย่าง

กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

ประเมินศักยภาพของชุมชน เช่น ความพร้อมด้านภูมิปัญญา ทรัพยากร

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการวิจัยตลาด

ศึกษาความต้องการของตลาด (วิจัยตลาด)

เทคโนโลยีที่ใช้ถ่ายทอด

กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม

ประสิทธิภาพขององค์ความรู้

วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นและกำหนดรูปแบบการส่งเสริม

ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน

ดำเนินการส่งเสริมด้านการผลิตและตลาด

สรุปผลการดำเนินการส่งเสริม

ติดตามประเมินผลการส่งเสริม

slide36

PM3การออกแบบกระบวนการ

ตัวอย่าง

กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
 • สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
 • เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

พัฒนาและปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยว

 • ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการจัด Event เพื่อให้เกิดการจดจำ

พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาคุณภาพ และ

ระบบการจัดจำหน่าย

สินค้าที่ระลึกและสินค้า

ท้องถิ่น

 • ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อกำหนด
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกตรามาตรฐาน
 • ผลิตภัณฑ์
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับตรามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
 • จัดหาตลาดรองรับสินค้าที่ได้รับตรามาตรฐาน
 • ตรวจสอบและกำกับดูแล คุณภาพและมาตรฐานสินค้า
 • ศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดและศักยภาพปัจจุบันของสถานบริการและบริการอื่นๆ
 • ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงสถานบริการและบริการอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
 • พัฒนากลไกการกำกับดูแลสถานบริการและบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
 • มาตรฐาน เช่น ป้ายนำทาง สุขา เป็นต้น

พัฒนาความพร้อม และ

มาตรฐานสถานบริการ

และบริการอื่นๆ

slide37

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flow Chart

จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

(เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

slide38

แผนสำรองฉุกเฉิน

การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง

การทบทวน/ปรับปรุงแผนสำรองฉุกเฉิน

ความเชื่อมโยงแผนสำรองฉุกเฉินกับพันธกิจ

 • ระบบงานมีการเตรียมความพร้อม
 • สถานที่ทำงานมีการเตรียม
 • ความพร้อม
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการ
 • สภาพอากาศ
 • สาธารณูปโภค
 • ความปลอดภัย
 • การจลาจล
 • ภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/
 • ระดับชาติ

ภัยพิบัติ

ภาวะฉุกเฉิน

slide40

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีปัญญาสัมมนาวาที รื่อง Business Continuity Management วันที่ 26 มกราคม 2554 โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

slide41

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีปัญญาสัมมนาวาที รื่อง Business Continuity Management วันที่ 26 มกราคม 2554 โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

slide42

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีปัญญาสัมมนาวาที รื่อง Business Continuity Management วันที่ 26 มกราคม 2554 โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

slide43

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีปัญญาสัมมนาวาที รื่อง Business Continuity Management วันที่ 26 มกราคม 2554 โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

slide44

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • กระบวนการบรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ
 • แสดงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
 • ในการทำงาน
 • มี Work Flow
 • มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
 • ระบบงาน
 • ระยะเวลาของกระบวนการ
 • คุณภาพผลผลิต
 • (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น)
 • ความคุ้มค่าของงาน เมื่อ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้
 • ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
 • กระบวนการสร้างคุณค่าทั้งหมด
 • ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กระบวนการสนับสนุนทั้งหมด
work manual

PM5คู่มือการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การจัดทำ Work Manual
 • เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ
 • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย และไม่สร้างมลพิษแก่ชุมชน เพื่อการบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
slide47

องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ (Objectives)

เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร

2. ขอบเขต (Scope)

อธิบายให้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการว่าครอบคลุมขั้นตอน หน่วยงาน สถานที่ และเวลา

3. คำจำกัดความ (Definition)

อธิบายถึงศัพท์เฉพาะ หรือคำย่อที่กล่าวถึงภายในกระบวนการ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

ชี้แจงให้ทราบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

5. Work Flow กระบวนการ

ระบุขั้นตอนในรูปแบบของ Flow Chart ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

slide48

องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานอย่างระเอียด ระบุว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด

7. มาตรฐานงาน

ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

8. ระบบติดตามประเมินผล

ระบุวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

9. เอกสารอ้างอิง

อธิบายให้ทราบถึงเอกสารอื่นที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างถึงกัน

10. แบบฟอร์มที่ใช้

อธิบายแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

slide49

ชื่อกระบวนการ......กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP.................ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการวิจัยตลาด....2. ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน

ประเมินศักยภาพของชุมชน

ศึกษาความต้องการของตลาด

กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม

วิเคราะห์องค์ความรู้

ที่จำเป็นและกำหนดรูปแบบการส่งเสริม

ดำเนินการส่งเสริมด้านการผลิตและตลาด

ติดตามประเมินผลการส่งเสริม

NO

YES

สรุปผลการดำเนินการส่งเสริม

slide50

เทคนิคการจัดทำคู่มือให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจเทคนิคการจัดทำคู่มือให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

1. การใช้ภาพถ่ายอ้างอิง

2. การใช้ภาพการ์ตูน

3. การใช้ Multimedia

slide51

การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ

 • บูรณาการในทุกระดับชั้น
 • ปรับปรุงในระดับกิจกรรม
 • ปรับปรุงในระดับการปฏิบัติงาน
 • ประจำวัน
 • ปรับปรุงในระดับกระบวนการ
 • ปรับปรุงในระดับกระบวนงาน
 • ปัจจัยความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • ความชัดเจนของเป้าหมาย (การปรับปรุง/
 • ทิศทาง/การสื่อสาร)
 • เป้าหมายการปรับปรุงต้องเป็นส่วนสำคัญ
 • ที่ระบุในแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดการปรับปรุง
 • ประจำปี
 • มีการติดตามแผนการปรับปรุงต่อเนื่อง
 • มีกลไกการแก้ไขปัญหา
 • แรงจูงใจ/ความพร้อมใจของบุคลากร
 • ความรู้ของบุคลากรในการแก้ไขปัญหา
 • ขั้นตอน
 • ระบุ/ค้นหาจุดอ่อนใน
 • กระบวนการ/โอกาสในการ
 • ปรับปรุง
 • กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
 • ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจน
 • จัดทีมงานปรับปรุง
 • จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ
 • ดำเนินการและติดตาม
 • ประเมินผล
slide52

PM6 การปรับปรุงกระบวนการ

slide54

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

slide55

หมวด 5

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ความพึงพอใจ

HR 1

หาปัจจัย

สถานที่ อุปกรณ์การทำงาน - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย- การมีส่วนร่วม

เตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉิน

กำหนดตัวชี้วัด/วิธีการประเมิน

ความผาสุก

สร้างแรงจูงใจ/จัดระบบสวัสดิการ

ระบบยกย่อง/จูงใจ

ระบบประเมินผล

HR 2

ประเมินผล

กำหนดคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น

HR 3

จัดลำดับความสำคัญ

สอดคล้อง

กับผลลัพธ์องค์กร

สร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้ชัดเจน

HR 5

ปรับปรุง

 • ความจำเป็น (Training Need)
 • ความต้องการในการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากร ทางการ/ไม่ทางการ

บุคลากร

ทำงานตามแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2)

หน.งาน/ผู้บังคับบัญชา

HR 3

องค์กร

สมดุลทั้งความต้องการองค์กรและความต้องการบุคลากร (หมวด 5.1)

ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2)

การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ

ส่งเสริมนำไปปฏิบัติ

HR 4

ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม

- ผลการปฏิบัติงานของบุคคล- ผลการดำเนินงานขององค์กร

slide56

HR1

จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร

slide57

HR1

ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

แผนผังแสดงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผาสุกฯ

สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

จัดลำดับความสำคัญและกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สำนัก/กอง

ติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน

ดำเนินการ

ตามแผน

จัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

slide58

ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

HR1

จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ

slide59

HR2

จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

slide60

ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

ระบบการบริหารผล

การปฏิบัติราชการ

หัวหน้า

ส่วนราชการ

ถ่ายทอดและกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดัองค์กร

(เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์)

รองหัวหน้า

ส่วนราชการ

กำหนดเป้าหมายงานอื่นๆ ที่มาจากงานตามภารกิจและงานมอบหมายพิเศษ

(เป้าหมายอื่นๆ)

ผู้อำนวยการ

ระดับสำนัก/กอง

หัวหน้าหน่วยงานภายใต้ สำนัก/กอง

ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

 • สมรรถนะหลัก ก.พ.
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • บริการที่ดี
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
 • การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
 • การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลักของ กรมชลประทาน

 การดำเนินงานเชิงรุก

 ความเข้าใจภารกิจกรมชลประทาน

สมรรถนะ

HR2

จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

slide61

HR3

จังหวัดต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

slide62

ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) กรมชลประทาน

HR3

จังหวัดต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

slide63

HR3

1.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

9. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ

2.สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ผู้เกี่ยวข้อง

3. ประเมินสถานภาพด้าน HR และวิเคราะห์ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. นำแผนกลยุทธ์ฯไปปฏิบัติ

4. กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

7. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย

5. กำหนดเป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ทบทวนร่างแผนกลยุทธ์ฯ

(7) นำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ

ตัวอย่าง : กรมชลประทาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน

slide64

HR4

จังหวัดต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร

slide65

ตัวอย่าง HR 4

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม

บทนำ

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และคำนิยามหรือขอบเขตของหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์ : กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ให้กำหนดหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้ร่วมกันในหน่วยงาน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิผลการอบรม เช่น

 เนื้อหาหลักสูตร

 เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด

ความเหมาะสมผู้เข้ารับการอบรม

การจัดอบรมในรูปแบบการอภิปราย ต้องมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน

 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรนั้น ๆ

คุณสมบัติของวิทยากร

วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรที่ อบรม และต้องมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย 5 ปี

 เทคนิคการฝึกอบรม

 ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีสัดส่วนของการบรรยาย และ Workshop เป็น 60:40

 สถานที่ใช้อบรม

การจัดสถานที่อบรมต้องให้เหมาะสมกับหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมที่ใช้

 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับ การอบรมก่อนเริ่มการอบรมทุกครั้ง (Pretest)

slide66

HR5

จังหวัดต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มีประสิทธิผล

slide67

ผลลัพธ์ของการดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)

หมวด 7

67

slide68

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

68

slide69

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

69

slide70

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

70

slide71

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

71

slide72

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

72

slide73

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)

ให้จังหวัดเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด

73