o pr vu ob ansk m pracovn m a trestn m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O právu občanském, pracovním a trestním PowerPoint Presentation
Download Presentation
O právu občanském, pracovním a trestním

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

O právu občanském, pracovním a trestním - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová. O právu občanském, pracovním a trestním. ÚVOD. druhý běh přednášek o základech českého práva, kde obsah školení určují posluchači témata o právu občanském, pracovním a trestním určena na základě ankety, která probíhala na webu SVKKL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O právu občanském, pracovním a trestním' - damisi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ÚVOD
 • druhý běh přednášek o základech českého práva, kde obsah školení určují posluchači
 • témata o právu občanském, pracovním a trestním určena na základě ankety, která probíhala na webu SVKKL
 • připraven podrobnější dotazník na zjištění konkrétních témat zájmu posluchačů
o pr vn m du r
O PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
 • právní řád: soubor právních norem, které jsou vynucovány státní mocí
 • každá právní norma má svůj předmět úpravy (reguluje nějaký typ společenských vztahů)
  • právní normy, které regulují podobné společenské vztahy, spadají většinou do stejného oboru práva (právního odvětví)
 • obor práva (právní odvětví): soubor právních předpisů, které všechny upravují relativně jednolitou část společenských vztahů
 • dva nejobecnější obory práva: právo veřejné a právo soukromé
b n den z pohledu pr va
BĚŽNÝ DEN Z POHLEDU PRÁVA

Pracujte s vytištěnou tabulkou.

ob ansk pr vo pojem a p edm t pravy
OBČANSKÉ PRÁVOPOJEM A PŘEDMĚT ÚPRAVY
 • základní obor soukromého práva, který upravuje osobní a majetkový status soukromých osob
 • podpůrný obor pro všechny ostatní oborysoukromého práva =pokud nějaké jiné odvětví soukromého práva (např. právo obchodní nebo rodinné) neupravuje nějakou otázku jinak, postupuje se téměř vždy podle občanského práva
 • upravuje vztahy mezi subjekty, které jsou si navzájem rovny
  • základní instituty celého soukromého práva (co je to právní úkon, co je to smlouva, co je to fyzická a právnická osoba, co je věc movitá a co nemovitost atd.)
  • osobnostní práva (čest, důstojnost, vyznání, sexuální orientace)
  • majetková práva absolutní (vlastnictví, věcné právo k věci cizí – zástavní právo, zadržovací právo)
  • majetková práva relativní (závazky mezi osobami, smlouvy, odpovědnost za škodu)
  • dědické právo
  • práva duševního vlastnictví.
hlavn prameny ob ansk ho pr va
HLAVNÍ PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA
 • desítky zákonů se stovkami prováděcích norem
 • Ústava ČR a Listina základních práv a svobod
  • upravují ty nejdůležitější principy, na kterých stojí celé soukromé právo, i právo občanské
 • občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb. (základní kodex)
 • řada speciálních zákonů
  • - zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
  • - zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon
  • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • atd.
pr vo ob ansk hlavn principy
PRÁVO OBČANSKÉ – HLAVNÍ PRINCIPY
 • vše je dovoleno, co není zákonem výslovně zakázáno - vyjadřuje svobodu jednotlivce činit vše, co zákon nezakazuje; výraz osobní autonomie
 • pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat)
 • rovnost účastníků soukromoprávních vztahů (žádná ze stran soukromého vztahu nemá nad tou druhou nadřazené postavení)
 • nikomu neškodit (chovat se v soukromých vztazích v souladu s tzv. dobrými mravy a dbát obecné prevenční povinnosti)
 • zásada ochrany slabší strany – spotřebitelské právo (ochrana soukromých osob před podnikateli)
pr vo ob ansk procesn
PRÁVO OBČANSKÉ PROCESNÍ
 • civilní soudní řízení - upraveno tzv. občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.)
 • upravuje postup, jak se před soudy domáhat svého soukromého práva
 • kromě OSŘ existuje celá řada dalších zákonů civilního procesu
  • zákon č. 128/2006 Sb., insolvenční zákon
  • zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
  • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
pr vo pracovn
PRÁVO PRACOVNÍ
 • upravuje specifické právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem během práce zaměstnance pro zaměstnavatele za finanční úplatu
 • pracovní právo má několik podoborů:
  • individuální pracovní právo - řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • kolektivní pracovní právo - řeší odborové organizace a rady zaměstnanců a jejich vztahy se zaměstnavateli
  • úprava zaměstnanosti - o povinnostech státu v politice zaměstnanosti (státní správa)
 • hlavním cílem pracovního práva je poskytnout právní ochranu zaměstnanci proti zaměstnavateli, jelikož zaměstnanec je v podřízeném postavení vůči svému zaměstnavateli.

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pracovn pr vo
PRACOVNÍ PRÁVO
 • pracovní právo má ve vztazích zaměstnance a zaměstnavatele spoustu odchylek od obecného soukromého práva
  • omezena smluvní volnost stran
  • zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou nemohou uzavírat jakoukoliv smlouvu
  • pracovní smlouvou se zakládá vztah podřízenosti zaměstnance vůči zaměstnavateli
  • zaměstnavatel může zaměstnanci jednostranně ukládat povinnosti

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pracovn pr vo prameny
PRACOVNÍ PRÁVO - PRAMENY
 • ústava a listina základních práv asvobod
  • zákaz nucených prací, právo na svobodnou volbu povolání, právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu atd.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce - je jakýmsi kodexem pracovního práva
 • řada dalšíchzákonů, např.
  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (veřejnoprávní požadavky na bezpečnost práce);
  • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (sankční předpis při porušení pracovních podmínek);
  • zákon č. 2/1990 Sb., o kolektivním vyjednávání;
  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
  • a celá řada dalších.

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pr vo pracovn principy
PRÁVO PRACOVNÍ - PRINCIPY
 • několik specifických zásad, které se odlišují od zásad obecného občanského, soukromého práva
 • zásady zakotvené v ústavním pořádku České republiky v rámci tzv. hospodářských a sociálních práv
  • právo na práci – čl. 26 odst. 3 Listiny
  • právo na svobodnou volbu povolání - čl. 26 odst. 1 Listiny
  • svoboda práce a zákaz nucené práce - čl. 9 odst. 1, 2 Listiny
 • soukromoprávní zásada autonomie vůle
 • zásada úplatnosti práce
 • princip bezpečné a hygienické práce
 • zásada rovného zacházení a zákazudiskriminace

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pr vo trestn
PRÁVO TRESTNÍ
 • trestní právo je součástípráva veřejného
 • účelem je chránit práva fyzických a právnických osob, zájmy celé společnosti i zájmy státu proti jednáním, která jsou natolik škodlivá, že je trestní právo označuje za trestné činy
 • orgány činné v trestním řízení nesmí konat nic jiného, než to, co jim zákon výslovně povoluje/ukládá
  • = rozdíl od práva soukromého

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pr vo trestn prameny
PRÁVO TRESTNÍ - PRAMENY
 • ÚstavaČR – právo prezidenta udílet amnestii, vyjmutí poslanců a senátorů z trestního stíhání
 • Listinazákladních práv a svobod (čl. 6 – zákaz trestu smrti; čl. 39 – jen zákon může stanovit, jaké jednání je trestným činem, a jaký trest je možné uložit; atd.)
 • mezinárodní smlouvy – Evr. úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.)
 • zákony:
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
  • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád;
  • zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody atd. - o policii, o advokacii, o probační a mediační službě, o výkonu vazby atd. apod.

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

pr vo trestn hlavn principy
PRÁVO TRESTNÍ – HLAVNÍ PRINCIPY
 • žádný trestný čin bez zákona
 • zásada humanismu
 • právo na soudní projednání a princip nestrannosti a nepodjatosti soudu a princip veřejnosti hlavního líčení
 • princip práva na obhajobu
 • zásada presumpce neviny

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

vysv tlen k dotazn ku
VYSVĚTLENÍ K DOTAZNÍKU

Nejsou Vám některé body z dotazníku jasné? Ptejte se.

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka