jak ubiega si o kredyt technologiczny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY? PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
damian-ortega

JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY? - PowerPoint PPT Presentation

307 Views
Download Presentation
JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAK UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT TECHNOLOGICZNY? XVI Forum Gospodarcze MSP 04.11.2010 WARSZAWA

 2. Kredyt Technologiczny – system wdrażania Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” Działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” Cel: innowacyjne inwestycje technologiczne! Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucje Przyjmujące Wnioski: banki komercyjne, w tym Raiffeisen Bank Polska S.A.

 3. Kredyt Technologiczny – logika działania WAŻNE!!! Logika Działania 4.3 POIG: kredytem technologicznym może być sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w firmie. Zmiana technologiczna musi być dokonana albo poprzez wdrożenie wniosku racjonalizatorskiego własnego albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej. UWAGA! Kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, istniejącej w świecie nie dłużej niż 5 lat, nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.

 4. Kredyt Technologiczny– przykłady dobre i złe DOBRZE! Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję „drukarki A", w której zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku. Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup „drukarki A". ŹLE! Przykład 3 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

 5. Kredyt Technologiczny- ramy czasowe I.Wnioski o przyznanie Premii Technologicznej są rozpatrywane w trybie ciągłym - według kolejności wpływu do Banku Gospodarstwa Krajowego – o przyznawaniu Premii Technologicznej decyduje kolejność: data i godzina wpływu kompletnych wniosków o dofinansowanie do BGK, ale może też dodatkowo mieć znaczenie data i godzina wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A.! II. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznawać „Promesy Premii Technologicznej” w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r.III. Raiffeisen Bank Polska S.A. może zawierać umowy o Kredyt Technologiczny w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r.IV. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać Premię Technologiczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015r.

 6. Kredyt Technologiczny- kryteria dostępu 1.Posiadanie statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy. 2. Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu technologicznego.3. Udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

 7. Kredyt Technologiczny- wyłączone działy gospodarki • 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa • 02 – w zakresie rybołówstwa • 03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne • 04 - w zakresie włókien syntetycznych • 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali • 12 - w zakresie budownictwa okrętowego

 8. I II III IV Kredyt Technologiczny- procedura do uruchomienia Przedsiębiorca składa do Raiffeisen Bank Polska S.A. wniosek o udzielenie Kredytu Technologicznegowraz z załącznikami w postaci: oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP oraz biznesplanu (wzory dokumentów dostępne u Doradców Raiffeisen Bank Polska S.A.) Od tej chwili Przedsiębiorca ma 30 dni kalendarzowych na sporządzenie wniosku o Premię Technologiczną wraz z wymaganymi przez BGK załącznikami. Raiffeisen Bank Polska S.A. sprawdza zdolność kredytową firmy w celu wystawienia „Promesy Kredytu Technologicznego”. W tym czasie Przedsiębiorca kompletuje wniosek o Premię Technologiczną wraz z załącznikami (wzory dokumentów dostępne na stronie www.bgk.com.pl) Raiffeisen Bank Polska S.A. składa w imieniu Przedsiębiorcy do Banku Gospodarstwa Krajowego kompletny wniosek o Premię Technologiczną. Jednym z załączników do wniosku o Premię Technologiczną jest „Promesa Kredytu Technologicznego”. BGK dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku w celu wystawienia „Promesy Premii Technologicznej”. UWAGA: Następnego dnia po dacie „Promesy Premii Technologicznej” Przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji!

 9. V VI VIII VII Kredyt Technologiczny- procedura do uruchomienia Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisuje z Klientem umowę o Kredyt Technologiczny BGK podpisuje z Klientem umowę o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. ustanawia zabezpieczenie spłaty Kredytu Technologicznego w postaci cesji praw z umowy o Premię Technologiczną Raiffeisen Bank Polska S.A. uruchamia Kredyt Technologiczny

 10. Kredyt Technologiczny- od czego zacząć? Wniosek o Kredyt Technologiczny w Raiffeisen Bank Polska S.A. to standardowy wniosek o Kredyt Inwestycyjny poprzedzony „Stroną Tytułową”, na której Opiekun Klienta odnotowuje nazwę Oddziału przyjmującego wniosek, datę i godzinę wpływu wniosku do banku, a następnie datę i godzinę przekazania wniosku do analizy oraz numer porządkowy wpływu wniosku do Raiffeisen Bank Polska S.A. Załączniki do wniosku o Kredyt Technologiczny to: • oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP, • biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków.

 11. Kredyt Technologiczny- jak liczyć premię? - wzory Krok 1 KOSZTY KWALIFIKOWANE =CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI – KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Krok 2 KREDYT TECHNOLOGICZNY =KOSZTY KWALIFIKOWANE x 75 % Krok 3 PREMIA TECHNOLOGICZNA =KREDYT TECHNOLOGICZNY x X %* * wysokość premii jest uzależniona od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji

 12. Kredyt Technologiczny– jak liczyć premię? – poziomy wsparcia

 13. Kredyt Technologiczny- jak liczyć premię? - przykład PRZYKŁAD: INWESTOR - MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Wydatki całkowite 5 800 000,00 Wydatki kwalifkowane [1] 4 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 Wydatki niekwalifikowane 1 800 000,00 1 800 000,00 Kwota Premii Technologicznej [2] 2 100 000,00 Koszty własne 3 700 000,00 [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75% Minimalny udział własny – 25% [2] Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa

 14. Kredyt Technologiczny – RBPL pionierem! Raiffeisen Bank Polska S.A. jako pierwszy na rynku podpisał ze swoimi Klientami umowy o Kredyt Technologiczny. Kredyty zostały przyznane firmom: INEA S.A. i Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Poznania.

 15. KRYTERIUM SEKTOR BANKOWY RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH 46.810.279,03 PLN 25.536.267,00 PLN - 54,6%UDZIAŁU W RYNKU WNIOSKOWANYCH PREMII TECHNOLOGICZNYCH PRZEZ SEKTOR BANKOWY - TYLE WNIOSKUJEMY ŚRODKÓW UNIJNYCH NA SPŁATĘ KREDYTÓW TECHNOLOGICZNYCH O WARTOŚCI PONAD 50 MLN PLN – NA PODSTAWIE WYSTAWIONYCH PROMES Kredyt Technologiczny – RBPL liderem! KREDYT TECHNOLOGICZNY - WYNIKI RBPL NA TLE SEKTORA BANKOWEGO Stan na dzień 31.12.2009 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 16. Kredyt Technologiczny - RBPL ekspertem!

 17. Kredyt Technologiczny – Klienci o nas... Maciej Maćkowiak Wiceprezes Zarządu INEA S.A. Multimedialna Sieć Kablowa: ....Gdy dowiedzieliśmy się o możliwości wsparcia kredytem technologicznym, natychmiast zwróciliśmy się o pomoc do Raiffeisen Bank Polska, naszego wieloletniego partnera. Nie zawiódł nas....

 18. Kredyt Technologiczny – Klienci o nas... Krzysztof Szydłowski Prezes Zarządu Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.: ....Gdy program ruszył, zrobiliśmy wywiad, który z banków komercyjnych współpracujących z BGK może nam najwięcej pomóc w staraniach o kredyt technologiczny. Raiffeisen wypadł najlepiej....

 19. Kredyt Technologiczny – Klienci o nas... Zbigniew Rogowski Dyrektor Handlowy PAK Sp. z o.o.: .... Wystąpiliśmy o kredyt technologiczny do Raiffeisen Banku, z którym od lat doskonale się nam współpracuje. Wdrożenie "zimnego UV"  pozwoli nam na szybsze wykonywanie nadruków, obniży koszty produkcji opakowań i nie bez znaczenia będzie dla ochrony środowiska....

 20. Kredyt Technologiczny – Klienci o nas... Artur Czeszejko-Sochacki Dyrektor Handlowy Członek Rady Nadzorczej IMS S.A., w skład której wchodzi m.in. firma TECH CAVE Sp. z o.o.: .... Szukając wsparcia finansowego uznaliśmy, że kredyt i premia technologiczna są wręcz dedykowane dla strategii realizowanej przez nasze spółki. Rozmawialiśmy z kilkoma bankami, ale Raiffeisen Bank okazał się najlepiej przygotowany, bardziej elastyczny od innych, potrafiący zrozumieć specyfikę naszej działalności.....

 21. Jaskółki korzystnych zmian NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM: (wg projektu z 30.08.2010 r.) 1. wypłata Premii Technologicznej będzie następowała jednorazowo - zostanie zniesiony obowiązek przedkładania faktur sprzedaży - Premia Technologicznabędzie wypłacana tuż po prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, 2. Premia Technologiczna będzie obliczana w stosunku do wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji - umożliwi to refinansowanie do 70% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, a nie jak do tej pory do 70% kwoty Kredytu Technologicznego, 3. do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostaną także koszty nabycia gruntu (do 10% kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych) oraz budowy budynków i budowli, 4. rozpoczęcie inwestycji technologicznej będzie możliwe już po złożeniu wnioskuo dofinansowanie do BGK,

 22. Jaskółki korzystnych zmian NOWE PRZEPISY USTAWY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – KORZYŚCI DLA FIRM c.d.: • wdrażana technologia będzie mogła być także w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, • zostanie przywrócona możliwość refinansowania 50 proc. kosztów usług doradczych, • nie będzie wymogu załączania do wniosku o płatność opinii potwierdzającej wdrożenie nowej technologii, • możliwością skorzystania zezmian, wprowadzanych przez nowelizację ustawy, zostaną objęci również Przedsiębiorcy realizujący projekty na mocy umów zawartych pod rządami obecnie obowiązującej ustawy.

 23. Przydatne informacje PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: • www.raiffeisen.pl • www.bgk.com.pl • www.mrr.gov.pl • www.mg.gov.pl • www.funduszeeuropejskie.gov.pl • www.poig.gov.pl

 24. Dziękuję za uwagę! Aleksandra Rutkowska Departament Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20 00-549 Warszawa tel. +48 22 585 28 25 mobile: +48 691 333 176 e-mail: Aleksandra.Rutkowska@raiffeisen.pl