Obsah prezentace - PowerPoint PPT Presentation

dalton-bradley
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obsah prezentace

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
110 Views
Download Presentation

Obsah prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podpora inovativním podnikům„Inovační fórum pro malé a střední podniky“Lada KratochvílováOstrava 17. 10. 2012

 2. Obsah prezentace • Hlavní aktivity agentury CzechInvest • Investiční pobídky • CzechAccelerator 2011 – 2014 • GESHER / MOST • CzechEkoSystem

 3. Hlavní aktivity agentury • Investiční pobídky • Podpora investorů • Rozvoj klastrů • Rozvoj průmyslových zón • Podpora malých a středních podniků (zejm. Operační program Podnikání a inovace) • Rozvoj dodavatelů • Podpora akvizic (CzechLink) • Rozvoj lidských zdrojů • Rozvoj výzkumu a vývoje • „AfterCare“ služby

 4. Investiční pobídky

 5. Investiční pobídky dle zákona Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012. Podporované oblasti --Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby --Technologická centra - vybudování nebo rozšíření V a V centra -- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra


 6. Všeobecné podmínky pro čerpání IPO Realizace investiční akce na území ČR. Nezahájení prací na projektu před vydánímPotvrzení o registraci žádosti. Zachování investice a podpořenýchpracovních míst po dobu 5 let. Šetrnost k životnímu prostředí.

 7. Centra strategických služeb Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software. Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center. Zpracovatelský průmysl Zavedení nebo rozšíření výroby. Minimální investice do majetku -50 mil. Kč (Regiony I - v rámci MSK okresy OV, NJ, BR, KI), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení -100 mil. Kč (Regiony II – v rámci MSK okresy OP, FM), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení. Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem. Technologická centra Minimální investice do majetku10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení. Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst. Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem. Podmínky musí být splněny do 3 let

 8. Formy investičních pobídek Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory /pro region MSK 40 % uznatelných nákladů/ Daňová pobídka: nové společnosti - sleva na dani z příjmu PO po dobu 10 let; existující společnosti – částečná sleva na dani z příjmu PO po dobu 10 let. Převod území za zvýhodněnou cenu. Hmotná podpora na vytvořená pracovní místa. Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce). Podpora poskytovaná nad strop veřejné podpory • Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců. • V rámci MSK lze čerpat pouze v okresech BR, KI (stejně tak i podpora na vytvořená pracovní místa).

 9. Projekt CzechAccelerator

 10. Projekt CzechAccelerator 2011-2014 • Zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních • podniků na zahraničních trzích. • Cíl: pomoci nadějným, inovativním českým firmám najít zahraničního • partnera pro své podnikání → vstup cizího kapitálu (VC) nebo navázání • spolupráce, komercializace produktů, získání zkušeností • Financováno z OPPI 2007 – 2013, program Poradenství, prioritní osa • 6: Služby pro rozvoj podnikání • Do projektu se může přihlásit --malý a střední podnikatel -- sídlo/provozovna mimo Prahu s relevantními předměty podnikání -- vlastník inovativního produktu existujícího či rozpracovaného, který má šanci uspět na globálním trhu

 11. Projekt CzechAccelerator 2011-2014 Švýcarsko: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- PS -- Cleantech Východní pobřeží: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- Medtech -- Cleantech Singapur: -- Life Sciences -- Biotechnologie -- ICT Izrael: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- ICT -- Cleantech Silicon Valley: -- IT -- LifeSciences -- Nanotechnologie

 12. Projekt CzechAccelerator 2011-2014 • Bezplatný pronájem kancelářských prostor v destinaci • Marketingové a právní školení zaměřené na ochranu práv duševního vlastnictví, zakládání poboček, tvorbu podnikatel- ského plánu, efektivní komunikace s investory apod. • Snadný přístup k potencionálním strategickým partnerům a investorům • Služby špičkových poradců, mentoring a coaching v destinaci • Právní služby v oblasti duševního vlastnictví • Možnost účastnit se pravidelných networkingových akcí nebo seminářů • Konzultační služby v oblasti právní, marketingové, HR, finanční strategie, business development apod. • Seznámení se s místním podnikatelským prostředím prostřednictvím zahraničního partnera • Cestovné a příspěvek na ubytování

 13. Co získáte účastí v CzechAccelerator

 14. Projekt GESHER/MOST

 15. Projekt GESHER / MOST Program pro podporu spolupráce českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Zaměření výzvy IV: bezpečnostní systémy, biotechnologie a lékařská technika, mechatronika, robotika, zároveň lze podpořit i další obory, např. ICT, čisté technologie, Bio-Agro, nanotechnologie, přesné strojírenství, kybernetika, nové materiály. Uchazeč o podporu -podnik všech velikostí, možnost spolupráce s VaV institucí nebo dalším podnikem - musí mít partnera (podnik) na izraelské straně -V a V instituce nemůže být samostatným uchazečem, podíl na nákladech projektu do 30 %

 16. Projekt GESHER / MOST Uznatelné náklady - zejména mzdy výzkumných pracovníků a techniků, přístroje a vybavení, smluvní výzkum, patenty, poradenství, provoz, režie. Podpora je vyjádřena v % uznatelných nákladů, nejvýše 4 mil. Kč na projekt za 1 rok v průběhu 3 let. Příjem žádostí do výzvy IV:13. 9. – 30. 11. 2012 Vyhlášení výsledků výzvy IV: 15. 5. 2013

 17. Projekt CzechEkoSystem

 18. Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Cíl projektu • zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování formou rozvojového kapitálu Účel projektu • podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP vč. zhodnocení výsledků V a V a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí • získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopnostípříjemců podpory

 19. Projekt CzechEkoSystem Financováno z OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství. Žadatel = Malý nebo střední podnik s inovativním podnikatelským záměrem Místo realizace – ČR mimo hl. m . Praha Míra podpory: 80 - 100% Výše podpory : 0,2 – 3 mil. Kč Administrace se liší od standardních programů OPPI (hodnocení a komunikace probíhá mimo eAccount). Nízká finanční zátěž pro MSP, náklady koučinku jsou hrazeny z projektu, pro získání poradenských služeb uhradí MSP spoluúčast ve výši 20% způsobilých výdajů.

 20. Projekt CzechEkoSystem ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: Náklady na poradenské služby poskytované externími poradci (nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby). Náklady na služby kouče. Kouč je přidělen poskytovatelem dotace dle oborové příslušnosti příjemce podpory, resp. projektu. Vede příjemce podpory ke splnění podnikatelského záměru, koordinuje realizaci jeho rozvojového plánu, doporučuje způsob řešení situací/problémů. Náklady na služby expertů a externích poradců (vč. kouče) - externí poradci jsou zajištění poskytovatelem podpory dle rozvojového plánu příjemce dotace.

 21. Děkuji za pozornost. Ing. Lada Kratochvílová, ředitelka Regionální kanceláře pro Moravskoslezský kraj lada.kratochvilova@czechinvest.org www.czechinvest.org