nevyu ujme u me n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nevyučujme… UČME!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nevyučujme… UČME!!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Nevyučujme… UČME!!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Nevyučujme… UČME!!!. Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně. Kdo učí…měl by umět!. Znáte obsah IV? Dokážete vysvětlit cíle IV? Co jste si přečetli, prostudovali? Jaké weby navštěvujete? S kým si o IV povídáte? S kým sdílíte výsledky své práce? Jak hodnotíte?. DEFINICE IV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nevyučujme… UČME!!!' - dakota-lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nevyu ujme u me

Nevyučujme…UČME!!!

Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně.

kdo u m l by um t
Kdo učí…měl by umět!
 • Znáte obsah IV?
 • Dokážete vysvětlit cíle IV?
 • Co jste si přečetli, prostudovali?
 • Jaké weby navštěvujete?
 • S kým si o IV povídáte?
 • S kým sdílíte výsledky své práce?
 • Jak hodnotíte?
definice iv
DEFINICE IV
 • Položte pero na papír, začněte ihned psát a po vymezenou dobu se ničím jiným nezabývejte.
 • Pište souvislý text, ne jen jednotlivá slova, hesla, body.
 • Pište po celou dobu vše, co Vás k tématu napadá.
 • Pokud nevíte, jak pokračovat, klidně popište svoje pocity
 • Nevracejte se, nevylepšujte, neopravujte, pište stále dál.
 • Nezabývejte se pravopisem ani vizuální stránkou

Nepíšeme pro vytříbený výsledek, ale pro uspořádávání myšlenek a nalézání souvislostí, které umožní chvilka soustředěného myšlení…

slide4

Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.

/ALA, 1989/

za nejme u sebe
ZAČÍNEJME U SEBE
 • Uvědomuji si potřebnost vzdělávání v knihovně
 • Chápu význam IV
 • Znám obsah IV
 • Získávám potřebné ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A POSTOJE
 • Definuji konkrétní cíle a cesty k jejich dosažení
 • Znám cílové skupiny a jejich potřeby
 • Dokážu zakotvit IV do vzdělávacího systému
 • Vysvětluji cíle a smysl IV okolí
 • Vytvářím prostředí pro rozvoj IV
 • Naslouchám , přizpůsobuji, sdílím
vzd l vac c le
Vzdělávací cíle …
 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

!!! RVP --- ŠVP !!!

konkr tn n pl
Konkrétní náplň:
 • rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
 • rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
 • vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
 • zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
 • samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření
 • získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama

!!! JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE !!!

struktura lekce
STRUKTURA LEKCE
 • zásady E_U_R
 • aktivní výuka
 • rozvíjení samostatného uvažování
 • schopnost spolupracovat a respektovat druhé
 • pracují žáci, my koordinujeme a pomáháme
 • reflexe vlastního učení – porozumění cílům studia, ztotožnění se s nimi a postupem času jejich vytváření ze strany žáků,
 • vyrovnaný poměr znalostí a dovedností – není důležitý pouze obsah učiva, ale zejména znalost řešení problémů,
slide9

HODNOCENÍ efektivity

stanovení konkrétních STUDIJNÍCH CÍLŮ

výběr TÉMAtu

definice a poznání CÍLOVÉ SKUPINY

OSNOVA a průběh lekce

shromáždění MATERIÁLŮ – sebevzdělání

výběr vhodných METOD práce

pilotní REALIZACE

KONZULTACE

REFLEXE a varianty provedení

slide10

stanovení konkrétních studijních cílů

 • definice a poznání cílové skupiny
 • výběr tématu
 • osnova a průběh lekce
 • výběr vhodných metod práce
 • shromáždění materiálů – sebevzdělání
 • konzultace
 • pilotní realizace
 • reflexe a varianty provedení
 • hodnocení efektivity
n vrh manu l lekce
NÁVRH /manuál/ LEKCE
 • anotace
 • obecné informace:
  • cílová skupina
  • časová dotace
  • očekávané výstupy
  • žák v průběhu lekce rozvíjí
  • materiál-pomůcky
 • osnova lekce
 • modifikace
 • doporučení
slide12

CÍL: V rámci pracovních skupin vytvořit osnovu lekce – oblast dokumentové gramotnosti.

Stanovte si hlavní a vedlejší studijní cíl/e lekce.

Definujte konkrétní cílovou skupinu a alespoň 3 její typické znaky.

Vyberte téma.

slide13

Vymyslete průběh lekce a doplňte o metody práce.

/skládankové čtení, řízené čtení, myšlenkové klobouky, I.N.S.E.R.T., klíčová slova…/

Vymyslete použitelné materiály.

Zasaďte do obecného manuálu lekce.

tvo me
TVOŘME …
 • Práce na konkrétním schématu pro přípravu referátu.
 • Myšlenkové klobouky – černý /negativa/ - červený /pozitiva/ - žlutý /emoce, osobní názor/.
 • Pětilístek.
 • Prezentace výsledků.
 • Vyplnění tabulky: co o tématu již vím / co bych potřeboval vědět / odkud se to dozvím
 • Společný brainstorming na téma REFERÁT.
 • Skupinová domluva na jednom společném tématu.
 • Skupinový brainstorming.
 • Vytvoří citaci, záznam o zdroji i.
 • Vyhledání a vyhodnocení informačních zdrojů.
 • Každý si zvolí libovolné téma, na které by chtěl zpracovávat referát.
dokumentov gramotnost
DOKUMENTOVÁ GRAMOTNOST
 • anotace:

Lekce je primárně zaměřena na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti dokumentové gramotnosti studentů. Klíčovým materiálem jsou proto návody k použití – s ohledem na obor zaměřené na kosmetické a kadeřnické přípravky. Studenti na základě vlastní práce ve skupinách ověří své schopnosti reagovat na pokyny z návodů a aplikovat je do praxe, součástí práce je také argumentace, prezentace a hodnocení.

 • obecné informace:
  • cílová skupina: studenti 3. – 4. ročníku obor: kosmetička, kadeřnice
  • časová dotace: 2 vyučovací hodiny /80 min./
  • materiál-pomůcky: vybrané návody k použití pro skupiny, tabule, psací potřeby, přístup na internet /není nezbytně nutný/
slide16

očekávané výstupy:

  • demonstrovat dopad čtenářských schopností do praxe
  • provázat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi
  • vést studenty ke kritickému myšlení
  • vést studenty k argumentaci, smysluplnému vyjadřování a kooperaci
 • žák v průběhu lekce rozvíjí:
  • čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, třídění informací v textu
  • práce s dokumenty běžné denní potřeby: návody k použití vybrané s ohledem na budoucí povolání
  • komunikační kompetence: argumentace, týmová komunikace, vyjádření vlastního názoru, prezentace
  • sociální kompetence: kooperace, sebereflexe, naslouchání
  • aplikační dovednost: uplatnění v praktickém životě
slide17

osnova lekce:

1. BRAINSTORMIG /15 min./

Co všechno potřebujete ke své práci? – výstup: Jednou z klíčových věcí jsou textové i dokumenty a podklady!

Diskuze: rozumíte jim, jsou jednoznačné, ptáte se na praxi mistrových, jestli dobře postupujete dle návodů …. ??

2. PRÁCE S TEXTEM – I.N.S.E.R.T. /25 min./

Ve skupinách studenti pracují s přidělenými návody k použití metodou I.N.S.E.R.T. /třídí informace/ a vyvozují závěry, případně dohledávají potřebné i.

Cílem je dokázat prezentovat praktické použití výrobku a vysvětlit jeho účinky a využití.

3. PREZENTACE /20 min./

Každá skupina vysvětluje ostatním, jak pracovali a čeho dosáhli. Ostatní hodnotí, zda je výklad srozumitelný a závěry správné.

4. VYHODNOCENÍ /15 min./

Jak se s návody pracovalo, jsou dobře a srozumitelně napsané? Jak jinak by studenti návody zpracovali? S jakými dalšími dokumenty přichází při praxi do styku? …

slide18

modifikace

  • podle výběru návodů k použití lze přizpůsobit různým ročníkům i oborům:
   • obchodníci – smlouvy
   • II. stupeň ZŠ – návody k deskovým hrám …
slide19

konzultujte

 • realizujte
 • sdílejte
slide20

ZAČÍNEJME

U SEBE

/kdo učí, umí!!!/

slide21

NEUTVÁŘEJME

UMĚLÉ

BARIÉRY

/nehledejme důvody, ale způsoby!!!/

slide22

EXPERIMENTUJME

NEBOJME SE

CHYBOVAT

slide23

JEDNEJME

LOKÁLNĚ

-

MYSLEME

GLOBÁLNĚ

slide24

Děkuji za Vaši energii a spolupráci.

Lenka Navrátilová

navratilova@knihovna.policka.org