ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI - PowerPoint PPT Presentation

es nkap 5 ar ge proje pazari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI

play fullscreen
1 / 30
ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI
237 Views
Download Presentation
cybill
Download Presentation

ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESİNKAP 5. AR-GEPROJE PAZARI 31 Mayıs 2012 Eskişehir

 2. OPTİK HABERLEŞME AR-GE LABORATUVARI’NIN KURULMASI Yrd.Doç.Dr. N. Özlem ÜNVERDİ Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Esenler, İstanbul 31.05.2012

 3. İÇERİK 1. OPTİK HABERLEŞME 2. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ 3. PAZAR ARAŞTIRMASI 4. EKONOMİK KATKI 5. YAYGIN ETKİ / STRATEJİK BOYUT 6. SONUÇLAR

 4. 1. OPTİK HABERLEŞME OPTİK FİBERLERİN KULLANIM ALANLARI Veri haberleşmesi Telefon ağları Kablolu televizyon sistemleri Ulaşım Tıp Askeri uygulamalar

 5. OPTİK HABERLEŞME OPTİK FİBERLERİN AVANTAJLARI Kaybının az olması Band genişliğinin büyük olması Elektromagnetik etkileşiminin az olması Hammaddesinin (silisyum) rahat bulunabilmesi Az yer kaplaması Var olan sistemlerle uyumlu çalışabilmesi

 6. OPTİK FİBER

 7. OPTİK FİBER

 8. OPTİK FİBER

 9. OPTİK FİBER

 10. OPTİK FİBERLERİN SINIFLANDIRILMASI

 11. OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ Şekil-1: Optik haberleşme sistemlerinde kullanılan vericinin blok diyagramı.

 12. OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ Şekil-2: Optik haberleşme sistemlerinde kullanılan alıcının blok diyagramı.

 13. OPTİK HABERLEŞME • Hem sayısal, hem de analog işaretler iletilir. • Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama (WDM, Wavelenght Division Multiplexing) • Darbe Kod Modülasyonu (PCM, Pulse Code Modulation) • Gbit/sn seviyesinde veri hızı

 14. OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ • Sistem Mekanizması - Devre Elemanları : • Optik fiber sensör • Optik doğrultu kuplörü • Optik modülatör • Optik osilatör • Optik sirkülatör • Optik polarizör • Optik izolatör • Optik kuvvetlendirici • Optik dedektör • Optik filtre • Elektromagnetik Dalga Propagasyonu Analizi

 15. RAYLI SİSTEMLERİN KONTROL MEKANİZMASI Sistem Diyagramı Şekil-3: Raylı sistemlerin kontrol mekanizmasındaki omurga yapısı.

 16. RAYLI SİSTEMLERİN KONTROL MEKANİZMASI • Sistem Diyagramı Şekil-4: Raylı sistemlerin kontrol mekanizmasındaki omurga yapısı.

 17. RAYLI SİSTEMLERİN KONTROL MEKANİZMASI Şekil-5: Raylı sistemlerin kontrol mekanizmasındaki omurga yapısı.

 18. 2. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (1 / 5) Projenin Gerekçesi : Askeri gemi ortamlarında kullanılan fiber optik ağlar, ticari/endüstriyel amaçlı ağlarda kullanılan veri iletişiminden farklı olarak hayati öneme sahip uygulamalar içermektedir. Silah atış kontrol sistemlerinde kullanılan zaman senkronizasyonu, yeni nesil sayısal video dağıtımı ve birçok kritik askeri uygulama için veri iletimindeki hassasiyet önem arz etmektedir. Gerçek zamanlı iletim, sadece askeri uygulamalarda değil, bunun yanında, eğitim-öğretim, veri haberleşmesi, ulaşım sistemleri, telefon ağları, kablolu televizyon sistemleri ve bankacılık gibi sivil yaşamın birçok kesiminde ve büyük firmaların birimleri arasında da dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

 19. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (2 / 5) Bu nedenle, • Fiber optik ağlardaki gecikme ve kayıpların belirlenmesi ve ölçülmesi, • Veri iletim kalitesinin düşüren etkenlerin belirlenmesi ve sistemin performansının artırılması, • Yeni bir yazılım üzerinden fiber optik ağ performansının monitör edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 20. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (3 / 5) Projenin Hedefleri : Bu çalışmanın, 1. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesibünyesinde Optik Haberleşme Ar-Ge Laboratuvarı’nın kurulması, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mevcut bilgi birikimi ve altyapının kullanılmasına yönelik bir proje yapılması için uygun program olması,

 21. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (4 / 5) Projenin Hedefleri : 3. ESİNKAP 5. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında projeye ait kaynak ihtiyacının bir bölümünün en iyi şekilde karşılanabilecek  olması, 4. Projenin, optik haberleşme mühendisliğinin matematiksel ve fiziksel yapısına ışık tutan elektromagnetizma temeline dayanması ve dolayısıyla akademik ağırlığının olması, 5. Projenin, gerek yazılım ve gerekse donanımaçısından kapsamlı bir yapıya sahip olması,

 22. PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (5 / 5) Projenin Hedefleri : 6. Çalışmanın, sadece teoride kalmaması ve endüstriye ve güncel yaşama uyarlanabilmesi, 7. Optik haberleşme konusundaki çalışmalara yol gösterecek olması nedeniyle bir HEDEF KİTLESİ ÜNİVERSİTE VE ENDÜSTRİ OLAN BİR AR-GE PROJESİ olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

 23. 3. PAZAR ARAŞTIRMASI Projenin Ekonomik Katkısı : 1. Optik Haberleşme Ar-Ge Laboratuvar’nın, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ticari ürünler için merkez haline gelmesi hedeflenmektedir. 2. Katkıda bulunulacak olan sektörler ve hedef: a. Eğitim-öğretim, b. Ulaşım sistemleri, c. Havalimanları, d. Telefon ağları, e. Kablolu televizyon, f. Bankacılık, g. Elektronik ortam uygulamaları, h. Büyük firmaların birimleri arasındaki iletişim ve ı. Optik haberleşme sisteminin yer aldığı ve veri haberleşmesinin kullanıldığı her türlü uygulama alanında kullanılması i. KALİBRASYON LABORATUVARI İLE GELİR ELDE EDİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR.

 24. 4. EKONOMİK KATKI (1 / 2) 1. Patent / faydalı model / sınai mülkiyet hakkı girişimleri 2. Ticarileşebilir nitelikte ürün çalışmaları

 25. EKONOMİK KATKI (2 / 2) 3. Hedefler: a. Günümüzde toplumların teknolojiye olan bağımlılıkları giderek artmaktadır. Ar-Ge ve teknik çalışmalara destek veren ülkeler, teknolojiyi ellerinde bulundurmakta ve diğer ülkelere ihraç etmektedir. İthal edilen teknoloji çok pahalı olmakta ve diğer tarafta teknolojisi ilerlemiş ülkeler, ekonomik yönden de zenginleşerek söz sahibi ülke konumunda bulunmaktadır. b. Bu Ar-Ge Projesi’nin tamamlanması ile ortaya konulacak çözüm/ürün, askeri ve sivil alanda var olan teknik ihtiyacın giderilmesine ve ekonomik anlamda Türkiye’ye katkıda bulunacaktır. Elde edilecek ürün ile endüstri alanında da yaygın bir etkinin oluşturulması istenmektedir. c. Ar-Ge Projesi ile elde edilen çözümler ve analiz yazılımı önemli tasarım girdisi sağlayacaktır.

 26. 5. YAYGIN ETKİ / STRATEJİK BOYUT (1 / 2) 1. Bu proje ile proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. N. Özlem Ünverdi’nin danışmanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Haberleşme Programı’nda yapılacak olan doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları için laboratuvar ortamı sağlayacaktır. 2. Yapılacak çalışmaların, sadece teorik ve benzetim çalışmaları ile kalmayan, aynı zamanda prototip koşullarının da sağlandığı bir çalışma olması hedeflendiği için projenin, çalışılacak olan lisansüstü tezleri için önemi çok büyüktür. 3. Projede ulaşılacak benzetim ve prototip sonuçları, lisansüstü tezlerinin içeriğine alınacaktır ve bu yönüyle proje ile literatüre katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 4. Projede çalışılacak olan konular, başlı başına fiber optik ağ teknolojisinin gelişimi için hizmet etmektedir.

 27. YAYGIN ETKİ / STRATEJİK BOYUT (2 / 2) 5. Fiber optik haberleşme sistemlerinin, gerek sistem mekanizması, gerekse elektromagnetik dalga propagasyonu açısından yapılan teorik çalışmaların, prototip ortamdaki uygulanabilirliğinin gösterilmesi ve bu anlamda, akademi ve endüstri alanında yapılan çalışmalara yol gösterilmesi ve prototip çalışmalarında analiz edilecek olan optik haberleşme sistemleri ile bilime, teknolojiye ve dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunulması planlanmıştır. 6. Yapılacak olan analitik ve prototip ortam kapsamındaki uygulamalı çalışmalarda elde edilecek olan teorik ve ölçüm sonuçlarının, ulusal ve uluslararası platformdaki süreli yayınlarda makale olarak yayınlanması, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri olarak sunulması ve böylece literatüre katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 28. 6. SONUÇLAR Bu Ar-Ge Projesi ile 1. Üniversite – sanayi işbirliğinin sağlanması, 2. Optik haberleşme konusunda yüksek lisans ve doktora düzeyindeki İNSAN GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ, 3. Laboratuvarın “KALİBRASYON LABORATUVARI” haline getirilmesi ve Türkiye ekonomosinie katkıda bulunulması, 4. Yapılan teorik ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların ulusal ve uluslararası süreli yayınlarda makale olarak yayınlanarak ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri olarak sunularak literatüre katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 29. TEŞEKKÜR EDERİM 31.05.2012