slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NESO Formannsskole PowerPoint Presentation
Download Presentation
NESO Formannsskole

play fullscreen
1 / 22

NESO Formannsskole

140 Views Download Presentation
Download Presentation

NESO Formannsskole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN

 2. Ledelse på byggeplassen • Arbeide med mennesker…. • Fremdriftsansvar, planlegging og oppfølging • HMS ansvar • Kvalitetsansvar • Økonomiansvar • Personalansvar (?) • Organisering – oppgave- og ansvarsfordeling på byggeplass • Kontakt og koordinering av underentreprenører • Gi innspill i forbedringsprosesser, og delta i strategiutvikling ? • Delta i produkt- og markedsutvikling ? • Gi innspill mht kompetanseutvikling for dine medarbeidere • Utviklingssamtale, medarbeidersamtale Stiller krav til deg som leder

 3. Kommunikasjon i hverdagen

 4. Kommunikasjon Sammensatt fenomen • Hva ønsker senderen å formidle? • Hva inneholder faktisk senderens budskap? • Hvilke signaler når frem til mottakeren? • Hvilken mening legger mottakeren i de signalene som han/hun mottar?

 5. Utfordring!

 6. Kommunikasjon i arbeidslivet • Møter og konferanser • Brev og rapporter • Beskjeder og arbeidsordrer • Veiledning og undervisning • Drøfting med konsulent og leverandør • Dokumentasjon av produkter • Saksbehandling • Presentasjoner • Forhandlinger

 7. Kommunikasjon

 8. Hva forårsaker komplikasjoner i kommunikasjonen? (Støy) • Hvordan man oppfatter budskapet, fortolkning, følelser, holdninger, angst og sinne, konkurranseinstinkt, tidspress, språk, kunnskap og kontekst.

 9. Kommunikasjonsøvelser Belyse begrepene: • Enveiskommunikasjon • Falsk toveiskommunikasjon • Toveiskommunikasjon Gjennomføring: • 3 på hvert lag, roterer på rollen som sender, mottaker og observatør (noterer hva som skjer) • Oppgavene gis fortløpende med tilhørende informasjon for hver del.

 10. Å være forutinntatt!

 11. Kommunikasjon • Sikkerhet • Riktig informasjon • Læring • System og rutiner/standardisering

 12. Operativ ledelse

 13. Veiledning

 14. Hva legger vi i begrepet veiledning?? • Finner sted på selve arbeidsplassen, og har som mål å overføre kompetanse. • Ulike teknikker som - forklaring, instruksjon, demonstrasjon, observasjon og tilbakemelding. Ofte en til en forhold.

 15. Veiledning som samtaleteknikk • Aktiv lytting – evne til å vise motparten i en kommunikasjon, at man har forstått dennes budskap. • Verbale og Nonverbale ferdigheter som kroppsspråk eksempelvis øyekontakt, kroppslige holdninger, bevegelser, avstand m.m. • Empatisk evne svært viktig

 16. Veiledning som samt… Parafrasering - Gjengivelse/gjenspeiling av det veisøkeren sier. Speiling - veilederen tolker veisøkeren følelser (Du høres mer tilfreds ut?..) Åpne Spørsmål– inviterer til å utdype (Hvordan, kan du si mer om, antyder ikke svar), oppklarende spørsmål (Hvor, når, hvem, hvor lenge..)

 17. Oppsummering aktiv lytting • Åpne spørsmål • Oppklarende spørsmål (mener du at…) • Ha øyekontakt • Hold egne assosiasjoner tilbake • Ikke kom med gode råd • Ingen forslag til løsning

 18. Øvelse • Gå tre og tre sammen om en øvelse. Den ene skal veilede, den andre er den som blir veiledet og den tredje er observatør. Ruller på rollene, bruk ca. 10 min på hver veiledningssamtale • Case: Den som søker veiledning (basen) trenger hjelp angående en konflikt som har oppstått mellom to medarbeidere i laget sitt.

 19. Den vanskelige samtalen Forbered deg grundig • Tenk gjennom mål og hensikt med samtalen. Hvilke fakta baserer du deg på. Få frem budskapet • Informer om hensikten med samtalen. Formuler budskapet klart og gjenta det om nødvendig. Unngå løse påstander. Vær myk på person men tydelig på sak Gi rom for refleksjoner • Analyser din egen og den andres reaksjon. De fleste reagerer på et negativt budskap. Gi rom for reaksjoner, men hold på innholdet i budskapet Gi positive tilbakemeldinger • I løpet av samtalen vil vedkommende ha forstått innholdet i budskapet, og konsekvensene av dette. Da har tidspunktet kommet for å gi gode tilbakemeldinger

 20. Løsninger • Etter dialog preget av aksept, kan dere arbeide for å finne løsningsforslag. Forsøk å få den andre på banen. Motivasjonen er sterkest for å gjennomføre endringer man selv har foreslått. Handling • Målet med samtalen er at den skal føre til reelle forandringer. Bli enige om hvilke tiltak som skal iverksettes Ha alltid et oppfølgingsmøte • Avtal tid for et nytt møte. Gjennomfør møtet selv om problemet er løst. Da kan du i så fall benytte anledningen til å gi positive tilbakemeldinger

 21. Øvelse • Samme opplegg som i sted, 3 går sammen og rullerer på rollene som veileder, den som blir veiledet og observatør. • Case: En av basene dine fungerer ikke, har fått mange sjanser men nå er det tid for å formidle at du må ta han av oppgaven som leder for laget (lag egen regi).