1 / 7

Health Benefits of Pea: Swasth Guno Se Bharpur Hai Matar

Matar hamare sharir ko cancer, hriday aur twacha se sambandhit kai prakar ki pareshaniye se nijad dilate hai. Yaha padhe aur bhi Health Benefits of Pea. Aur adhik jane: http://hrelate.com/health-benefits-of-pea/

cshradhha20
Download Presentation

Health Benefits of Pea: Swasth Guno Se Bharpur Hai Matar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Health Benefits of Pea: Jane MatarKeBehatrinSwasthLaabh HRELATE.COM

  2. Thand ka mosamaate hi bajaromaikaiprakarkisabjiyadekhnekomitihai. Matarbhithandkesamaymaimilnewalasabselokpriyasabjihai. Iskaprayog log kaiprakarkevyanjanomaibahutshok se kartehai. Log matarkifalikokhanapasand to kartehailekinunheyehbramrehtahaikiismeswasthvardhak gun haiyanahi. JannekeliyeaaiyejantehaiHealth Benefits of Pea. Harimatarkifali 2 se 4 inch keaakarkihotihai. Iskeandarkedano ka prayog hi ham khanekerupmaikartehai. Inhekisibhitarah se khayajasaktahaijaisekacch, bhunkar, pakakar. Matarhamareshariraurswasthdonokeliyebahut hi faydemandhotihai. Dietitian, matarkoapneaaharmaishamilkarnekisalahdetehai. Shodo se ptachakahaikithandmaimilnewaliharimatarmaicoumestrolhotahai. Coumestrolekprakar ka phytonutrientshotahaijiskisharirmaisantulitmatrarehne par sharirko cancer se ladnemaimadadmiltihai. Iskealavaiskasevanrojanakarne se pet mai hone wale cancer kekhatre se muktimiltihai. Iskealavaiskeaurbhifaydejannekeliyeaagepadhematarkefayde. hrelate.com

  3. Health Benefits of Pea: Inn BimariyoKoDurKareMatar hrelate.com

  4. hrelate.com MadhumehKeLiyeFaydemand • Madhumehrog se piditvyaktiyokeliyematarbahut hi faydemandhotihai. Matarkifalimaibahutadhikmatramai fiber aur protein payajatahaijokihamaresharirkekhunmaisharkarakimatrakoniyantritkarnemaimadadkartahai, jisse diabetes maiaarammiltahai. RogPratirodhakKshamtaBadhaye • Harimatarkifalimai iron, zinc, manganese, copper kibhiadhikmatrahotihaijikisharirkokaiprakarkibimariyo se bachanemaimadadkartahai. Iskealavaisme anti-oxidant ka gun bhihotahaijokisharirkirog-pratirodhakkshamtakobadhatahaijissesharirbimariyo se lad sake. HaddiyoKoMajbutBanaye • Shaodho se patachalahaikimatarmai vitamin K bharpurmatramaiupasthithotahaijokisharirkihaddiyokomajbutipradankartahai. Iskealavayehhaddiyoko hone wale osteoporosis kekhatre se bhidurrakhtahai. Iskamatlabyehihaikiharimatarhaddiyokisurakshakeliye power pack ka kamkartihaiaurhamariek healthy life banatihai. • .

  5. hrelate.com VajanKamKare Vajankokamkarnekeliyekisibhiprakarkimehnatkarnekebajaymatar ka sevankarnalabhkarihotahai. Ismeucchmatramai fiber hotahaisath hi low calorie aur low fat hotahaijokihamaresharirkevajankokamkarnemaisahayakhotahai. Subahnashtemaiiskasevankarne se, ismeupasthti fiber kiwajeh se hame din bhar energy bharamehsushotahai. CholestrolKeLevalKoNiyantritKare Harimatar ka sevanhamaresharirmai cholesterol kelevalkoniyantritkarnemaimadadkartahai. Ismeaeseswasthvardhak gun hotehaijoki cholesterol kelevalkobadhnenahidetahai, sath hi yehsharir se triglycerides ke star kobadhnenahidetahai. Iskesath hi iskesevan se blood mai cholesterol ka levalsantulitrehtahaiaur ham kaiprakarkibimariyo se durrehtehai. DilKiBimariyoKoDurKare Dilaurhridaykerog se piditvyaktiyokeliyebhimatar ka sevanbahut hi labhkarihotahai. Iskesevan se ham heart kibimariyo se durrehtehai. Matarmai anti-inflammatory aur anti-oxidant gun hotehaijissesharirdil se sambandhitkaiprakarkimariyo se durrehtahai. Sath hi ucchraktchapaur heart attack ka khatrabhikam ho jatahai.

  6. hrelate.com Cancer Se Bachaye Matarmai anti cancer gun bhihotehaijokisharirkokaiprakrakekhatre se bachatahai. Ismeupasthticoumestrol, sharirko cancer se ladnekishaktidetahai. Isliyehar din matar ka sevankarne se sharir se sabhivishelepadarthaur cancer aliment kodurkarnemaimadadkartahai. ChehreKiChamakBadhay Matarhamarechehrekeliyeekprakratik scrub kitarahkamkartahaijissehamaritwacha java aursundardikhayidetihai. Iskesath hi ismeupasthitphytonutrients, flavonoids, carotene hamaresharirko java aur energy se bharpurbananemaimadadkartehai. Matarmai anti-oxidant ka gun sharirkochustaurdurastbananemaimadadkartahai. Chehrekeliyeiskaprayogkarnekeliyematarkikuchfaliyokopanimaiubal le fir isepiskariskalapebana le. Fir isslape se apnechehrekoragdeaur 15 se 20 minute ke bad chehrekodho le. Aesakarne se chehrekikhoihuichamakvapasaatihaiaurchehre se dhul, miitiaurgandgidurhotihai. Iskealavadudhmaiublihuimataraursantrekechilkekoachhitarah se piskarubtanbanayeaurchehre par acche se ragde. Issechehre ka rang saafhotahai, jhaiyaaurdaag-dhabbedurhotehai.

  7. hrelate.com BaaloKeLiyeFaydemand • Matarmaiupasthit vitamin C balokojharne se roktahaiaurrukhe, bhangurbaalokidekhbhalmaimadadkartahai. Sath hi ismeupasthit vitamin B6, B12 aurfolate acid laalraktkoshikaokenirmanmaimadadkartahai. Isse oxygen kimatrasartakpahuchpatihaiaurbaalokebadhnekikamjorgatibadhtihaijissebaallambehotehaiaurbaalo ka jharnakamhotahai. Health Benefits of Pea: Anya FaydeInheBhiPadhe • Matar ka rojanasevankarne se logo kojaldibhulnekibimari(alzheimer) durhotihai. • Matarmaiupasthit folic acid, garbhvatimahilaokoposhandetahaiaurbhrunkevikasmaimadadkartahai. • Ubalehuyematarkepani se nahane se sharirkisujandurhotihai. Iskealvajalehuyesthan par matar ka paste lagane se jalandur ho jatihai. • Matar ka sevankarne se mahilaoko hone walimahvarimaiaanewalirukavatdurhotihai. • Ismeupasthit vitamin C shairkikoshikaoko free radicals se bachanemaimadadkartahai.

More Related