1 / 7

Diarrhea Treatment in Hindi: Jane Dast Lagne Ke Karan aur Upchar

Dast lagne se sharir mai susti, bukhar, sardard aur kamjori ki shikayat hone lagti hai. Isse bachne ke liye yaha padhe Diarrhea Treatment in Hindi. Aur adhik padhe: http://hrelate.com/diarrhea-treatment-in-hindi/

cshradhha20
Download Presentation

Diarrhea Treatment in Hindi: Jane Dast Lagne Ke Karan aur Upchar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Diarrhea Treatment in Hindi: DastLagneKe Karan aurUpchar HRELATE.COM

  2. Sahitarah ka khanpanna hone aurbhojankesahitarah se pachanna hone kiwajeh se logo kodast lag jatehai. Garmiyokedinomaiaksar logo kodastkishikayatrehtihai. Dastlagna , pet kiekbimarihaijokiadhik ghee aurtel ka khane se bhi ho jatihai. Sardiyokedinomaivyaktiyokesharir ka tapmankam hone se bhi logo kodastkishikayat ho jatihai. Dastlagne par vyakti din mai 3 se adhik bar mal tyagtahai. Auryeh mal panikesamanpatlanikaltahai. Dastlagnekekaikaranhotehaijaisesharirkiaantomaiadhikgarmaurtaralpadarthkesravit hone se, aanto ka taralpadarthkeavshoshanmaikami hone se ya fir sharirkiaantokedwara mal keteji se nikalne se vyaktiyomaidastkishikayat hone lagtihai. Dastlagne se vyaktiyokesharirmaibahutkamjoriaajatihaiaurvyaktibahutpareshan ho jatehai. Dastlagneke bad vyaktighar se baharjanekekabilbhinahirehpatahai. Kuchvyaktidast se rahat pane keliye ORS keghol ka prayogkartehai, issghol se kafi had takdast se chutkarapayajasaktahai. Iskealavaaurbhiupayehaijinkimadad se dast se chutkarapayajasaktahai. To aaiyepadheDiarrhea Treatment in Hindi. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Diarrhea Treatment in Hindi: Jane DastLagneKeMukhya Karan hrelate.com • DastKeMukhyaLakshan • Aksardast, 1 haftemaithik ho jatehailekinyadi 1 hafte se jyadasamaytakrahe to dastko Chronic Diarrhea kehlanelagtahai. Auryadiiskasahisamay se ilajnahikiyajaye to yehvyaktiyokeliyekhatrabhi ban saktahai. • Vyaktiyomaidastlagnekekaikaranhotehaisath hi unkelakshanbhialaghotehai. Dastkelakshanokomukhyatah do prakarkehotehai. To aaiyejane symptoms of diarrhea. • SeedhiDastHona:- Vyaktiyomaiseedhidastlagne se kailakshandekhnekomiltehaijaise: • Pet maimarodhona • Bahutpatla, dheelaaurtaral mal nikalna • Mal tyagnekiaachanakbahuttejikshahona • Ultihona

  5. hrelate.com • JatilDastHona:- Jatil (Complicated) dast hone kealaglakshanhotehaijaise: • Bukhara a jana • Mal kesathkhunaana • Vyaktiyo ka aachanak se vajanghatnelagna • DastLagneKe Karan • Dastkelakshanokopehchantehuyeiskasahitarah se ilajkarlenachahiye. Dastlagnekekaikaranhotehaiaaiyeyahapadhe Diarrhea causes. • Pachantantrakoburitarah se prabhavitkarne wale khadyapadarthokesevan se • Dushitaursankramitpani pine se • Sharirmaiposhaktatvoaur nutrition’s kikami se • Bacteria aur 1 din se adhikrakhahuabhojankarne se(food poisoning) • AantraaurAantokerog se • Pachantantraki surgery se

  6. hrelate.com • Pachantantraki surgery se • Kuchkhadyapadarthoaurdawaoki allergy se • Bahutadhiksharab pine se • Madhumehrog se piditvyaktiyokobhidastlagnekishikayat hone lagtihai. • Kisi bhirogyabimari ka patalaganekeliye radiation therapy apnane se • Hyperthyroidism • Dast Se Chutkara Pane KeUpay • Bacchomaidastlagnekishikayatkaidinotakrehne se dastmout ka karanbhi ban jatahai. Isliyeiskasahisamay par ilajkarlenachahiye. Dastlagne se sharir se paniaurkhanijtatvbaharnikaljatehaiaurposhaktatvbhisahi se nahi mil pate hai. • Dastkoroknekekaitarikehotehai. Lekinsabsesahiupcharapnidincharyamaisahitarahkeaurhalkebhojankoshamilkarnahotahai. Iskesahiupcharkeliyeyahapadhe treatment of diarrhea.

  7. hrelate.com • Dastlagne par saafaurtajedahi, chaval, roti, aalukitarahsurakshitkhadyapadartho ka sevankare. • Dast se rahat pane keliyechutkibharsonthkoshahadmaimilakarkha le issedastmaijald hi aarammiltahai. • Adhikgarmi hone par bhidastkishikayat ho jatihai. Aesemai 8 se 10 singhadekokhalenachahiyesathmai 1 glass lassibhipeenachahiye. Issedastbhi band ho jatehaiaursharirkothandakbhipahuchtihai. • 6 se 7 gram sonfaursamanmatramaijeerakolekarbhoon le fir iss churn kopanikesath pee jaye. Yehdast se rahatdilanemaimadadkartahai. • Jinn vyaktiyokodastkesathkhunaanelagtahaiunhe cow kedudh se banamakkhankhanachahiye. 15 gram makkhankhaneke bad 1 glass lassipiyeissedastaur mal kesathkhunaanekisamasyakhatm ho jatihai. • Sebaurkele ka sevankare. Inmeupasthit pectin dastkimatrakokamkarjald hi dast se chutkaradilanemaimadadkartahai. • Adhikdastlagne se sharirmaisustiaurkamjoriaajatihai. Auraesemaiyadiaapadhiktaralpadarth ka sevannahikartehai to kaianyaswasthsambandhipareshaniyajaisetwachamaisukhapanhona, dilkidhadkanomaivraddhihona, sardardhonaaadipareshaniya hone lagtihai. Isliyesahisamay par uchitupcharkareaurraheswasth.

More Related