Download
janiye heart attack symptoms causes and precaution in hindi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heart Attack Ke Janiye Karan Tatha Upaye PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heart Attack Ke Janiye Karan Tatha Upaye

Heart Attack Ke Janiye Karan Tatha Upaye

1618 Views Download Presentation
Download Presentation

Heart Attack Ke Janiye Karan Tatha Upaye

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Janiye Heart Attack Symptoms, Causes and Precaution in Hindi HRELATE.COM

 2. Heart Attack  VeseaajkalduniyamaihardusraaadmiHeart Attack  se grasit ho rahahai. Jissekeliyeaajiss article mai hum aapkobatatehai, Heart Attack Causes and symptoms. Jissekiaapissbimarikelakshanokopahchanissehameshakeliyebachsaktehai. hrelate.com

 3. Heart Attack Symptoms To chaliyeab hum aapkobatatehaiHeart Attack Symptoms in Hindi, Jissekiaapkoissghatakbimarikelakshanokopahchananemaiaasanihogi. Saath hi aapisseaasani se bachbhisaktehai. hrelate.com

 4. SeenemaiJalan Seenemaiashjtahona heart attack ka pahlasambhavitlakshanhai. Issdourandardkishikayat ho saktihai. Iskesaath hi seenekekendramaikuch minutes taktezdavabathvajakdan ka bhiahsaas ho saktahai. hrelate.com

 5. Pet maiDard Yehdard niche koaurbadhtahuya pet kimaspeshiyotakpahuchsaktahai. Issdouranaapkoapneseene me jalan ka bhiahsaas ho saktahai. hrelate.com

 6. SaansUkhadna Aapkosaansukhadnekishikayat ho saktihai. Saath hi aapgahri sans lenelagtehai. Yea pristhitiaamtor par chati me ashjta se pahle ho saktihai. Yehbhisambhvanahaikiaapkoseenemaikisibhiprakaarkiashjta ka ahsaasna ho. hrelate.com

 7. Causes of Heart Attack Heart attack kepramukhkaranhai, adhunic life style aurchhotiumramaikaam ka jayadtanav. Veseaajkalyuvaomai heart attack tezi se bad rahahai. Jahaek fast food aur kola sanskratikebadhtejor se diabetes kisankhayabadhtijarahihai. Vahiucchraktchap, rakt se adhik cholesterol, motapaaadikisamsayabhibadhtihai hrelate.com

 8. AnuvanshikJokhim Anuvanshik tor par bhartiyemaihamesha se hi dilkerogo hone ka jokhimadhikhotahai. Yehikaranhaiki America kemukablebhartiyokodilkerogoke hone ka jokhimlagbhag 3 se 4 gunajyadahotihai. Yehaakaḍa chine ke logo kemukable 6 junajyadatathajapaniokitulnamai 20 gunatakadhikhotahai. hrelate.com

 9. High Blood Pressure Causes of Heart Attack maisabsepahlanaam High blood pressurekaaatahai. Halakiniyamitvyayam se raktchapkoniyantritkiyajasaktahai. Vesebahut se log ucchrakt chap kekaran heart attack keshikar ho jatehai. hrelate.com

 10. Motapa Motapa ka seedhasambhandh heart kerogokesaathhai, Jin logo ke pet par charbijyadahotihai, unheiskajokhimadhikhotahai. Ek study maiyehbaatsamneaaihaiki, mote logo kodilkibimari se grasithonapadtahai. hrelate.com

 11. Heart Attract Precaution Dilkedaure se bachnekeliye heart diseases kejokhimkekaranokamkiyajaye. Jokhimkekaranjesenamakkesevan, smoking, high blood pressure, bad cholesterol, motapaaadikodurkiyajaye. Saath hi dhyanraheki agar aapkodilkerogo se durrahnahai to sharirikgativiidhiyokosakiyerakhnapadega. hrelate.com