Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Jane Aurato Mai Iske Karan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Jane Aurato Mai Iske Karan

Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Jane Aurato Mai Iske Karan

1043 Views Download Presentation
Download Presentation

Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Jane Aurato Mai Iske Karan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Mahilao Mai Iske Karan HRELATE.COM

  2. Cervical Cancer ekparakar ka samanya cancer hotahaijokigarbhashaykepraveshdwar par hotahai. Cervical Cancer koGreeva cancer kenaam se bhijanajatahai. Darahsalgreevagarbhashaykenichalebhagkokehtehai. Yeh cancer mahilaokikoshikaomaianiyamitvraddhikekaranhotahai. Iss cancer badhanekekaikaranhotehai. Jab yeh cancer kishuruwathotihai to issprarambhiksthitiko Dysplasia kahajatahai. Yadiyehlakshanshuruwat tour par patachaljatahai to iskailaajaasani se ho jatahai. Aur jab yeh cancer badhjatahai to ise Carcinoma kahajatahai. GarbhashaymaiGreeva cancer hone ka sabseaamkaran human Humanpapillomavirus (HPV) komanajatahai. Yehjyadatar tab hotahai jab koibhimahila HPV se pidhitpurushkesath yon sambandhbanatihai. Mahilaomaiyeh cancer 25 saal se adhikumramaidekhnekomiltahai Iss cancer se grasitmahilaokosharir par sujanrehanaya fir peshabmaikhoonaanajaisisamasyaehotihai. Issebachanekeliyejane Cervical Cancer Symptoms in Hindi takisahisamay par iskaillaj ho sake. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. hrelate.com Cervical Cancer Symptoms in Hindi: Jane Karan, LakshanAurUpaye Greeva Cancer mukhyaroop se 2 prakarkehotehai. Types of Cervical Cancers maiaaiyejantehaiiskeprakarke bare mai. • Squamous Cell Cervical Cancer: Yehsamanyaprakar ka cancer hotahaijokitwachakikoshikaoaurgarbhashaygreevamaifailtahai. • Adenocarcinoma Cervical Cancer: Yeh cancer tab hotahai jab sankramitgranthiyaaurkoshikayekiwajeh se yeh cancer cervical canal(GreevaNahar) takpahuchjatahai. Greeva cancer kaicharano se hokargujartahaiaur fir ekbhayanakroop le letahai. Phases of Cervical Cancermaiiskekaicharanbatayegayehai. • Shuruati tour maiyeh cancer shleshmajhilli par badlavlatahai. Issavasthako Epithelium Dysplasia kahajatahai. Yadiissavastha ka shuruati tour par hi illajkarliyajaye to isethikkiyajasaktahai. • Iskedusarecharanko “Cancer in C2” kahajatahai. Issavasthamai cancer wale badlav to hotehailekiniskefailnekikshamtanahihotihai. Issavasthamaibhimahilaokosampurnaillaj se bachayajasaktahai. Yehcharankarib 8 saaltakbanarehtahai.

  5. hrelate.com • Sahisamay se ilaajna hone par yehgreeva cancer vastavik Invasive cancer ka roop le letahaiauraaspaskeangomaiteji se failnashurukardetahai. Greeva Cancer hone keanyakaran • Mahilaokeaaharmaiphalaursabjiyokikamihona. • Kamumra (17 saal) mai hi garbhavati ho jana. • Garbhnirodhakgoliyo ka lambesamaytakistemaalkarna. • AtyadhikDhumrapankarna. • SharirmaiHarmonskigadbadihona. • Chlamydia virus se sankramithona. • Teen se adhikgarbhdharankarna.

  6. hrelate.com Greeva cancer kosamanya tour par pehchannamushkilhotahai. Lekinkaiaeselakshanhotehaijisseinhepehchanajasaktahai. To aaiyeCervical Cancer Symptomsmaijaneiskelakshan. • Aniyamitmasikdharm:Iss cancer ke ho jane se masikdharmaniyamit ho jatahai. Yahatakki menopause kebaadbhiraktstravhotahai. • AniyamitRaktStrav: Rajonivrattike bad yoni se raktbehnaaursambhogkedouranrakt ka stravhonabhiiss cancer ka lakshanhotahai. • White Discharge: Yoni se hameshabadbudarsafedpani ka behnaaurmasikdharmkedouranbadbuaanejaisisamasyaismebanirehtihai. Greeva Cancer keillajkeliyekaiyehjannabahutjarurihotahaikimahilaomaiyehkitna fail chukahai. IskeillajkeliyeaaiyejantehaiTreatment of Cervical Cancer. Surgery: Surgery, Greeva cancer keprathamik do charnokeilaajkeliyekeejatihai. Yeh surgery karane se pehaleyehjannabahutjarurihotahaikimahilakitnesaalmaigarbhavatihuiaurkitnebacchehai. Iss surgery ko Hysterectomy kahajatahai. Yehgarbhashaygreevaaurgarbhashaykonikalnekeliyekeejanewali surgery hotihai.

  7. hrelate.com Radiation Therapy: • Iss therapy mai x-ray vikirankedwara cancer koshikaoaur tumor koshikaokohatayajatahai. Yehpranali tab upyogmailayijatihai jab mahilayokogreeva cancer bahutdino se ho. Isme do prakarki therapy upyogmailayijatihai. • External Radiation Therapy: Iss therapy maiekbadi radiation machine kedwara cancer koshikaokonastkiyajatahai. • Internal Radiation Therapy: Iss therapy kobrachytherapybhikahajatahai. Isme yoni ke pas ekchhota cylinder rakhajatahaiaurbahar se radiodharmivikiraniss cylinder maipraveshkarayijatihai, issprakarismeilaajkiyajatahai. Chemotherapy: • Iss therapy mai cancer koshikaokonastkarnekeliyedawaiyo ka istemaalkiyajatahai. Chemotherapy ka akeleistemalkarne se mahilaomaikuch side effect bhi ho saktehaiisliyeiskesath radiation therapy kobhishamilkiyagayahai. Iskedwaramahilaoki yoni se raktstravhona, dard hone jaisibahutsisamasyao ka illaj ho jatahai. • Aajaapnejana Cervical Cancer Symptoms in Hindi. Yadimahilaomaiissgreeva cancer kelakshandikhaidetehai to turant doctor kisalahlenachahiye.