Achhe Jivanyapan Ke Liye Khaiye Yeh Aahar (Nutritious Food) - PowerPoint PPT Presentation

cshradhha20
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Achhe Jivanyapan Ke Liye Khaiye Yeh Aahar (Nutritious Food) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Achhe Jivanyapan Ke Liye Khaiye Yeh Aahar (Nutritious Food)

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Achhe Jivanyapan Ke Liye Khaiye Yeh Aahar (Nutritious Food)
237 Views
Download Presentation

Achhe Jivanyapan Ke Liye Khaiye Yeh Aahar (Nutritious Food)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AcchiSehatChahiye to Roj Le PoshtikAahar(Nutritious Food) HRELATE.COM

  2. Aajkalkibhagdodbhari life mainaa hi kisikepaasthiktarike se khane ka samayhaiaurnaa hi sone ka. Aurisstarahkijivansheli se sharir par to asarpadega hi. Isliyeadhiktar log apnibimari ka illajkarwanekeliyerojdoctaroke clinic kechakkarkatatenajaraaterehtehai. Bimariaursehatdono ka rastahamarekhanpan se hokargujartahai. Agar aapyehbhijaan le kikon se aeseaaharhaijinhekhakar ham bimariyo se bachsaktehai to fir aapkopareshan hone kijarurat hi nahipadegi. Saahiaaharaurposhansharirkeliyebahutjarurihotahai. Yahatakki doctor bhikehtehaiyadiaapapnaaaharsahikar le to aapdawao par kamkharchkarsaktehai. Isliyesantulitaaharkoapnirojmarajindagimaishamilkareaursehatmandrahe. To aaiyejantehaikuch Nutritious Food ke bare mai, jinkasevankarkeaapswasthjivanjisaktehai. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. PoshtikAahar (Nutritious Food) KeSevan se RahiyeSwasth hrelate.com Jisaaharmaisabhitarahkeposhaktatvajaise carbohydrate, protein, vasa, vitamins, minerals aur fiber samuchitanupatmai ho, use santulitposhtikaaharkahajatahai. Yehbaat to spasthaiki ye poshaktatvakisiekya do khadyapadhartomainahibalki, vibhinnakhadyapadhartomaipayejatehai. Poshaktatvoki ye matrapratyekvyaktikiumra, shaririksarachnaaurshararik-mansiksakriyata par nirbharkartihai. Palak (Spinach) Palakaurharipattedarsabjiyomai Vitamin aur protein paryaptmatramaipayajatahai. Haripattedarsabjiyomaimojudposhaktatvaaapkosehatmandbanayerakhtehai. Inme Iron, Calcium, Vitamin K, vitamin A aur Selenium jaisejaruriposhaktatvapayejatehai. Palakkomashpesiyokenirmankeliyebehadupyogimanajatahai. Palak Alzheimer se bhidurkarnemaimadadkartahai. Palakkosabji, salad, aamletauryahatakki pizza maibhishamilkiyajasaktahai.

  5. hrelate.com Nuts Rojekmutthibhar nuts khane se aap din bhartarotazaaur active mehsuskarenge. Nuts maibaadam(Almond) aurakhrothjyadamahtvarakhtehai. Baadamkhane se dimaagtejhotahaiaurkhoonbadtahai. Baadamkeandaraccha cholesterol auracchavasapayajatahai. Jo sharirkeliyebilkulbhikharabnahihotahai. Ismeresahotahai. Jo sharir se vasakojalakar use swasthaur active banatahai. Agar aaprojanabadamkhatehai to aapkitondnahiniklegi. AnkuritAnaj (Sprouts) Ankuritanajsehatkeliyebehadupyuktmanajatahai. Yehposhakaurjivantaaharmanajatahai. Yehturantsharirkotakataururjadetahai. Ankuritkarne se anajokiposhtiktabadhjatihai. Masalansukhebijomai vitamin C kimatralagbhag 10 gunahotihai. Fiber se bharpurankuritanajkoaasani se pachayajasaktahai. Isekhane se pet sambhabdisamsyabhidurhotihaiaurpachantantramajbutbantahai. Aursabsemajedarbaat to yehhaikiisekisibhimousammaikhayajaasaktahai. Dahi (Curd) Dahiaasani se pachjatihai. Auryeh pet koProbioticpradankartihai. Yehekaccha bacteria hotahai. Jo jaundice se ladnemaisahayakhotahai. Rojkhanekesaththodidahi le. Isseaapka pet bhithikrehtahai.

  6. hrelate.com Aavla (Amla) Aavalamaibahutsara vitamin C payajatahai. Aapaamlekokacchaya fir sujhakarkhasaktehai. Iskealawaiselivarkosaafkarnekeliye juice maibhiprayogkarsaktehai. Shahad (Honey) Agar vajanjaldgayabkarnahai. To garmpanimaishahadmilakarrojsubahkhali pet piye. Isme carbohydrate hotahai. Jo khanekoaasani se hajamkartahaiaur sugar level kobhi balance kartahai. Kosiskarekichinikijagahiskaprayogkare. Aapshahadkonimbupanikesathbhi pee saktehai. Brokali Ek cup brokalimaieksantrekebarbar Vitamin C hotahai. Iskesaath hi usme protein bhihotahai. Yehekurja ka strot ka ekbadastrothai. Gobhijaisedikhnewaliyehsabjibehadposhtikaurgunkarihotihai. Dudh(Milk) Dudheksampurnaaharhaijisme mineral, protein, vasa, carbohydrate, aur vitamin ucchamatramaipayajatahai. Iseya to dahiyapanirkerupmaikhayajasaktahai. Ya fir kevaldudh hi piyajasaktahai.Yehaapkodono hi prakar se labhpahuchayega.