1 / 16

Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai. Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft. 2012. November 5-6., Visegrád MaTáSzSz Konferencia. Rendszertechnika Fejlesztő Kft. Bemutatása. Tevékenységi területek: energetika

crystal
Download Presentation

Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai. Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft. 2012. November 5-6., Visegrád MaTáSzSz Konferencia

 2. Rendszertechnika Fejlesztő Kft.Bemutatása • Tevékenységi területek: • energetika • minőségirányítás • környezetvédelem • környezetvédelmi engedélyeztetések • környezetvédelmi nérések • ÜHG jelentések hitelesítése • A hitelesítői névjegyzékbe 2006. március 7-e óta bejegyezett hitelesítő gazdasági társaság a HU-ETS-GTH-0001-06 számon. • Hitelesített létesítmények: • nagy erőművek, fűtőművek, ipari hőtermelők, téglagyárak Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 3. TARTALOM Jogszabályi háttér Az Emisszió-kereskedelmi rendszer működési elve Hitelesítési tapasztalatok Az EU ETS III időszak kihívásai - csökkenő ingyenek kiosztás - új jogszabályok, új kötelezettségek - nyomon követési rendszer hatékonysásának javítása - kibocsátás kereskedelmi stratégia kialakítása Összefoglalás Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 4. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Hazai szabályozás: • 2005. évi XV. Törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről   • 213/2006. (X.27) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól • 8/2011. (III. 17.) NFM rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól • 183/2005. (IX.13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről   • 32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási díjairól • 38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól • 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól • 96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről • 18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet a légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról Változnak a majd a jogszabályok! (az új jogszabály nagyobb jelentőséget ad a nyomon követésnek) Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 5. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR EU szabályozás: • 2003/87/EK Irányelv az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról • 2004/2216/EK Rendelet a kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről • 2007/589/EK Határozat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról (MRG 2) Változnak a majd a jogszabályok! • 601/2012/EU Rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 6. A JOGSZABÁLYTERVEZETTEL KAPCSOLAOS ÉSZREVÉTLEK Közigazgatási egyeztetése történt 2012 októberben az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik időszakával és az erőfeszítés-megosztási határozattal kapcsolatos jogszabályokról. Észrevételeik a jogszabály tervezettel kapcsolatban: 1. A törvény hatálya (2) Nem terjed ki a törvény hatálya a kizárólag kutatásra, fejlesztésre és új termékek és folyamatok tesztelésére használt létesítményekre vagy létesítményrészekre, valamint a kizárólag biomasszát használó tüzelőberendezésekre. 3. A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv 8. § (1) A nyomon követési terv jelentős – a 601/2012/EU bizottsági rendelet 15. cikk (2)-(3) bekezdése szerinti – módosítását eredményező változásokat és a nyomon követési terv módosítására vonatkozó javaslatát az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a hatóságnak. A nyomon követési terv jelentős módosításához a hatóság engedélye szükséges. Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 7. A JOGSZABÁLYTERVEZETTEL KAPCSOLAOS ÉSZREVÉTLEK 3. A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv (2) A nyomon követési terv jelentősnek nem minősülő módosítását az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó hatósági jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomon követési terv naptári évben végrehajtott jelentősnek nem minősülő módosításairól az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó minden év december 31-ig értesíti a hatóságot. Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a nyomon követési terv nincs összhangban a 601/2012/EU bizottsági rendelet, e törvény, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetőt és a légi jármű üzembentartót a nyomon követési terv módosítására. 6. A kibocsátási egységek kiosztása 17. § (1) (2) . (3) Térítésmentes kiosztásban részesül a távfűtés és a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés a gazdaságilag indokolt módon, kereslet kielégítése céljából folytatott hőtermelés vagy hűtési szolgáltatások tekintetében. Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 8. AZ EMISSZIÓ-KERESKEDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSI ELVE Az EU ETS minden kibocsátott tonna szén-dioxidhoz árat társit, így ösztönzi a létesítményeket az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákba való beruházásra. Az EU 2005-2007-ig tartó első kereskedési időszaka un. felkészülési, tanulási periódus, majd ezt követi az első időszak 2008-2012 között. Az EU ETS III. időszak 2013-2020, az allokálási elvek jelentősen megváltoztak.Progresszívan csökkenő ingyenes kiosztás. A létesítmények feladatai: • Kibocsátási engedély megszerzése, változások követése és jelentése • A ÜHG kibocsátás nyomon követése, nyomonkövetési terv (monitoring) • Éves jelentés a létesítmény teljes az ÜGH kibocsátásáról • A kibocsátási jelentés hitelesíttetése és benyújtása a hatóság felé • Visszaadási kötelezettség a hitelesíttet kibocsátás alapján Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 9. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK ÁRAINAK ALAKULÁSA EU ETS I. 2005-2007 időszak elején az EUA 16 €/tCO2, rövid növekedés után időszak végére elértéktelenedés. (Túl allokáció) EU ETS II. 2008-2012 időszak elején az EUA 20 €/tCO2, rövid növekedés után jelenleg 8,22 €/tCO2 áll. (Gazdasági vállság) EU ETS III. 2013-2020 időszak, az ingyenes kiosztás csökkenő mértéke miatt árnövekedés várható. (Az államok aukción fognak kvótát értékesíteni) Az EUA-k átvihetők lesznek a EU ETS III. időszakára! A CER-ek és ERU-k nem! Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 10. A KERESKEDÉSEL KAPCSOLATOS FELADTOK Kevés létesítmény rendelkezik egyenlőre kereskedési tapasztalatokkal. • Ki kell dolgozni a létesítmény kibocsátás kereskedelmi stratégiáját (a gazdasági és környezetvédelmi területek együttműködését), • A jó nyomonkövetési rendszer segíti a létesítmény kibocsátás kereskedelmi stratégiáját, (kibocsátás előrejelzése) • Több brókercégtől kérjünk tanácsot, ajánlatot kereskedés előtt, • Kereskedhetünk közvetlenül más engedélyes céggel, • Jogszabályi lehetőségek kihasználása (pl. ERU, CER visszaadása, jelenleg az EUS 8,22 €/tCO2 a CER 1,07 €/tCO2 ) Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 11. HITELESÍTÉSI TAPASZTALATOK A létesítmények felkészültek az éves jelentések elkészítésében. (szigorodott a Hatóságesetleges hibákkal kapcsolatos megítélése) Az ÜHG kibocsátás nyomon követése nem folyamatos, csak a jelentéstételkor kerül összeállításra. (ritkán része a cég kibocsátás kereskedelmi stratégiájának) Kibocsátás kereskedelmi stratégia hiányzik! A hitelesítés során leggyakrabban tapasztalt hibák típusai: Engedélyben előforduló hibák, pontatlanságok Adminisztratív jellegű hibák a jelentésben és nyilvántartásokban A nyomon követéshez kapcsolódó hibák, pontatlanságok Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 12. ENGEDÉLYBEN ELŐFORDULÓ ELTÉRÉSEK, PONTATLANSÁGOK A kibocsátási engedélyeket rövid idő alatt bírálta el a hatóság 2005.-ben, majd ha módosult az engedély nem mindig egységes szempontok szerint történt. Mindig értelmezzük az érvéves engedélyünket!!! • Adminisztratív hibák az engedélyben: • létesítmény név vagy azonosító nem megfelelő, • nem az adott létesítményre vonatkozó előíró részek, • az ÜHG szám eltér az engedélyen és a mellékleten, stb. • Félreértelmezésből vagy elírásból adódó hibás Tier szint meghatározás • Előírt vizsgálatok nem kellően egyértelmű meghatározása • Az engedély alapjául szolgáló adatváltozás bejelentésének elmulasztása • eltérés az engedélyezett tüzelőanyag típusoktól • kibocsátási források változása • mérőeszköz pontosságának változása • A módosított engedély átolvasásának, értelmezésének elmulasztása Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 13. KIBOCSÁTÁS NYOMON KÖVETÉSÉNEK MÓDSZERE A kibocsátások nyomon követésére az üzemeltetőnek hatékony eljárást kell létrehoznia és működtetnie. Az eljárásnak tartalmaznia kell (2004/156/EK Határozat ): A kibocsátást okozó technológia bemutatását, berendezéseit és forrásait A folyamatban résztvevők felelőségi körét és illetékességét Alkalmazott számítási és mérési módszereket (mérőeszközöket és mintavételi módszereket) Adatkezelési és nyilvántartási módszereket, eljárásokat Feljegyzések, dokumentumok kezelését A nyomon követési rendszer belső auditját Megelőző és javító intézkedéseket Feladat 2013-20 időszakra a létesítmény kibocsátás nyomon követési rendszerének felülvizsgálat az új MRG alapján! Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 14. AZ EU ETS III IDŐSZAK KIHÍVÁSAI • Progresszívan csökkenő ingyenes kiosztás, 2013-2020-ig 80%-ról 30%-ra csökken az ingyenesen megkapható kvóta mennyisége • Elkerülhetetlen a kibocsátás kereskedelmi stratégia kialakítása, • A működési költségekbe bele kell kalkulálni a várható kvóta költségeket • Kibocsátás csökkentési és energia hatékonysági beruházások előtérbe helyezése, • A Hatóság felé történő kötelezettségek 100%-os teljesítése, Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 15. BÁZISADAT EU ETS III. KERESKEDÉSI IDŐSZAKTA Fűtőmű: kazánok és gázmotor EU ETS III bázis 12848 3294 EU ETS II kiosztás (2009-2012) 16142 681 EU ETS I kiosztás (2005-2008) 16823 Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

 16. ÖSSZEFOGLALÁS • Hatékony nyomon követési rendszer kidolgozása és folyamatos működtetése • Kereskedési stratégia kialakítása, előrejelzések készítése • Az üzemeltetett berendezések működési feltételeinek újragondolása (gazdaságossági vizsgálat), kibocsátás csökkentési beruházások • Az új jogszabályok további kötelezettségeket rónak a létesítményekre • A jogszabály változtatások esetén is fontos a résztvevők (minisztérium, létesítmény, hitelesítők) közötti hatékony kommunikáció, egyeztetés elérhetőségek: Rendszertechnika Kft. – k.rendszertechnika@upcmail.hu Szaniszló Mihály – szaniszlom@upcmail.hu www.rendszertechnika-kft.eu Tel: 20 4541-962 Fax/Tel : 1 317-3370 Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

More Related