slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ustawa o efektywności energetycznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ustawa o efektywności energetycznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Ustawa o efektywności energetycznej. Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna, 28 listopada 2013. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 kwietnia 2011r. Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ustawa o efektywności energetycznej' - cruz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ustawa o efektywności energetycznej

Departament Rozwoju GospodarczegoKościerzyna, 28 listopada 2013

slide2

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o efektywności energetycznej

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 kwietnia 2011r.

Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551

Projekt ustawy zmieniany co najmniej 17 razy.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

slide3

Pakiet energetyczno – klimatyczny przyjęty w grudniu 2008 r. przez

Parlament Europejski

Cele pakietu (potocznie) zwane „3 x 20 na 2020 r.”

 • Poprawa efektywności energetycznej o 20%
 • Zwiększenie udziału energii z OZE do 20% *)
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%

*) – dla Polski wymagany udział energii z OZE wynosi 15%

slide4

Wybrane definicje

 • Efektywność energetyczna wg dyrektywy – stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii
 • Efektywność energetyczna wg ustawy– stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu
slide5

Wybrane definicje

 • Poprawa efektywności energetycznej wg dyrektywy – zwiększanie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań
 • Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej wg ustawy – działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;
slide6

Wybrane definicje (wg ustawy)

energia – energia pierwotna lub energia finalna

energia pierwotna – energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska, w szczególności: węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, gazie ziemnym, torfie do celów opałowych oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną, a także biomasa

energia finalna – energia lub paliwo zużyte przez odbiorcę końcowego

slide7

Ustawa określa:

 • zasady określania krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
 • zadania j.s.p. w zakresie efektywności energetycznej
 • zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
slide8

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią

 • oszczędność 9% energii finalnej w 2016 roku w odniesieniu do średniej z lat 2001 - 2005

9%

slide9

Działania w celu poprawy efektywności energetycznej podejmują

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
slide10

Jednostka sektora publicznego stosuje co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej

 • umowa na realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
 • nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
 • wymiana urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd jak w pkt. 2, lub ich modernizacja
slide11

Jednostka sektora publicznego stosuje co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej (c.d.)

 • zakup lub wynajęcie budynków efektywnych energetycznie, również realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego*
 • sporządzenie audytu energetycznego* eksploatowanych obiektów o powierzchni użytkowej >500 m2, których j.s.p jest właścicielem lub zarządcą

*) w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych obiektów budowlanych

slide12

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób

slide13

Świadectwa efektywności energetycznej

 • przedsiębiorstwo sprzedające energię* jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej oraz uiścić opłatę zastępczą
 • zakres obowiązku uzyskania świadectw efektywności energetycznej określi Minister Gospodarki

*) przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną, cieplną lub gaz ziemny odbiorcom końcowym na terytorium RP o mocy zamówionej przekraczającej 5MW

slide14

Świadectwa efektywności energetycznej

 • potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii, w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
 • wydaje prezes URE na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie
 • URE przeprowadza co najmniej raz w roku przetarg w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
slide15

URE przeprowadza przetarg oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć:

 • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych
 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

(Dz. U. z 2012 r. poz.1227)

slide16

Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie (lub kilka przedsięwzięć) służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego (których) uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe (ok. 419 GJ lub 116,4 MWh) średnio w ciągu roku

slide17

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynków
 • modernizacja oświetlenia, urządzeń użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła
 • odzysk energii w procesach przemysłowych
slide18

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • ograniczenie przepływów mocy biernej
 • ograniczenie strat sieciowych w ciągach liniowych
 • ograniczenie strat w transformatorach
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
slide19

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

MP z 11.01.2013, poz. 15

slide20

Audyt efektywności energetycznej

 • ustawa określa zawartość audytu efektywności energetycznej
 • Minister Gospodarki określi szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
   • z dnia 10 sierpnia 2012 r.
 • w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
 • Dz. U. z 27.08.2012, poz. 962
slide21

Z uwagi na fakt, że dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych ustanawia cel w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania tej dyrektywy, okres obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej został ograniczony do dnia 31 grudnia 2016 roku.

slide22
Struktura zużycia paliw i nośników energii

w woj. pomorskim w latach 2005 i 2010/2011

slide23
Struktura zużycia paliw i nośników energii w woj. pomorskim - lata 2010-2011

(wszystkie sektory + paliwa napędowe)

slide24

Ustawa z dnia 31 października 2012 r.

o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Dz. U. z 2012 r., poz. 1203

Ustawa określa obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię lub wpływie tych produktów na zużycie energii - etykietowanie.