Pedagogu t l kizgl t bas satura un steno anas kvalit tes v rt anas sist ma
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Pedagogu tālākizglītības satura un īstenošanas kvalitātes vērtēšanas sistēma. Projekts 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0504 2008.gada 18.jūnijs. Dr. Indra Dedze Latvijas Universitāte indra@lanet.lv. 2. darba grupas mērķis:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cruz-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedagogu t l kizgl t bas satura un steno anas kvalit tes v rt anas sist ma

Pedagogu tālākizglītības satura un īstenošanas kvalitātes vērtēšanas sistēma

Projekts

2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0504

2008.gada 18.jūnijs

Dr. Indra Dedze

Latvijas Universitāte

indra@lanet.lv


2 darba grupas m r is
2. darba grupas mērķis: kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • Izstrādāt pedagogu tālākizglītības satura vērtēšanas kritērijus un metodiku, lai nodrošinātu tālākizglītības programmu kvalitāti un pedagogu vajadzībām atbilstošu tālākizglītību.


Programmu kvalit tes nodro in ana
Programmu kvalitātes nodrošināšana kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • Programmu kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota trijos posmos:

  • sākotnējā vērtēšana - vērtēšana programmas apstiprināšanai;

  • programmas īstenošanas un tās rezultātu vērtēšana;

  • programmas ietekmes vērtēšana.


Izstr d t metodika pamatojas uz
Izstrādātā metodika pamatojas uz: kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • teorijām par pedagoģiskā procesa organizāciju;

 • tālākizglītības organizācijas pieredzi Latvijā, citās Eiropas Savienības valstīs un pasaulē;

 • projekta ietvaros veiktajiem tālākizglītības programmu aprobācijas rezultātiem.


V rt anas aspekti
Vērtēšanas aspekti kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • Definē mērķgrupas (uz ko attiecas programma un vērtēšana?)

 • Definē mērķi (ko programma piedāvas?)

 • Novērtē resursus (personāls, laiks, finanses)

 • Nosaka rezultātu (kāda būs ietekme, kādā laika posmā, kas iegūs – indivīds, komanda, organizācija)

 • Veido vērtēšana kritērijus (ko mērķgrupa vēlas uzzināt?)

 • Izvēlas vērtēšanas veidu (kādas pieejas tiks izmantotas?)

Avots:M.J.Foxon,2007


V rt anas datu izmanto ana
Vērtēšanas datu izmantošana kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • Iegūto datu analīze – interpretēšana un secinājumu izdarīšana:

  • Pārmaiņas programmā, pasniegšanas veidā, administrācijas atbalstā, dalībnieku atlasē.

 • Rezultātu publiskošana – rekomendāciju veidošana;

 • Sadarbība ar mērķgrupām:

  • Definē, kādas pārmaiņas (īslaicīgas/ ilglaicīgas) vajag, apspriež ar mērķgrupām un nosprauž darbības plānu.

Avots:M.J.Foxon,2007


V rt ana krit riju veido ana
Vērtēšana kritēriju veidošana kvalitātes vērtēšanas sistēma

 • Kritēriji atspoguļo mērķgrupu vajadzības un raugās, lai programmas mērķi tiktu sasniegti:

 • Uz kādiem svarīgiem jautājumiem vērtēšanai ir jāsniedz atbilde?

 • Kādus programmas rezultātus ir iespējams izmērīt?

 • Kurus programmas organizācijas konteksta elementus ir svarīgi vērtēt?

Avots:M.J.Foxon,2007


Svar gi v rt anas un programmas organiz cijas konteksta elementi
Svarīgi vērtēšanas un programmas organizācijas konteksta elementi

 • Ko iestāde ir ieguvusi no darbinieka dalības izglītības programmā?

 • Kādas izmaiņas ir notikušas organizācijā?

 • Ko darbinieki dara citādāk?

 • Vai darbinieki izmanto jauniegūtās prasmes un zināšanas?

 • Cik liels ir administrācijas atbalsts pārmaiņu ieviešanā?

Avots:M.J.Foxon,2007


Pied v to metodiku veido
Piedāvāto metodiku veido: konteksta elementi

 • vadlīnijas pedagogu tālākizglītības programmu pieteicējiem,

 • norādes pedagogu tālākizglītības programmu vērtētājiem,

 • pedagogu tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika un

 • pedagogu tālākizglītības programmu īstenošanas ietekmes uz izglītības kvalitāti vērtēšanas metodika.


1 vadl nijas pedagogu t l kizgl t bas programmu pieteic jiem
1. Vadlīnijas pedagogu tālākizglītības programmu pieteicējiem

 • Mērķgrupa- pedagogu tālākizglītības programmu pieteicēji. Vadlīnijas paredzētas programmas pieteikumu un programmu iesniegšanai pēc vienotas formas.

 • Vadlīnijas sastāv no programmas pieteikuma anketas, programmas satura un vērtēšanas kritērijiem.

 • Vadlīnijās norādīti programmas iesniegšanai sagatavojamie dokumenti un nepieciešamie pielikumi.


2 nor des pedagogu t l kizgl t bas programmu v rt t jiem
2. Norādes pedagogu tālākizglītības programmu vērtētājiem

 • Pedagogu tālākizglītības programma (turpmāk programma) tiek vērtēta atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. Programmas vērtēšana tiek veikta divos posmos:

  • programmas administratīvā vērtēšana un

  • programmas kvalitātes vērtēšana


3 t l kizgl t bas programmas steno anas kvalit tes v rt ana
3. Tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšana

 • Vērtēšanas mērķis- veicināt pedagogu tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitāti un tās pilnveidi.

 • Uzdevumi:

  • vērtēt tālākizglītības programmas īstenošanas atbilstību apstiprinātajai programmai;

  • vērtēt tālākizglītības programmas īstenošanas procesu un sniegt ieteikumus tā kvalitātes uzlabošanai.

 • Vērtēšanas veidi:

  • ārējā vērtēšana;

  • iekšējā vērtēšana.


4 t l kizgl t bas programmas steno anas ietekmes v rt ana
4. Tālākizglītības programmas īstenošanas ietekmes vērtēšana

 • Ietekmes vērtēšanas mērķis ir pētīt un analizēt pedagogu tālākizglītības un pedagoģiskā procesa izglītības iestādēs mijsakarības un to ietekmi uz izglītības kvalitāti.

 • Ietekmes vērtēšana tiek veikta individuālā, izglītības iestādes un valsts līmenī ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tālākizglītības programmas apguves.


Ieteicamie ietekmes v rt anas jaut jumi
Ieteicamie ietekmes vērtēšanas jautājumi vērtēšana

 • Vai apgūtā tālākizglītības programma bija noderīga? Kas bija visvairāk noderīgs? Kas nebija noderīgs? Kāpēc?

 • Kādas jaunas zināšanas un prasmes ir apgūtas? Kas mainījies profesionālajā darbībā?

 • Kur un kā notiek pieredzes un informācijas apmaiņa ar kolēģiem, administrāciju u.c.

 • Kāds ir skolas administrācijas atbalsts tālākizglītības programmās apgūtās pieredzes popularizēšanā un izmantošanā?

 • Kādas ir tālākās profesionālās pilnveides vajadzības?