1 / 18

E. Nezer

E. Nezer. SLA-actieplan teneinde de termijnen voor de invoering van de bijwerkingen te verkorten. Het SLA-actieplan. Plan ter begeleiding van de gemeenten met eerbiediging van de gemeentelijke autonomie Betreft alle basisgegegevens (juridische staat van de personen ) :

cree
Download Presentation

E. Nezer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. E. Nezer SLA-actieplan teneinde de termijnen voor de invoering van de bijwerkingen te verkorten

 2. Het SLA-actieplan • Plan ter begeleiding van de gemeenten met eerbiediging van de gemeentelijke autonomie • Betreft alle basisgegegevens (juridische staat van de personen) : • de geboorten (verwachte termijn: minder dan 20 dagen) • de huwelijken (verwachte termijn: minder dan 6 dagen) • de overlijdens (verwachte termijn: minder dan 6 dagen) OPM .: indien plaatsgevonden in de gemeente

 3. Belang van snelle bijwerkingen • Voor de gemeente • De informatie is beschikbaar voor de gemeentelijke diensten • minder vragen naar inlichtingen (externe organismen) • garantie voor de transparantie (e-gov.) • Voor de overheden • Kwaliteitsdienst aangeboden aan de klanten van het Rijksregister= informatiegegevens die • volledig • juist • en onmiddellijk bijgewerkt zijn • Voor de burger • Administratieve vereenvoudiging

 4. Oorzaken van vertraging • Het werkvolume • Problemen op het vlak van het personeel • Complexiteit van de behandelde materies • Communicatieproblemen (in de gemeente zelf) • Verwachting op het vlak van inlichtingen (van buiten de gemeente)

 5. Rol van de regionale afgevaardigde • De gemeenten bepalen die de normen niet naleven • de geboorten (80 % ingevoerd in minder dan 20 dagen) • de huwelijken (50 % ingevoerd in minder dan 6 dagen) • de overlijdens (60 % ingevoerd in minder dan 6 dagen) • Met de gemeenten de toestand onderzoeken, alsmede de procedures • Veranderingen voorstellen die een positieve uitwerking kunnen hebben • De opvolging verzekeren

 6. Oplossingen die aangebracht worden door de gemeenten • De interne procedures aanpassen • Invoering op grond van de minuten • Gedeelde toegang tot de gegevens en de toepassingen van de burgerlijke stand • Overeenkomsten tussen de dienst van de burgerlijke stand en de bevolkingsdienst • Invoering van controleprocedures

 7. Geboorten : Gem. bijwerking = Gem. verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – oktober 2005 • Men stelt het volgende vast: • Voor de wettelijke termijn :een lichte opwaartse tendens ondanks een negatieve piek tijdens de grote vakantie

 8. Huwelijken : Gem.bijwerking = Gem.verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – mei 2005 • Men stelt het volgende vast: • Voor de wettelijke termijnen: sterke schommelingen van maand tot maand • Voor de periode die geen maand overschrijdt: de negatieve piek bevindt zich rond de periode van de eindejaarsfeesten

 9. Overlijdens : Gem. Bijwerking = Gem. verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – mei 2005

 10. Geboorten :Gem. bijwerking  Gem. verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – mei 2005 • Men stelt het volgende vast • Een lichte opwaartse tendens • Geen negatieve piek rond de eindejaarsfeesten, noch tijdens de grote vakantie

 11. Huwelijken : Gem. bijwerking  Gem. verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – mei 2005 • Men stelt het volgende vast: • Sterke schommelingen van maand tot maand • Een sterke negatieve piek rond de einde-jaarsfeesten

 12. Overlijdens : Gem. bijwerking  Gem. verblijf Cijfers uitgedrukt in % Periode : juni 2004 – mei 2005 • Men stelt het volgende vast: • Een fluctuerende opeenvolging van curves die liggen tussen de toestanden van IT 100 en 120 (idem als gem. Bijwerking = gem. Verblijf) • Een lichte opwaartse tendens

 13. Actieplan • Gebruik van het 7 bis-model via elektronische postvoor het versturen van de kennisgeving van het overlijden van een persoon door de gemeente van de overlijdensplaats naar de gemeente van beheer. De akte van de burgerlijke stand zal nadien volgen. • Gebruik van het 7 ter-model via elektronische post voor het versturen van de kennisgeving van een huwelijk door de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt naar de gemeente van beheer.De akte van de burgerlijke stand zal nadien volgen.

 14. 7 bis

 15. 7 ter

 16. Acties • Verfijning v.d. categorieën : • IT 100 : 20 d. [20-30] >30 dagen • IT 120 : 4 d. [4-5] [6-15] [16-30] >30 dagen • IT 150 : 6 d. [6-15] [16-30] >30 dagen • Het opmaken van een evaluatiedrempel gebaseerd op het nationaal gemiddelde • Bij de derde opeenvolgende overschrijding van de drempel  reactie

 17. % van gemeenten buiten de tijd

 18. 22 juni 2005 SLA-actieplan VR & ANT

More Related