aplikace vybran ch metod pou iteln ch pro stanoven cen dle principu tr n ho odstupu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu. Vlastimil Roun. Metoda ceny při opětovném prodeji. Aplikace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu' - cree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplikace vybran ch metod pou iteln ch pro stanoven cen dle principu tr n ho odstupu

Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu

Vlastimil Roun

metoda ceny p i op tovn m prodeji
Metoda ceny při opětovném prodeji

Aplikace:

V případě, kdy předmětný podnik nepřispívá významným způsobem k hodnotě produktu, který kupuje od spřízněného podniku a následně prodává na externím trhu.

Vhodná zejména u vertikálně integrovaného koncernu

Faktor času:

Čím je doba mezi nákupem a prodejem kratší, tím méněfaktorů je třeba brát v úvahu a tím bude konečný výsledek přesnější.

z kladn charakteristika metody ceny p i op tovn m prodeji
Charakteristika produktu

Charakteristika prodávajícího

Charakteristika kupujícího

Primární informační zdroj

finální produkt prodávaný výrobcem distributorovi

výrobce

distributor

interní:

fixní náklady

variabilní náklady

marže

externí

přiměřená marže

Základní charakteristika metody ceny při opětovném prodeji
v po et ceny dle metody ceny p i op tovn m prodeji
Výpočet ceny dle metody ceny při opětovném prodeji
 • PALP = PSOM – GMA
 • PALP- cena, která je v souladu s principem tržního odstupu
 • PSOM - konečná cena na otevřeném trhu
 • GMA - přiměřená hrubá marže
p im en hrub mar e
Přiměřená hrubá marže
 • Marže, kterou dosahuje sledovaný podnik u stejných produktů, které podnik prodává nespřízněným subjektům
 • Marže, kterou dosahuje nezávislý podnik u srovnatelných transakcí

Marže vyjadřuje dle směrnic OECD rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou předmětného produktu

v po et p im en hrub mar e
Výpočet přiměřené hrubé marže
 • GM = PSOM – PPCT
 • GMA = FC + PAT + VC – PPCT
 • GMA = CM + VC – PPCT
 • PPCT – cena použitá mezi spřízněnými subjekty
 • PAT – přiměřený zisk
 • FC – fixní náklady
 • VC – variabilní náklady
 • CM – příspěvková marže (příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku)
v chodisko pro alokaci n klad
Východisko pro alokaci nákladů
 • Rozpočtované náklady
 • Skutečné náklady
z kladn charakteristika metody n klady plus p ir ka
Charakteristika produktu

Charakteristika prodávajícího

Charakteristika kupujícího

Primární informační zdroj

nedokončený produkt

podnik prodávající nedokončený produkt k dalšímu zpracování

podnik nakupující nedokončený produkt k dalšímu zpracování

Interní:

celkové náklady na produkt

přirážka k nákladům

Externí:

přiměřená přirážka k nákladům

Základní charakteristika metody náklady plus přirážka
v po et ceny dle metody n klady plus p ir ka
Výpočet ceny dle metody náklady plus přirážka
 • PALP = TCT + PAT
 • PALP- cena, která je v souladu s principem tržního odstupu
 • TCT – úplné náklady na tvorbu a prodej produktu (úplné náklady transakce)
 • PAT – přiměřený zisk z transakce
n klady produktu dle oecd
Náklady produktu dle OECD
 • Směrnice OECD, bod 2.41
  • Gross margin analyses (brutto analýza)
   • přímé a nepřímé výrobní náklady
  • Net margin analyses (netto analýza)
   • přímé a nepřímé výrobní náklady
   • ostatní nepřímé (nevýrobní či správní) náklady
n klady produktu ve vazb na mana ersk etnictv
Náklady produktu ve vazbě na manažerské účetnictví
 • Plné náklady produktu (plná, absorpční kalkulace)
 • Variabilní náklady na produkt (kalkulace variabilních nákladů)
 • Procesní kalkulace dle metody ABC
alokace n klad
Alokace nákladů
 • Náklady přímé a nepřímé
 • Náklady jednicové a režijní
 • Náklady variabilní a fixní
 • Náklady relevantní a irelevantní
 • Náklady na dílčí procesy (jednicové, dávkové, produktové, administrativně-správní)
p ir ka k n klad m
Přirážka k nákladům
 • Přirážka k celkovým nákladům
  • zahrnuje pouze přiměřený zisk
 • Přirážka k variabilním nebo dílčím nákladům
  • zahrnuje přiměřený zisk
  • zahrnuje část nákladů, jež nebyly alokovány produktu
metoda rozd len zisku
Metoda rozdělení zisku
 • Metoda používaná pro rozdělení zisku mezi spřízněné subjekty, které se společně podílejí na složitých, úzce provázaných obchodních transakcích
 • Zjišťuje celkový zisk z transakce, který se následně dělí mezi zúčastněné subjekty dle:
  • analýzy zásluh, nebo
  • zbytkové analýzy
z kladn charakteristika metody rozd len zisku dle anal zy zisku
Charakteristika produktu

Primární informační zdroj

Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků

Interní

kombinované zisky

relativní hodnota zásluh

Externí

relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí

Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle analýzy zisku
z kladn charakteristika metody rozd len zisku dle zbytkov anal zy
Charakteristika produktu

Primární informační zdroj

Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků

Interní

kombinované zisky

relativní hodnota zásluh

obvyklá míra rentability u jiných podnikových transakcí (ROI)

Externí

relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí

obvyklá míra rentability u obdobných transakcí (ROI)

Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle zbytkové analýzy
celkov zisk k rozd len kombinovan zisk
Celkový zisk k rozdělení (kombinovaný zisk)
 • CP = TR - TC
 • CP = TR – TCAE1 – TCAE2
 • CP = TR - DCAE1 - ICAE1 - DCAE2 - ICAE2
 • CP – celkový zisk z transakce
 • TR – celkové výnosy z transakce
 • TC – celkové náklady transakce
 • DCAE1 – náklady spřízněného podniku 1, přímo související s transakcí
 • ICAE1 – náklady spřízněného podniku 1, které nesouvisejí přímo s transakcí, ale jsou transakci alokovány
aplikace anal zy z sluh
Aplikace analýzy zásluh
 • PALP(AE1)= TCAE1 + CP * RVCAE1
 • RVCAE1 = VCAE1 / (VCAE1 + VCAE2)
 • RVCAE1+ RVCAE2 = 1
 • PALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu
 • TCAE1 – celkové náklady podniku 1, jež byly alokovány transakci
 • CP – kombinovaný zisk z transakce
 • RVCAE1 – relativní hodnota zásluh spřízněného podniku 1
 • VCAE1 – celková hodnota zásluh spřízněného podniku 1
aplikace zbytkov anal zy
Aplikace zbytkové analýzy
 • CP = PR + PRI
 • PR – zisk zajišťující obvyklou míru výnosnosti
 • PRI – zbytkový zisk
 • První etapa dělení zisku
  • V první etapě se dělí zisk (PR), tak aby zúčastněné spřízněné podniky dosáhly obvyklé míry rentability
 • Druhá etapa dělení zisku
  • V druhé etapě se dělí zbytkový zisk (PŘI) dle analýzy zásluh
v po et ceny dle zbytkov anal zy
Výpočet ceny dle zbytkové analýzy
 • PALP(AE1)= kAE1 * PR + RVCAE1 * PRI
 • PALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu
 • kAE1 – koeficient pro dělení zisku podniku 1 v první etapě dle rentability
 • RVCAE1 – relativní hodnota zásluh podniku 1
 • kAE1 = (IAE1 * ROIAE1) / (IAE1 * ROIAE1 + IAE1 * ROIAE1)
 • IAE1 – celková výše investice spřízněného podniku 1 do společné transakce
z kladn charakteristika metody srovnateln ch ukazatel transak n metoda ist mar e
Základní charakteristika metody srovnatelných ukazatelů(transakční metoda čisté marže)
 • Primární informační zdroj
  • Interní
   • výše provozních aktiv
   • objem produkce
   • obvyklá míra rentability u jiných transakcí předmětného podniku
  • Externí
   • obvyklá míra rentability u obdobných transakcí
aplikace metody srovnateln ch ukazatel
Aplikace metody srovnatelných ukazatelů
 • PALP= ROI * OA/Q + TC/Q
 • ROI – return on investment
 • OA – provozní aktiva
 • TC – celkové náklady
 • Q – objem produkce