1 / 6

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme Igor Milavec, Sekretar SLTP 8.november 2005

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme Igor Milavec, Sekretar SLTP 8.november 2005 Forum, Gospodarsko razstavišče. V sebina predstavitve:. 1.     kronologij a SLTP 2.     kaj smo naredili 3. k a j bomo naredili. organizacijska struktura SLTP. 2. kaj smo naredili.

coyne
Download Presentation

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme Igor Milavec, Sekretar SLTP 8.november 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme Igor Milavec, Sekretar SLTP 8.november 2005 Forum, Gospodarsko razstavišče

  2. Vsebina predstavitve: 1.     kronologija SLTP 2.     kaj smo naredili 3. kaj bomo naredili

  3. organizacijska struktura SLTP

  4. 2. kaj smo naredili • poslali 5 predlogov programov na FTP (predlog GISa je bil uvrščen v prvo prioriteto) • postali člani organov FTP • izdelali spletno stran –informacijski portal SLTP • pripravili predstavitveni dokument SLTP (osnova za povabilo članov) • pridobili 43 članov SLTP(smo 1. TP po št. članov) • pripravili vlogo na razpis MVZT + pritožbo • izvedli večje število sestankov z direktorji podjetij / pripravili izhodišča za prve programe SLTP

  5. 3. kaj bomo naredili • nadaljevali pogovore z direktorji podjetij • poslali vprašalnike članom SLTP za prijavo projektov • izdelali projektne ideje • organizirali delavnice za člane SLTP • pripravili Strateški razvojni program

  6. 3. kaj bomo naredili • pripravili programe in projekte • nadaljevali sodelovanje z FTP • spremljali javne razpise • pripravili vloge na javne razpise

More Related