slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Limitarea dreptului de deducere a TVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Limitarea dreptului de deducere a TVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Limitarea dreptului de deducere a TVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Limitarea dreptului de deducere a TVA. Baza legală: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009, privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri finaciar –fiscale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Limitarea dreptului de deducere a TVA' - coye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Limitarea dreptului

de deducere a TVA

slide2
Baza legală:
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009, privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri finaciar –fiscale
 • Hotărârea Guvernului nr.488/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/30.04.2009, pentru completarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
slide3
Aplicabilitate
 • 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010
slide4
Prevedere legală
 • “Art. 145 1(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare din următoarele categorii: [ excepţiile]”
slide5
Comentarii:
 • Legea nu limitează dreptul de deducere la vehiculele cu utilizare mixtă, ex. Dacia papuc, autofurgonete, autoutilitare, deoarece prin construcţie şi echipare sunt destinate utilizării mixte (vezi OUG 109/2005)
 • Limitarea deducerii se referă la achiziţia vehiculului şi la combustibilul utilizat de:
  • vehiculele achiziţionate,
  • cele aflate în proprietate,
  • cele aflate în folosinţa persoanei impozabile(pe lângă vehiculele închriate şi cele utilizate pe baza unor contracte de comodat)
slide6
Utilizarea autoturismelor în cadrul contractelor de leasing, din perspectiva utilizatorului:
 • Regimul TVA aferent operaţiunilor de leasing este prezentat în detaliu la pct.7 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
slide7
“Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.
slide8
Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului.
slide9
Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.”
slide10
Comentarii:
 • Pe perioada derulării unui contract de leasing, operaţiunea reprezintă prestare de servici, deci nu o achiziţie de bunuri . Rezultă că nu se limitează deducerea TVA pentru ratele de leasing;
 • La sfârşitul perioadei de leasing, atunci când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri la societatea de leasing şi o achiziţie pentru utilizator, consecinţa: limitarea deducerii TVA aferente valorii de transfer
 • Valoarea la care se face transferul poate fi mai mare decât valoarea reziduală înscrisă în contract dacă utilizatorul va opta pentru cumpărarea bunurilor înainte de epuizarea perioadei prevăzute în contract pentru plata ratelor de leasing.
slide11
TVA aferentă combustibilului destinat funcţionării vehiculelor utilizate în leasing nu se deduce ( dacă nu se aplică excepţiile prevăzute de lege)
slide12
Prevederi legale:
 • Art. 1451(2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.
slide13
Comentarii:

1) În cazul importurilor de vehicule, dacă TVA este integral nedeductibilă rezultă că este o taxă nerecuperabilă şi devine parte din costul de achiziţie. Pentru a reflecta contabil această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

 • Evidenţierea plăţii TVA în vamă:

4426 = 512

“TVA deductibilă” „Conturi curente la bănci”

 • Recepţia vehiculului:

213 = %

4426

“Instalaţii tehnice, „TVA deductibilă”

mijloace de transport 404

animale şi plantaţii” Furnizori de imobilizări

slide14
2) În cazul achiziţiilor intracomunitare de vehicule, dacă TVA nu este deductibilă rezultă că este o taxă nerecuperabilă şi devine parte din costul de achiziţie. Pentru a reflecta contabil această operaţiune se efectuează concomitent următoarele înregistrări contabile:
 • a) dacă TVA devine exigibilă în aceeaşi lună în care se efectuează şi recepţia vehiculului:

- înregistrarea TVA ca taxa colectată şi taxă deductibilă:

4426 = 4427

“TVA deductibilă” „TVA colectată”

 • trecerea TVA nerecuperabilă pe costul de achiziţie al mijlocului fix la data recepţiei bunului:

213 = %

4426

“Instalaţii tehnice, „TVA deductibilă”

mijloace de transport 404

animale şi plantaţii” “Furnizori de imobilizări”

slide15
b) dacă exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară şi recepţia vehiculului au loc în luni diferite:
  • în luna în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare:

4426 = 4427

“TVA deductibilă” „TVA colectată”

231 = 4426( numai cu suma TVA)

„Imobilizări corporale „TVA deductibilă”

în curs de xecuţie"

  • trecerea TVA nerecuperabilă pe costul de achiziţie al mijlocului fix la data recepţiei bunului:

213 = %

“Instalaţii tehnice, 231

mijloace de transport “Imobilizări corporale

animale şi plantaţii” în curs de execuţie"

404

“Furnizori de imobilizări”

Nu se utilizează contul 232 “Avansuri pentru imobilizări corporale” deoarece avansurile sunt exprimate in valuta, acestea facând obiectul actualizării la data de 31 decembrie, în funcţie de cursul BNR, ceea ce ar denatura valoarea activului.

slide16
3) Achiziţiile din ţară de vehicule, TVA va face parte din costul de achiziţie numai dacă taxa a fost integral nedeductibilă.Având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit al operaţiunilor de leasing faţă de tratamentul contabil şi din punct de vedere al impozitului pe profit, se va considera că pentru bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibilă şi nu va face parte din costul de achiziţie al vehiculului.
scutiri speciale pentru vehiculele al c ror drept de deducere a fost limitat
Scutiri speciale pentru vehiculeleal căror drept de deducere a fost limitat

Prevederi legale:

Prin OUG 34/2009 articolul 141 alineatul (2) lit. g) s-a modificat astfel: [ ..sunt scutite de taxă...]

 • „g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit.b) şi art. 1451
scutiri speciale pentru vehiculele al c ror drept de deducere a fost limitat1
Scutiri speciale pentru vehiculeleal căror drept de deducere a fost limitat

Comentarii:

Vehiculele pentru care TVA a fost integral nedeductibilă vor fi vândute în regim de scutire de TVA

Nu pot face obiectul acestei scutiri bunurile obţinute în urma unui contract de leasing

prevederi tranzitorii
Prevederi tranzitorii

Prevederi legale:

 • Art. 1451 alin.(3) Prevederile alin.(1) - (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009, inclusiv.
prevederi tranzitorii1
Prevederi tranzitorii

Comentarii:

 • Vehiculele pentru care au fost plătite avansuri integral înainte de 1 mai 2009 nu vor face obiectul excluderii dreptului de deducere a TVA, chiar dacă livrarea lor are loc după data de 1 mai;
 • Dacă au fost achitate parţial avansuri înainte de 1 mai 2009 şi livrarea are loc după această dată, TVA va fi deductibilă propoţional cu suma achitată înainte de 1 mai 2009;
 • Vehiculele care au fost achiziţionate înainte de 1 mai 2009 beneficiază de drept de deducere integral potrivit legii, chiar dacă sunt cumpărate cu plata în rate care se achită şi după 1 mai 2009, sau dacă plata se face la anumite termene şi după aceeaşi dată de 1 mai.
paralel ntre limitarea deducerii tva i limitarea deducerii impozitului pe profit pentru autoturisme
Paralelă între limitarea deducerii TVA şi limitarea deducerii impozitului pe profit pentru autoturisme
excep ii de la limitarea dreptului de deducere
Excepţii de la limitarea dreptului de deducere

Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

slide23
Prevederi legale:

Norme metodologice:

 • 451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
 • a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţiereprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie;
slide24
Comentarii:

Nu se limitează dreptul de deducere pentru:

- vehiculele ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor proprii sau ale unor terţi;

- vehiculele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie atât pentru terţi, cât şi pentru activitatea proprie.

slide25
Prevederi legale:

Norme metodologice:

 • 451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

b)vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

Textul legal este suficient de clar. Nu necesită comentarii.

slide26
Prevederi legale:

Norme metodologice:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

c)vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

slide27
Comentarii:
 • Clasa 6412 Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională) din CAEN include:
 • - primirea, preluarea, transportul şi distribuirea scrisorilor, pachetelor şi caietelor, de către alte firme decât poşta naţională.
 • Această clasă include, de asemenea:
 • - serviciile de livrare la domiciliu;
 • - serviciile de mesagerie urbană şi transport de bunuri în regim de taxi.
 • Expedierea se poate face pe unul sau mai multe mijloace de transport, publice sau private.

Rezultă că nu se limitează dreptul de deducere pentru vehiculele utilizate pentru transportul la client a bunurilor livrate, de exemplu de către firmele de catering, indiferent dacă valoarea transportului este separată sau inclusă în preţul bunurilor livrate.

slide28
Prevederi legale:

Norme metodologice:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

d)vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

 • Textul legal nu necesită comentarii.
slide29
Prevederi legale:

Norme metodologice:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

e)vehiculele utilizate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile, de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii post vânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

Nu necesită explicaţii suplimentare.

slide30
Prevederi legale:

Norme metodologice:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

f)vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii economice la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului, sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea, sau la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

slide31
Comentarii:

Sunt 3 condiţii esenţiale ce trebuie îndeplinite:

1. transportul personalului să fie în scopul desfăşurării activităţii economice;

2. să existe dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport. În principiu această condiţie se consideră îndeplinită când nu există mijloace de transport în comun care să circule la intervale orare care să permită respectarea programului de lucru;

3. să existe un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport. Prin acord colectiv nu se înţelege neapărat un contract colectiv de muncă.

slide32
Prevederi legale:

Norme metodologice:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

g) vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă.

Comentarii:

Activităţile de căutare şi plasare a forţei de muncă se încadrează în clasa CAEN 7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă.

.

slide33
Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

[…]

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

slide34
Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

[…]

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

Norme metodologice:

451. (2) În sensul art. 1451 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plată se înţelege vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea directă a serviciilor cu plată şi fără de care serviciile nu pot fi efectuate.

slide35
Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

[…]

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

slide36
Comentarii suplimentare:

Pentru a putea exclude de la limitarea dreptului de deducere autoturismele şi combustibilul necesar funcţionării acestora, persoanele impozabile trebuie să probeze utilizarea autoturismelor exclusiv pentru scopurile prevăzute la lit.a)-c) ale alin. (1) al art. 1451 cu ajutorul foilor de parcurs. În situaţia în care vehiculele nu se încadrează în exceptiile prevăzute de lege, nu mai este necesară întocmirea acestor documente.

Utilizarea unui vehicul pentru mai multe activităţi care se încadrează în excepţiile prevăzute de lege nu restricţionează dreptul de deducere a TVA.

Atenţie: În cazul autovehiculelor care sunt exceptate de la limitarea dreptului de deducere, se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146 – 1471.(alin.(5) al art. 1451)

perioada fiscal
Perioada fiscală
 • Prevederi legale introduse prin OUG 34/2009:

Articolul 1561,

(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) - (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

perioada fiscal1
Perioada fiscală

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală."

perioada fiscal2
Perioada fiscală

Comentarii:

Exemplu:

 • Dacă o persoană impozabilă care depune decont de TVA trimestrial a efectuat prima sa achiziţie intracomunitară din anul 2009 în luna iulie 2009, va depune decont de TVA lunar începand cu această primă lună a trimestrului, respectiv luna iulie pentru care decontul se depune pe 25 august 2009;
 • Dacă aceeaşi persoană a efectuat prima sa achiziţie intracomunitară din anul 2009 în luna august 2009, va depune un decont de TVA cumulat pe 2 luni, iulie şi august, până pe data de 25 septembrie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA;
perioada fiscal3
Perioada fiscală
 • Dacă prima achiziţie intracomunitară efectuată de persoana din exemplu a fost efectuată în ultima lună a trimestrului, respectiv luna septembrie 2009, pe data de 25 octombrie 2009 va depune un decont cumulat pe 3 luni, iulie, august şi septembrie, urmând ca ulterior să depună numai deconturi lunare de TVA.
 • După efecuarea unei achiziţii intracomunitare ulterior datei de 1 mai 2009, persoanele care au depus deconturi de TVA trimestrial vor depune deconturi lunare, după exemplul de mai sus, şi nu mai au posibilitatea să mai depună deconturi trimestriale, chiar dacă nu vor depăşi în cursul unui an fiscal cifra de afaceri de 100.000 de euro.
contraven ii n cazul declara iilor recapitulative
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

Prevederi legale (introduse prin OUG 34/2009):

 • Art. 33

După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu următorul cuprins:

"ART. 2191

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

(1) Constituie contravenţie nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.

(3) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

slide42
Comentarii:

Sancţiunea priveşte numai cazurile de declaraţii recapitulative rectificative cu sume suplimentare, nu şi dacă corectarea constă în diminuarea sumelor iniţial declarate.

Exemplu pentru alin.(3)

O persoană impozabilă depune declaraţia recapitulativă pe 6 ale lunii iulie pentru trimestrul II al anului 2009.

După depunerea declaraţiei constată că a omis să declare o achiziţie intracomunitară. Dacă persoana în cauză depune o declaraţie recapitulativă până la data de 25 iulie inclusiv (data limită de depunere a declaraţiei recapitulative) nu va mai fi sancţionată.

contraven ii n cazul declara iilor recapitulative1
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

ART. 2191

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

[…]

(4) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

slide44
Comentarii:

Posibile situatii in care se corecteaza declaratia recapitulativa ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile:

 • situaţia retururilor de bunuri în spaţiul comunitar în alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea livrarii/achizitiei intracomunitare, daca se aplica masurile de simplificare prevazute in anexa 2 la O.M.F.P. nr. 1823/2007;.
 • modificarea preţului bunurilor care au fost declarate ca achiziţie intracomunitară pe bază de autofactură, în condiţiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preţ mai mare sau mai mic;
 • anularea totală sau parţială a unei operaţiuni după emiterea facturii, fără ca bunurile să fie livrate;
 • declararea achiziţiei intracomunitare pe bază de autofactură, în condiţiile legii, într-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achiziţiei intracomunitare intervenea într-un trimestru anterior;
 • modificarea bazei impozabile a achiziţiei intracomunitare şi a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referinţă aplicabil, datorată declararii achizitiei pe baza de autofactura, ulterior fiind primita factura cu o data anterioara, dar din acelasi trimestru.
slide45
ART. 2191

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

[…]

(5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.

slide46
Comentarii:
 • Exemplu

O persoană impozabilă depune declaraţia recapitulativă pentru trim.II al anului 2009 pe 25 iulie 2009.

Omite să declare o livrare intracomunitară în valoare de 200.000 euro (echivalent în lei).

Amenda în acest caz ar fi de 4000 euro (echivalent în lei).

Dacă însă depune declaraţia recapitulativă rectificativă până la 25 octombrie 2009 (termenul limită de depunere a declaraţiei recapitulative pentru trimestrul III al anului 2009) amenda va fi redusă cu 50%, respectiv în cazul prezentat va fi de 2000 euro (echivalent în lei).

slide47
ART. 2191

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

[…]

(6) Dispoziţiile art. 221 alin. (1) şi (5) se aplică în mod corespunzător.( ref. la achitarea în 48 de ore a amenzii, care se reduce la jumătate)“

contraven ii n cazul declara iilor recapitulative2
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

ART. 34

(1) Prevederile art. 2191 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(după data de 1 mai 2009)

(2) În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

slide49
Comentarii:
 • În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009, organul fiscal competent, la momentul aplicării sancţiunii contravenţionale are obligaţia să aplice principiul legii contravenţionale mai favorabile [art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001] astfel:
 • a) În situaţia în care cuantumul amezii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este mai mic decât 12.000 lei (minimul amenzii conform normelor anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2009) se va aplica amenda contravenţională în procent de 2%.
slide50

b) În situaţia în care cuantumul amezii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este mai mare decât 14.000 lei (maximul amenzii conform normelor anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2009) se va aplica amenda contravenţională de 12.000 – 14.000 lei. În acest caz organul fiscal va ţine cont de prevederile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, conform cărora “Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

 • Comentarii –continuare:
slide51
Comentarii – continuare:
 • c)În situaţia în care cunatumul amenzii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este cuprinsă în intervalul 12.000 – 14.000 lei, organul fiscal va aprecia, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, tinând cont şi de prevederile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, şi va aplica amenda contravenţională mai favorabilă.
slide52
Prevederi legale:

Art. 34 alin.(3) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Comentarii:

În cazul în care declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009 se corectează, prin depunerea de declaratii rectificative, până la 1 iunie 2009 inclusiv, persoanele în cauză nu vor fi sancţionate.