slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation

coty
67 Views
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1113 Datum vytvoření: 30.8.2013 Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Úvod do problematiky, využití jazyků v terminologii, rozdělení terminologie.

 3. Metodické pokyny • Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. • K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. • Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

 4. Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN 978-80-247-1135-5. BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN 978-80-247-1915-3.

 5. Odborná terminologie v neurologii

 6. Terminologie • Neurologie má jako každý obor svou speciální terminologii a v ní některé zvláštnosti. • Pro označení jednoho jevu se používají pojmy jak řecké, tak latinské nebo i české, např. encephalon, cerebrum, mozek. • Dosud se používají i francouzské názvy, jako grand mal – velký epileptický záchvat, petit mal – malý epileptický záchvat. • Do terminologie vstupují v současné době velmi často i anglické termíny.

 7. Stanovení diagnózy v neurologii • Při stanovení diagnózy se postupuje mnohem více hierarchicky než v jiných medicínských oborech. • Nervový sytém prostupuje celý organismus a podle stupně nadřazenosti a podřazenosti – příznaků a souboru symptomů zvaných syndrom je vzájemně tak provázán, že mnohé příznaky se projevují místně, ale svědčí o vzdáleném původu, nebo jsou rozptýlené (roztroušené, difuzní). Mají však společného jmenovatele v etiologii (původ onemocnění, nauka o příčinách nemoci), jako např. roztroušená mozkomíšní skleróza (sclerosis multiplex). • Popis onemocnění tedy většinou vychází ze sémiologie – nauky o příznacích (symptomech).

 8. Základní terminologie poruch motoriky • Motorika představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. • Motorická činnost je cílevědomý a systematický proces řízený CNS. • Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem. • Motilita – je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděné pouze hladkým svalstvem. • Myotom – skupina svalů, které jsou inervovány jedním spinálním nervem

 9. Základní terminologie poruch motoriky • Akinéza – dochází ke snížení až ztrátě pohybu • Dyskinéza – dochází naopak k abnormálním mimovolním pohybům • Ataxie – projevuje se poruchou koordinace pohybů • Dysmetrie – je chybné cílení, např. prst – nos • Hypermetrie - je přestřelování zamýšleného cíle (chybí brzda, je špatný odhad) • Adiadochokinéza – je neschopnost koordinace při rychlém provádění střídavých pohybů, např. supinace a pronace • Tremor – třes je neúmyslný, rytmický svalový pohyb

 10. Základní terminologie poruch motoriky • Laesio – poranění, poškození • Paréza– částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna • Plegie – ochrnutí, úplná ztráta hybnosti • Mono postižení (monoparéza či monoplegie) postižení jedné končetiny • Hemipostižení (hemiparéza, hemiplegie) ochrnutí jedné poloviny těla • Paraparéza – nekompletní poranění míchy pod segmentem C8, postižení trupu a dolních končetin • Paraplegie – znamená transversální kompletní míšní léze (motorické i senzitivní ochrnutí) pod míšním segmentem C8.

 11. Základní terminologie poruch motoriky • Tetraplegie (kvadruplegie) všechny čtyři končetiny postižené, úplné přerušení krční míchy nad segmentem Th1. • Tetraparéza (kvadruparéza) všechny čtyři končetiny postižené, inkompletní poškození krční míchy. • Pentaplegievysoké porušení krční míchy nad segmentem C4. Ochrnuté jsou čtyři končetiny a brániční nerv (n. phrenicus). Dýchání je vyřazeno z činnosti.

 12. Terminologie poruch senzitivního systému • Čití – citlivost, vnímání podnětu, doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu • Parestézie – jsou spontánní abnormální pocity (brnění, mravenčení) vznikající bez vnějšího podnětu. Nejsou pro nemocného vysloveně nepříjemné. • Dysestézie – jsou spontánní i provokované abnormální pocity. • Hypestézie – je snížené vnímání citlivosti • Hyperestézie – je zvýšené vnímání citlivosti • Anestézie – je úplná necitlivost • Hypalgézie – je snížené vnímání bolesti

 13. Terminologie poruch senzitivního systému • Hyperalgézie – je zvýšené vnímání bolesti • Analgézie – je komplexní necitlivost pro bolest • Allodynie – je bolestivé vnímání nebolestivých podnětů (např. dotyku, tepla) • Hyperpatie – je širší pojem, který zahrnuje často hyperestézii, hyperalgézii i allodynii.

 14. Opakování • Jaký je rozdíl mezi symptomem a syndromem? • Symptom je jeden příznak onemocnění, syndrom je více příznaků. • Které jazyky se využívají v neurologii? • Řecký, latinský, český, francouzský a anglický jazyk • Jak se nazývá nauka o příznacích? • sémiologie • Charakterizuj pojmy mobilita a motilita

 15. Opakování • Jaký je rozdíl mezi pojmy mobilita a motilita? • Mobilita – pohyblivost, účastní se kosterní i hladké svalstvo motilita – pohyby vegetativního systému prováděné pouze hladkým svalstvem • Vysvětli pojem pentaplegie – ochrnutí čtyř končetin a dýchacího svalstva