Hva er utfordringen studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn
Download
1 / 24

Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn. Tronutvalgets vurderinger og forslag Høringsuttalelsene Oppfølging av utvalgsforslagene Tilskudd og aktivitet … Hva gjør VOFO og studieforbundene selv VOFOs årskonferanse 28. mai 2008 Sigrun Røstad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn' - cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hva er utfordringen studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn
Hva er utfordringen? Studieforbundenes rolle i framtidas kunnskapssamfunn

 • Tronutvalgets vurderinger og forslag

 • Høringsuttalelsene

 • Oppfølging av utvalgsforslagene

 • Tilskudd og aktivitet …

 • Hva gjør VOFO og studieforbundene selv

  VOFOs årskonferanse 28. mai 2008

  Sigrun Røstad

  Seniorrådgiver Vox

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Nou norges offentlige utredninger 2007 11 studieforbund l ring for livet
NOU kunnskapssamfunnNorges offentlige utredninger2007: 11Studieforbund – læring for livet

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Tronutvalget utreder studieforbundene
Tronutvalget utreder studieforbundene kunnskapssamfunn

 • Regjeringen ønsket en offentlig utredning om studieforbundenes rolle og oppgaver. Regjeringen ønsket å videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge

 • Tronutvalgets 10 medlemmer representerte bred kompetanse: ulik fagkunnskap, by og bygd, geografi, alder, kjønn – samt politisk bakgrunn

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Mandatet
Mandatet kunnskapssamfunn

 • Utvalget skulle gi anbefalinger om

 • studieforbundenes oppgaver og rolle for individ, arbeidsliv og samfunn

  - knyttet til kultur, folkeopplysning, likeverd, deltakelse, demokrati, integrering og inkludering - i forhold til offentlig o.a. opplæring

 • styring, organisering og finansieringav studieforbund

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Kunnskapsgrunnlaget om studieforbundene
Kunnskapsgrunnlaget om studieforbundene kunnskapssamfunn

 • Lange tradisjoner - folkeopplysning

 • Stort antall (20): svært ulike i profil, størrelse, aktivitet, organisering og arbeidsform

 • Mange tall om aktiviteten, men lite analyse

 • Virksomheten er svakt dokumentert mht effekter for individ, arbeidsliv og samfunn

 • Aktivitet og statstilskudd har gått ned

 • Lav status og legitimitet

  Utvalget initierte tre undersøkelser om økonomi, organisering og styring,

  deltakeres og kursholderes erfaringer

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utvalgets vurderinger
Utvalgets vurderinger kunnskapssamfunn

Studieforbundene har stort potensial som opplæringsaktører

Det er behov for nye grep mht

 • tydeligere mål

 • tydeligere oppgaver og roller

 • tydeligere organisering og styring

 • styrkede samarbeidsrelasjoner

 • stabil finansiering med insentiver

 • informativ statistikk og dokumentasjon

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utvalgets intensjoner
Utvalgets intensjoner kunnskapssamfunn

 • Styrke læring i frivillig sektor

 • Utvikle kompetanse i regionene

 • Brukerfokus - helhetlig opplæringstilbud for voksne

 • Tydelig ansvars- og rollefordeling

 • Samarbeid mellom opplæringsaktører

 • Koordinert virkemiddelbruk

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utvalgets forslag
Utvalgets forslag kunnskapssamfunn

 • Ny paraplylov for ikke-formell opplæring

 • Tydeliggjøring av studieforbundene

 • seks overordnende mål

 • nye kriterier for godkjenning – ikke unntak

 • en statlig tre-delt finansiering av ikke-formell opplæring

 • dokumentasjon som grunnlag for mål- og resultatvurdering

 • Fylkeskommunen gis helhetlig ansvar for voksnes kompetanseutvikling

 • all formell grunnopplæring for voksne samles

 • prosedyre for kvalifisering av grunnopplæringstilbud

 • partnerskap med studieforbund og andre opplæringsaktører mht regionens

  kompetansebehov

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Studieforbundene oppgaver og rolle
Studieforbundene – oppgaver og rolle kunnskapssamfunn

 • Hovedoppgaven er opplæring for voksne ubundet av læreplaner og eksamen

 • Må ha apparat for å nå flere og ha større slagkraft

 • Må synliggjøre rollen som samarbeidspartner

 • Må ha en struktur som sikrer kvalitet i tilrettelegging, gjennomføring og rapportering

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Figuren
Figuren kunnskapssamfunn

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Forholdet til formell grunnutdanning
Forholdet til formell grunnutdanning kunnskapssamfunn

 • Ansvaret for rettighetsbasert grunnopplæring for voksne skal fortsatt ligge hos det offentlige

 • Studieforbundene bør utnyttes bedre i motivasjon for opplæring

 • Behov for mer fleksibel tilbudsstruktur mht tilgjengelighet og tilrettelegging ut fra voksnes behov og realkompetanse

 • Innføre prosedyre for kvalifisering av tilbud/tilbydere

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar til nou 11 2007 1
Høringssvar til NOU 11: 2007 - 1 kunnskapssamfunn

 • Ny samlelov for ikke-formell opplæring

 • Vil gi en ryddig lovstruktur, styrke opplæring i frivillig sektor og gi bedre samhandling med utdanningssystemet

 • Folkehøgskolerådet går klart imot, NFFF er mer åpne og privatskoleorganisasjoene har ulikt syn

 • LNU, NSR, ABM-utvikling, Frivillighet Norge, FFO er positive og mener ny lov vil styrke frivillig sektor

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar til nou 11 2007 2
Høringssvar til NOU 11: 2007 -2 kunnskapssamfunn

 • Mål for studieforbundenes virksomhet

 • Primæroppgaven må fortsatt være opplæring ubundet av læreplaner og eksamener

 • Nødvendig med bedre målstyring, foreslåtte mål er noe overlappende.

 • Trenger styringsparametre for å vurdere resultatoppnåelse

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar til nou 11 2007 3
Høringssvar til NOU 11: 2007 - 3 kunnskapssamfunn

 • Godkjenning av studieforbund

 • Godkjenningskriterier må ha fokus på kvalitet og stimulere sammenslåing av studieforbund

 • Noe ulik holdning til studieforbundets rolle vs egne medlemsorganisasjoner mht organisasjonsstruktur

 • Enkelte interesseorganisasjoner mener det fortsatt må gis unntak for samiske studieforbund

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar til nou 11 2007 4
Høringssvar til NOU 11: 2007 - 4 kunnskapssamfunn

 • Finansieringsordninger

 • Noe ulikt syn på øremerket tilskudd for definerte målgrupper

 • Ny kulturpott fordrer friske midler og må fordeles av studieforbundene sentralt

 • KS/fylkeskommunene åpne for at rettighetsbasert grunnopplæring finansieres likt uavhengig av tilbyder – krever økte rammeoverføringer

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar til nou 11 2007 5
Høringssvar til NOU 11: 2007 - 5 kunnskapssamfunn

 • Fylkeskommunens ansvar for voksne

 • Tydeligere ansvar: interessant tilnærming mht samordnet veiledning og opplæringstilbud

 • Samle all grunnopplæring: 10 av 13 FK og 3 av 6 kommuner støtter forslaget. KIM er positiv mens IMDI er skeptisk

 • Kvalifiseringsordning for formell opplæring: kvalitetssikring betones av FK, UH-sektoren, UNIO, Udir, Vox

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


H ringssvar studieforbundene 16 av 20
Høringssvar studieforbundene – 16 av 20 kunnskapssamfunn

 • Ny lov: Lovregulering er viktig, de fleste mener en felles lov vil styrke og gi status til feltet

 • Målstruktur: Nær alle støtter de foreslåtte målene. Positive til mer målstyring, men mindre byråkrati

 • Godkjenning: 6 krever fortsatt unntak for samiske og partipolitiske studieforbund, enkelte er skeptiske til krav om regional forankring

 • Finansiering: gjennomgående positive til en tre-delt statlig tilskuddsordning - forutsatt fleksible kriterier – ulikt syn på forhøyet tilskudd

 • Partnerskap: De fleste ser forslaget som interessant, ulikt syn på VOFOs rolle som evt. koordinator

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Prosessen videre
Prosessen videre kunnskapssamfunn

 • Arbeidsgruppe i KD har behandlet utvalgets forslag og høringsuttalelsene, forslag til oppfølging 14/3-08

 • Forslag om lovforankring

 • Forslag som bare angår studieforbund:

  Rammer for nye mål - nye godkjenningskriterier - ny statlig tilskuddsordning

 • Forslag som berører utdannings- og kompetansepolitikken i et bredere perspektiv: utredes nærmere

 • Politisk beslutning og forankring våren 2008

 • Regjeringens forslag i St.prp. 1 (2008-2009)

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utfordring 2008
Utfordring 2008…. kunnskapssamfunn

 • Tronutvalget

 • framhever rollen som opplæringsaktør og bidragsyter i frivillig sektor

 • peker på behov for nye grep for å tydeliggjøre rolle, oppgaver og status

 • understreker aktiv reformvilje fra studieforbundene selv

 • studieforbundene må selv bidra til å synliggjøre hvordan de er alternative eller supplerende, og hvorfor det vil være en fordel å benytte dem som tilbydere av formell grunnopplæring og som samarbeidspartnere

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utfordring utviklingss knader
Utfordring utviklingssøknader kunnskapssamfunn

Gjennomgang av utviklingssøknader studieforb. og fjernunderv.

2002-2007

 • Problemstilling: Formålet med ordningene og håndteringen i praksis

 • Betydelige forskjeller i søknadsporteføljen

 • Studieforbundene: Mye organisasjonsinternt, i ytterkant av intensjonene med ordningen. Prioriterte innsatsområder er i liten grad reflektert. Uventet stor andel retter seg mot formell opplæring.

 • Refleksjon: Bør ordningen klarere rettes mot tiltak som stimulerer studieforbundenes kompetanse som tilbydere av ikke formell opplæring? Behov for å betone metodeutvikling og kvalitetssystemer.

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Utfordring tilskudd og aktivitet
Utfordring tilskudd og aktivitet kunnskapssamfunn

 • Statstilsbudsjettet for 2007 økt med 57,9 mill kr fra saldert budsjett 2006 (+ 30,9 mill fra RNB)

 • Aktiviteten for 2007 gått ytterligere ned:

  1.964 kurs, 16.090 deltakere, 83.615 timer

 • Virkningen av økt ramme

 • Tilskudd pr time økt fra 92 til 119 kr

 • Tilskudd pr deltaker økt fra 253 til 320

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Kommunisere kvalitet og resultater
Å kommunisere kvalitet og resultater kunnskapssamfunn

 • Noe må måles og kontrolleres

 • Dokumentere utbytte for brukeren

 • Dokumentere effekter for politisk nivå

 • Kommunisere hva som måles og dokumenteres for samarbeidspartnere

 • Kritisk ettersyn av oppfølgingsprosedyrer

 • Utviklingspotensialet: systematisk arbeid fra enkeltdeler til helhet

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Studieforbundenes utfordring 2008
Studieforbundenes utfordring 2008…. kunnskapssamfunn

DEMOS

”Både folkehøjskolerne, aftenskolerne, de store oplysningsforbund

og folkeoplysningens paraplyorganisationer hævder, at

folkeoplysningen er unik. Den kan noget helt særlig. Og kan derfor

gøre krav på særlige forhold. Men det er dog ofte meget vanskelig

at præcisere, hva dette særlige består i. Mange andre uddannelses-

og kulturinstitutioner og andre aktører kan med god ret sige, at de

har overtaget folkeoplysningens metoder og praksis. …

Folkeoplysningens sæpreg er ikke meget bevendt, hvis det blot

er retten til vedvarende å påberåbe en egenart uden at være i stand

til at eksplicitere denne. For ikke at tale om at omsætte den i

handling.”

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


Studieforbundenes utfordring 20081
Studieforbundenes utfordring 2008…. kunnskapssamfunn

 • Hvilken indremedisin har studieforbundene og VOFO for å svare på nye grep som nå kommer?

 • Struktur og organisasjon

 • Synliggjøre pedagogiske fortrinn

 • Synliggjøre deltakerprofil

 • Synliggjøre kvalitet

 • Synliggjøre resultater og effekter

 • Status og slagkraft

VOFOs årskonferanse 28.05.2008


ad